PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Liturgie zondag 10 januari 2021 Liturgie zondag 10 januari 2021

Orde van dienst

Zondag 10 januari 2021

Emmakerk, Raamsdonksveer

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: ds. G. van der Linden
Ouderling van dienst: mevr. C. Kloots
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Lector: mevr. I. Langschmidt
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: dhr. M. van der Sluijs

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden om 9.30 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur.

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ambtsdrager)

gemeente gaat staan

Intredelied, Lied 97 : 1 en 6

1.Groot Koning is de Heer.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.

6.Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Stilte

Bemoediging en Groet

gemeente gaat zitten

Verootmoediging, schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zang, Evang. Liedb. 302

1.Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

2.Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3.Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4.Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Tien woorden / geboden of leefregel; 1 Tess. 5 : 15 – 24
15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoude- lijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Zang; Lied: 422

1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint

Het Woord

Gebed van de zondag of gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezingen uit de Heilige Schrift (afgewisseld met liederen)

1e lezing; Jesaja 65: 17 - 20; door lector
17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.
18 Er zal alleen maar blijdschap zijn
en groot gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.
19 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen
en mij verblijden over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
20 Geen zuigeling zal daar meer zijn
die slechts enkele dagen leeft,
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.

Zang; Evang. Liedb. 411 : 1

Refrein
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

1.Straks als er een nieuwe dag begint,
En het licht het van het duister wint,
Mag ik bij Hem binnengaan,
Voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

2e lezing; inleiding en lezing Marcus 13 : 24 – 37 (voorganger)
24 Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, 25 de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26 Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. 27 Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverko- renen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
28 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die din- gen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. 30 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 31 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 32 Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, al- leen de Vader. 33 Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34 Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het be- heer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 35 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wan- neer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanen gekraai, of ’s morgens vroeg. 36 Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. 37Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’

Zang; Lied 751 : 1, 2 en 3

1.De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

2.Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

3.Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

Preek

Meditatief orgelspel

Antwoord

Geloofsbelijdenis, geloofslied of antwoordlied
Zang; Evang. Liedb. 263 : 1 en 4 (melodie Isr. Volkslied)

1.Door de wereld gaat een Woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs".

Refrein
Here God wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4.Door de wereld gaat een lied,
tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein
Here God wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Gebeden: Dankzegging / Voorbeden / Stil gebed / Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zending en Zegen
gemeente gaat staan

Slotlied Lied 103c : 1, 2 en 3

Heenzending en Zegen

Beaming (3 x gezongen amen)

 
terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.