PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Orde van dienst 2 augustus 2020 Orde van dienst 2 augustus 2020

Emmakerk Raamsdonksveer

Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling: dhr. W. Wiessner
Diaken: mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Organist: dhr. R. Korver
Muzikale medewerking: mevr. H. Weltevrede

Thema: “Einde of nieuw begin?”

Welkom

We zingen als aanvangspsalm: Lied 66: 3,

3.Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

We zingen: Lied 195, Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Stil gebed – bemoediging – groet

Verootmoediging

We zingen: Lied 86: 2

2.Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

Woord van vergeving: 1 Petrus 1: 3

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

We zingen: NLB 86: 5

5.Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wond’ren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

Woord om naar te leven: 1 Petrus 1: 13 – 20

13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17
En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18
U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.

We zingen: Psalm 86: 4

4.Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Verhaal voor klein en groot

We zingen: Evang. Liedb. 422: 1, Als je geen liefde hebt voor elkaar.

1.Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Gebed bij de opening van het Woord

Lezingen Nieuwe Testament:

Johannes 13: 12 – 15

12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

1 Petrus 4: 7 – 11

7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

We zingen: Lied 315: 1 en 2

1.Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2.En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Verkondiging: Thema: “Einde, of nieuw begin?”

We zingen: Lied 672: 3 en 6

3.In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

6.Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collectedoelen

- Diaconie: St. Health & Education Ghana – Babyhome Sirigu

In dit huis(tehuis) worden kinderen tot 3 jaar opgevangen die wees zijn, te vondeling worden gelegd of beschuldigd worden van een kwade geest die onheil over families brengt. Dorpsoudsten beslissen in het laatste geval of het kindje ter dood moet worden gebracht of gewoon uit het dorp moet verdwijnen.
Vanuit de St. Health & Education Ghana helpen we om in de komende jaren de gebouwen in Sirigu (dicht bij Bolgatanga in het arme Noorden van Ghana) te renoveren zodat de kinderen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben.

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Babyhome Sirigu en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek te-rechtkomt! Alvast bedankt!

Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.

- Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

Slotlied: Lied 864: 1 en 2

1.Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2.God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

Wegzending en zegen

Antwoord: Lied 415: 3

3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orde van dienst
zondag 2 aug 2020
Emmakerk Raamsdonksveer


Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling: dhr. W. Wiessner
Diaken: mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Organist: dhr. R. Korver
Muzikale medewerking: mevr. H. Weltevrede


Thema: “Einde of nieuw begin?”


Welkom


We zingen als aanvangspsalm: Lied 66: 3,


3.Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.


We zingen: Lied 195, Klein Gloria


Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.


Stil gebed – bemoediging – groet


Verootmoediging


We zingen: Lied 86: 2


2.Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.


Woord van vergeving: 1 Petrus 1: 3


3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.


We zingen: NLB 86: 5


5.Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wond’ren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.


Woord om naar te leven: 1 Petrus 1: 13 – 20


13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17
En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18
U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.


We zingen: Psalm 86: 4


4.Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.


Verhaal voor klein en groot


We zingen: Evang. Liedb. 422: 1, Als je geen liefde hebt voor elkaar.


1.Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.


refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.


Gebed bij de opening van het Woord


Lezingen Nieuwe Testament:


Johannes 13: 12 – 15


12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.


1 Petrus 4: 7 – 11


7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.


We zingen: Lied 315: 1 en 2


1.Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.


2.En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.


Verkondiging: Thema: “Einde, of nieuw begin?”


We zingen: Lied 672: 3 en 6


3.In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.


6.Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.


Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader


Collectedoelen


- Diaconie: St. Health & Education Ghana – Babyhome Sirigu


In dit huis(tehuis) worden kinderen tot 3 jaar opgevangen die wees zijn, te vondeling worden gelegd of beschuldigd worden van een kwade geest die onheil over families brengt. Dorpsoudsten beslissen in het laatste geval of het kindje ter dood moet worden gebracht of gewoon uit het dorp moet verdwijnen.
Vanuit de St. Health & Education Ghana helpen we om in de komende jaren de gebouwen in Sirigu (dicht bij Bolgatanga in het arme Noorden van Ghana) te renoveren zodat de kinderen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben.


Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Babyhome Sirigu en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek te-rechtkomt! Alvast bedankt!


Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.


- Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Slotlied: Lied 864: 1 en 2


1.Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.


2.God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.


