PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Liturgie zondag 22 november 2020 Liturgie zondag 22 november 2020
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

ZONDAG VAN DE VOLEINDING

22 NOVEMBER 2020

CHRISTUS KONING”

Emmakerk, Raamsdonksveer

Voorganger: Ds. Jos van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. Wim Wiessner
Diaken: mevr. Jolanda Dommisse
Begroeters: dhr. Willem van de Berg, mevr. Joke Oosterveen en dhr. Piet Hanemaaijer.
Lector: mevr. Joke Oosterveen
Muzikale medewerking: Viorica Adam - Sopraan
Rob Dommisse - Piano


In het licht van de Levende
gedenken we hen die ons zijn voorgegaan

Welkom in de Emmakerk
voor de viering van de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
de zondag waarop wij allen gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden in de kring van onze gemeente
en allen met wie wij ons in liefde verbonden weten.

WIJ GEDENKEN

Gerard Molenaar 4 december 2019 77 jaar
Dirk Marinus Eenkhoorn 8 december 2019 89 jaar
Coby Heijkoop 13 februari 2020 63 jaar
Theun Palma 25 februari 2020 72 jaar
Cornelis Horsman 16 maart 2020 83 jaar
Jacoba Petronella Brouws-van Strien 15 april 2020 78 jaar
Jorrit de Haan 19 april 2020 85 jaar
Adrianus Nolbertus Franciscus Adriaanse 23 april 2020 80 jaar
Jenneke Blom–Schoonder-Mark 30 mei 2020 81 jaar
Geertruida Aaltje Bennink-Bunschoten 1 juni 2020 86 jaar
Petronella Gerdina Heurter 22 juni 2020 83 jaar
Eva van Zuilichem-Staal 26 juni 2020 79 jaar
Huibert Willem de Boon 29 juli 2020 52 jaar
Johannes Boer 2 november 2020 78 jaar


VOORBEREIDING

Pianospel

Welkom (ouderling van dienst)
Aanwezigen gaan staan

Intochtslied: God die in Christus mij ontmoet

Kwetsbaar als glas zijn onze dagen
Wij zijn de breekbaarheid ten prooi,
als niet een hand ons wilde dragen,
een herdershand, die lam en ooi
leidt langs de diepste, donk ’re dalen,
door nachten van gemis en pijn.
Om ons, zijn schapen, thuis te halen.
Gods hand wil ons een helper zijn.

Gods hand steunt hen, die bijna vallen.
Hij houdt de kleinen op de been,
En is een stok en staf voor allen,
Die hier verloren, of alleen
Op zoek zijn naar de zin van leven:
Een doel, dat duurzaam is en houdt.
Zijn hand wil koers en richting geven.
God is met ons ten diepst vertrouwd.

Stil gebed – bemoediging en groet
Allen gaan zitten

Smeekgebed

Zang Viorica: “Pie Jesu”

Pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu
Qui tollis peccata mundi
Dona eis requiem
Dona eis requiem

Pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu
Qui tollis peccata mundi
Dona eis requiem
Dona eis requiem

Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Dona eis requiem
Dona eis requiem

Sempiternam
Sempiternam

Requiem sempiternam

Glorialied: Psalm 103: 1

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Gebed

Lezing: Daniel 6: 11 – 23a
11 Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. 12 Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. 13 Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit: ‘Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen?’ De koning antwoordde: ‘Die verordening ligt even vast als elke wet van de Meden en de Perzen, ze kan niet worden herroepen.’ 14 Toen zeiden ze tegen de koning: ‘Daniël, een van de Judese ballingen, slaat geen acht op u, majesteit, noch op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen; driemaal daags verricht hij zijn gebed.’ 15 De koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde, en hij zon op middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniël te beschermen. 16 Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: ‘Bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden; het is een wet van de Meden en de Perzen.’ 17 Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: ‘Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden!’ 18 Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt, en de koning verzegelde die
met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen.
19 Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten; hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. 20 Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. 21 Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe: ‘Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden?’ 22 En Daniël zei tegen de koning: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten.

