PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Orde van dienst zondag 18 oktober 2020 Orde van dienst zondag 18 oktober 2020

Emmakerk, Raamsdonksveer
……………………………………………………………………………………………….
Voorganger: mevr. E. Quaak - Kloet
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: dhr. M. Quaak, dhr. A. van Dongen en dhr. C. Paulides
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: dhr. M. van der Sluijs


Welkom
Lied psalm 139: 1,2 (orgel en zang)

1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2.Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Bemoediging en Groet

Lied Bless the Lord

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. (Ps 104,1)
Solo (from Psalm 103):
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan.

Vertaling: Prijs de Heer mijn ziel, maak zijn Naam groot
Prijs de Heer mijn ziel, Hij leidt mij naar het leven
Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet het goede dat Hij voor je gedaan heeft

Gebed om vergeving

Woord van liefde

Lied 885 Groot is uw trouw (orgel en zang)

1.Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2.Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gebed om de Heilige Geest

1e lezing Exodus 24:12-18 en Exodus 34:29
12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’ 13 Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 14 Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden.’
15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: 16 de majesteit van de HEER rustte op de Sinaï. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. 17 En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 18 ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.
29 Mozes daalde de Sinaï af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken

Lied 887 (orgel en zang)

1.Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.

2.Ik ben het die u helen zal,
Ik ben het die u helen zal,
Ik ben het die u helen zal.

3.Op U vertrouw ik, goede God,
Op U vertrouw ik, goede God,
Op U vertrouw ik, goede God.

2e Lezing Matteus 17:1-13
1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5
Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.
9 Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 10 De leerlingen vroegen hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. 12 Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ 13 Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde.

Lied 942:3 (orgel en zang)

3. Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Preek

Verheerlijking

Stilte

Luisterlied: God of the moon and the stars –Kees Kraaijenoord (via Youtube)

God of the moon and stars
God of the gay- and singles bars
God of the fragile hearts we are, I come to you
God of our history, god of the future that will be
What will you make of me, I come to you

God of the meek and mild,
God of the reckless and the wild
God of the unreconciled, I come to you
God of our life and death
God of our secrets unconfessed
God of our every breath, I come to you

God of the rich and poor
God of the princess and the whore
God of the ever open door, I come to you
God of the unborn child
God of the pure and undefiled
God of the pimp and paedophile, I come to you

God of the war and peace
God of the junkie and the priest
God of the greatest and the least, I come to you
God of the refugee
God of the prisoner and the free
God of our doubt and certainty, I come to you

God of our joy and grieve
God of the lawyer and the thief
God of our faith and unbelief, I come to you
God of the wounds we bear
God of the deepest dreams we share
God of our unspoken prayer, I come to you

God of a world that’s lost
God of the lonely cross
God who has come to us, I come to you

Vertaling:
God van de maan en de sterren
God van de homo- en singlesbars
God van de kwetsbare harten die we zijn, ik kom naar U
God van onze geschiedenis, god van de toekomst die zal zijn
Wat denk je van mij, ik kom naar U
God van de zachtmoedigen en zachtaardig,
God van het roekeloze en het wilde
God van de onverzoenden, ik kom naar u
God van ons leven en dood
God van onze onbeleden geheimen
God van elke ademhaling, ik kom naar U
God van de rijken en armen
God van de prinses en de hoer
God van de altijd geopende deur, ik kom naar U
God van het ongeboren kind
God van het zuivere en onbesmet
God van de pooier en pedofiel, ik kom naar U
God van de oorlog en vrede
God van de junkie en de priester
God van de grootste en de minste, ik kom naar U
God van de vluchteling
God van de gevangene en de vrijen
God van onze twijfel en zekerheid, ik kom naar u toe
God van onze vreugde en verdriet
God van de advocaat en de dief
God van ons geloof en ongeloof, ik kom naar u toe
God van de wonden die we dragen
God van de diepste dromen die we delen
God van ons onuitgesproken gebed, ik kom tot u
God van een wereld die verloren is
God van het eenzame kruis
God die naar ons is gekomen, ik kom naar U

Gebeden / Onze Vader

Collecte
- Diaconie
Wereldvoedseldag Rwanda/Met zusters werken aan voldoende eten!
Uit ruim veertig zusters bestaat de gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda (Zusterorganisatie van de Diaconessen te Amerongen) Via een trainings- centrum voor kleine boeren bieden zij een landbouwprogramma aan om de voed- selzekerheid en onderlinge samenwerking structureel te verbeteren.
De allerarmste boeren en boerinnen kunnen zo hun economische positie verbete- ren zodat zij hun gezin beter kunnen voeden en geld hebben voor scholing van hun kinderen.

- Kerkenwerk/Onderhoudsfonds

Lied 871 Jezus zal heersen (orgel en zang)

1.Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2.Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3.Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4.Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Zegen

 
terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.