Wegzending en zegen


Antwoord: Lied 415: 3


3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Orde van dienst
zondag 2 aug 2020
Emmakerk Raamsdonksveer


Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling: dhr. W. Wiessner
Diaken: mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Organist: dhr. R. Korver
Muzikale medewerking: mevr. H. Weltevrede


Thema: “Einde of nieuw begin?”


Welkom


We zingen als aanvangspsalm: Lied 66: 3,


3.Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.


We zingen: Lied 195, Klein Gloria


Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.


Stil gebed – bemoediging – groet


Verootmoediging


We zingen: Lied 86: 2


2.Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.


Woord van vergeving: 1 Petrus 1: 3


3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.


We zingen: NLB 86: 5


5.Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wond’ren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.


Woord om naar te leven: 1 Petrus 1: 13 – 20


13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17
En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18
U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.


We zingen: Psalm 86: 4


4.Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.


Verhaal voor klein en groot


We zingen: Evang. Liedb. 422: 1, Als je geen liefde hebt voor elkaar.


1.Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.


refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.


Gebed bij de opening van het Woord


Lezingen Nieuwe Testament:


Johannes 13: 12 – 15


12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.


1 Petrus 4: 7 – 11


7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.


We zingen: Lied 315: 1 en 2


1.Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.


2.En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.


Verkondiging: Thema: “Einde, of nieuw begin?”


We zingen: Lied 672: 3 en 6


3.In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.


6.Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.


Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader


Collectedoelen


- Diaconie: St. Health & Education Ghana – Babyhome Sirigu


In dit huis(tehuis) worden kinderen tot 3 jaar opgevangen die wees zijn, te vondeling worden gelegd of beschuldigd worden van een kwade geest die onheil over families brengt. Dorpsoudsten beslissen in het laatste geval of het kindje ter dood moet worden gebracht of gewoon uit het dorp moet verdwijnen.
Vanuit de St. Health & Education Ghana helpen we om in de komende jaren de gebouwen in Sirigu (dicht bij Bolgatanga in het arme Noorden van Ghana) te renoveren zodat de kinderen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben.


Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Babyhome Sirigu en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek te-rechtkomt! Alvast bedankt!


Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.


- Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Slotlied: Lied 864: 1 en 2


1.Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.


2.God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.


Wegzending en zegen


Antwoord: Lied 415: 3


3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Orde van dienst
zondag 2 aug 2020
Emmakerk Raamsdonksveer


Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling: dhr. W. Wiessner
Diaken: mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Organist: dhr. R. Korver
Muzikale medewerking: mevr. H. Weltevrede


Thema: “Einde of nieuw begin?”


Welkom


We zingen als aanvangspsalm: Lied 66: 3,


3.Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.


We zingen: Lied 195, Klein Gloria


Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.


Stil gebed – bemoediging – groet


Verootmoediging


We zingen: Lied 86: 2


2.Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.


Woord van vergeving: 1 Petrus 1: 3


3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.


We zingen: NLB 86: 5


5.Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wond’ren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.


Woord om naar te leven: 1 Petrus 1: 13 – 20


13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17
En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18
U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.


We zingen: Psalm 86: 4


4.Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.


Verhaal voor klein en groot


We zingen: Evang. Liedb. 422: 1, Als je geen liefde hebt voor elkaar.


1.Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.


refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.


Gebed bij de opening van het Woord


Lezingen Nieuwe Testament:


Johannes 13: 12 – 15


12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.


1 Petrus 4: 7 – 11


7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.


We zingen: Lied 315: 1 en 2


1.Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.


2.En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.


Verkondiging: Thema: “Einde, of nieuw begin?”


We zingen: Lied 672: 3 en 6


3.In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.


6.Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.


Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader


Collectedoelen


- Diaconie: St. Health & Education Ghana – Babyhome Sirigu


In dit huis(tehuis) worden kinderen tot 3 jaar opgevangen die wees zijn, te vondeling worden gelegd of beschuldigd worden van een kwade geest die onheil over families brengt. Dorpsoudsten beslissen in het laatste geval of het kindje ter dood moet worden gebracht of gewoon uit het dorp moet verdwijnen.
Vanuit de St. Health & Education Ghana helpen we om in de komende jaren de gebouwen in Sirigu (dicht bij Bolgatanga in het arme Noorden van Ghana) te renoveren zodat de kinderen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben.


Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Babyhome Sirigu en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek te-rechtkomt! Alvast bedankt!


Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.


- Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Slotlied: Lied 864: 1 en 2


1.Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.


2.God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.