Elvis Presley: In my fathers house https://youtu.be/CeihHdD3e38

Lezing: 1 Thessalonicenzen 5: 5 - 9
5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. 9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.

Evang. Liedb. 230: U bent mijn schuilplaats Heer

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Verkondiging

Pianospel

Zang Viorica: “Bist du bei mir?”

Bist du bei mir, geh ich mit Freuden
zum Sterben und zu meiner Ruh.
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,
es drückten deine schönen Hände
mir die getreuen Augen zu!

GEDACHTENIS DER NAMEN
Inleidende woorden

Zang Viorica: Lied 726: 1 en 5

1. Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

5. Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

De namen worden genoemd, bij elke naam wordt als teken van gedachtenis en blijvende verbondenheid een witte bloem geplaatst in een vaas. Ook wordt een witte bloem geplaatst voor allen met wie wij ons verbonden weten, maar die vandaag niet bij name worden genoemd.

Aansluitend worden de waxinelichtjes ontstoken die een lichtend hart vormen – we luisteren naar Viorica:Du bist die Ruh”.

Du bist die Ruh,
Der Friede mild,
Die Sehnsucht du
Und was sie stillt.

Ich weihe dir
Voll Lust und Schmerz
Zur Wohnung hier
Mein Aug und Herz.

Kehr ein bei mir,
Und schließe du
Still hinter dir
Die Pforten zu.

Treib andern Schmerz
Aus dieser Brust!
Voll sei dies Herz
Von deiner Lust.

Dies Augenzelt
Von deinem Glanz
Allein erhellt,
O füll es ganz!

Mededelingen

Gebeden – afgesloten met het Onze Vader

Bestemming collecte

- Diaconie; “Mensen binnen en buiten de kerk!”
Pastoraat en Diaconaat kunnen en willen iets betekenen voor mensen binnen en buiten de kerk in kwetsbare omstandigheden. Vandaag gaat de aandacht uit naar het gedenken van overleden maar ook achterblijvende gezins-en/of familieleden hebben onze aandacht nodig. Deze collecte maakt het ontwikkelen en geven van ge- paste trainingen daarvoor landelijk mogelijk.

- Kerkenwerk/Onderhoudsfonds

ZENDING EN ZEGEN

Aanwezigen gaan staan

Slotlied; Viorica:Dank sei Dir, Herr” – Händel

Dank sei Dir, Herr
Dank sei Dir, Herr
Du hast Dein Volk mit Dir geführt
Israel hindurch das Meer

Wie eine Herde zog es hindurch
Herr Deine Hand schützte es
In Deiner Güte gabst Du ihm Heil

Dank sei Dir, Herr
Dank sei Dir, Herr
Du hast Dein Volk mit Dir geführt
Israel hindurch das Meer

Wegzending en zegen.

Zang Viorica: “Danny Boy”

O Danny Boy, the pipes, the pipes are calling
From glen to glen and down the mountainside.
The summer's gone and all the roses falling.
'Tis you, 'tis you must go and I must bide.

But come ye back when summer's in the meadow,
Or all the valley's hushed and white with snow.
'Tis I'll be here in sunshine or in shadow.
O Danny Boy, O Danny Boy, I love you so.

When winter's come and all the flow'rs are dying,
And I am dead, as dead I well may be,
You'll come and find the place where I am lying
And kneel and say an "Ave" there for me.

But I shall hear, though soft you tread above me,
And all my grave shall warmer, sweeter be.
And you will bend and tell me that you love me;
And I shall sleep in peace until you come to me.

O Danny Boy, the stream flows cool and slowly;
And pipes still call and echo 'cross the glen.
Your broken mother sighs and feels so lowly,
For you have not returned to smile again.

So if you've died and crossed the stream before us,
We pray that angels met you on the shore;
And you'll look down, and gently you'll implore us
To live so we may see your smiling face once more,
Once more.

De ambtsdragers geven aanwijzingen hoe de aanwezigen de kerk kunnen verlaten.


 
terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.