PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Liturgie zondag 24 mei 2020 Liturgie zondag 24 mei 2020

ORDE van DIENST
Zondag 24 mei 2020, Wezenzondag


Emmakerk, Raamsdonksveer
Aanvang uitzending: 9.30 uur

Voorganger: ds. Jos van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. Hannie van den Bent
Diaken van dienst: mevr. Petra Zondervan
Kerkrentmeester: dhr. Cees Klootwijk
Organist: dhr. Jacques Blankers
Muzikale medewerking: dhr. Mark van der Sluijs

Liturgische kleur: wit

Voor dienst: https://youtu.be/jyboxRagvpk Wat hou ik van u huis. Kinga Ban.

Welkom

We zingen: Lied 27: 1
1.Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Stil gebed – bemoediging – groet

Gebed

Lezing: Torah-lezing: Exodus 23: 1 – 13
1 Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen gemene zaak met een misdadiger door iemand vals te beschuldigen. 2 Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten. 3 Iemand die arm is, mag je in een rechtszaak niet bevoordelen. 4 Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen. 5 Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien maar moet je hem meteen de helpende hand bieden. 6 Bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen. 7 Laat je niet beïnvloeden door valse aantijgingen en breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood; wie zich daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrijuit gaan. 8 Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken zienden blind en maken eerlijke mensen tot leugenaars. 9 Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte. 10 Zes jaar achtereen mag je je land inzaaien en de oogst binnenhalen. 11 Maar het zevende jaar moet je het land braak laten liggen en het met rust laten, dan kunnen de armen onder jullie ervan eten; wat zij nog overlaten is voor de dieren van het veld. Met je wijngaard en je olijfgaard moet je hetzelfde doen. 12 Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden; dan kunnen ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je slaven en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen. 13 Houd je verre van alles waarvoor ik jullie heb gewaarschuwd. Roep geen andere goden aan, laat hun naam niet over je lippen komen.

We zingen: Psalm 75: 1
1.U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want Uw naam zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land,
al de wond'ren van Uw hand.

Lezing: Joh 17: 1 – 5
1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.

We zingen: Lied 655: 1
1.Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wond’ren om u heen.

Verkondiging

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Inzameling gaven
- Werelddiaconaat Oeganda (Kerk in Actie)
Nieuwe kansen voor straatkinderen! In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Volwassenen zetten ze neer om te bedelen. Daardoor gaan ze niet naar school, worden uitgebuit en soms ook mishandeld. Samen met drie andere organisaties pakt Kerk in Actie dit probleem aan/ Straatkinderen worden opgevangen, waar mogelijk herenigd met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel kinderen vandaan komen!
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Stichting De Opkikker dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!

Als u geld overmaakt naar de Kerk(CvK)middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.

- Kerkenwerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar reke-ningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

Slotlied: Evang. Liedb. 246: Ik bouw op u.
1.Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam

2.Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

3.Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.

Zegen


 
terug
 
 
 

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-09-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 05-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-11-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.