Wegzending en zegen


Antwoord: Lied 415: 3


3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Orde van dienst
zondag 2 aug 2020
Emmakerk Raamsdonksveer


Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling: dhr. W. Wiessner
Diaken: mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Organist: dhr. R. Korver
Muzikale medewerking: mevr. H. Weltevrede


Thema: “Einde of nieuw begin?”


Welkom


We zingen als aanvangspsalm: Lied 66: 3,


3.Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.


We zingen: Lied 195, Klein Gloria


Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.


Stil gebed – bemoediging – groet


Verootmoediging


We zingen: Lied 86: 2


2.Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.


Woord van vergeving: 1 Petrus 1: 3


3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.


We zingen: NLB 86: 5


5.Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wond’ren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.


Woord om naar te leven: 1 Petrus 1: 13 – 20


13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17
En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18
U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.


We zingen: Psalm 86: 4


4.Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.


Verhaal voor klein en groot


We zingen: Evang. Liedb. 422: 1, Als je geen liefde hebt voor elkaar.


1.Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.


refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.


Gebed bij de opening van het Woord


Lezingen Nieuwe Testament:


Johannes 13: 12 – 15


12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.


1 Petrus 4: 7 – 11


7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.


We zingen: Lied 315: 1 en 2


1.Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.


2.En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.


Verkondiging: Thema: “Einde, of nieuw begin?”


We zingen: Lied 672: 3 en 6


3.In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.


6.Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.


Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader


Collectedoelen


- Diaconie: St. Health & Education Ghana – Babyhome Sirigu


In dit huis(tehuis) worden kinderen tot 3 jaar opgevangen die wees zijn, te vondeling worden gelegd of beschuldigd worden van een kwade geest die onheil over families brengt. Dorpsoudsten beslissen in het laatste geval of het kindje ter dood moet worden gebracht of gewoon uit het dorp moet verdwijnen.
Vanuit de St. Health & Education Ghana helpen we om in de komende jaren de gebouwen in Sirigu (dicht bij Bolgatanga in het arme Noorden van Ghana) te renoveren zodat de kinderen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben.


Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Babyhome Sirigu en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek te-rechtkomt! Alvast bedankt!


Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.


- Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Slotlied: Lied 864: 1 en 2


1.Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.


2.God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.


Wegzending en zegen


Antwoord: Lied 415: 3


3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Orde van dienst
zondag 2 aug 2020
Emmakerk Raamsdonksveer


Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling: dhr. W. Wiessner
Diaken: mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Organist: dhr. R. Korver
Muzikale medewerking: mevr. H. Weltevrede


Thema: “Einde of nieuw begin?”


Welkom


We zingen als aanvangspsalm: Lied 66: 3,


3.Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.


We zingen: Lied 195, Klein Gloria


Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.


Stil gebed – bemoediging – groet


Verootmoediging


We zingen: Lied 86: 2


2.Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.


Woord van vergeving: 1 Petrus 1: 3


3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.


We zingen: NLB 86: 5


5.Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wond’ren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.


Woord om naar te leven: 1 Petrus 1: 13 – 20


13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17
En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18
U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.


We zingen: Psalm 86: 4


4.Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.


Verhaal voor klein en groot


We zingen: Evang. Liedb. 422: 1, Als je geen liefde hebt voor elkaar.


1.Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.


refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.


Gebed bij de opening van het Woord


Lezingen Nieuwe Testament:


Johannes 13: 12 – 15


12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.


1 Petrus 4: 7 – 11


7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.


We zingen: Lied 315: 1 en 2


1.Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.


2.En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.


Verkondiging: Thema: “Einde, of nieuw begin?”


We zingen: Lied 672: 3 en 6


3.In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.


6.Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.


Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader


Collectedoelen


- Diaconie: St. Health & Education Ghana – Babyhome Sirigu


In dit huis(tehuis) worden kinderen tot 3 jaar opgevangen die wees zijn, te vondeling worden gelegd of beschuldigd worden van een kwade geest die onheil over families brengt. Dorpsoudsten beslissen in het laatste geval of het kindje ter dood moet worden gebracht of gewoon uit het dorp moet verdwijnen.
Vanuit de St. Health & Education Ghana helpen we om in de komende jaren de gebouwen in Sirigu (dicht bij Bolgatanga in het arme Noorden van Ghana) te renoveren zodat de kinderen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben.


Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Babyhome Sirigu en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek te-rechtkomt! Alvast bedankt!


Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.


- Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Slotlied: Lied 864: 1 en 2


1.Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.


2.God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.


Wegzending en zegen


Antwoord: Lied 415: 3


3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
 
terug
 
 
 

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-09-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 05-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-11-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.