Beleidsplan 2016 - 2020

Protestantse Gemeente te Geertruidenberg

Beleidsplan 2016-2020

I n h o u d s o p g a v e

Inleiding
 • Algemeen en profiel van onze gemeente
 • Visie op onze gemeente
 
 1. Organisatie en werkwijze van de kerkenraad
 
 1. Het pastoraat
 
 1. Diaconie en zending
 
 1. Financiën – Beheer en gebouwen
 
 1. Jongeren pastoraat en catechese
 
 1. Werkgroep Liturgie
 
 1. Vorming en toerusting


Protestantse Gemeente te Geertruidenberg


“Thuishaven voor Geloof, Hoop en Liefde”


Inleiding
Profiel van de nieuwe Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
De Protestantse gemeente Geertruidenberg komt voort uit de fusie tussen de Hervormde gemeente te Geertruidenberg en de Protestantse Gemeente te Raamsdonk-Raamsdonksveer.
Beide kerkelijke gemeenten maken deel uit van de burgergemeente Geertruidenberg, en bestrijken de drie kernen die de gemeente kent te weten:
Geertruidenberg – Raamsdonksveer en Raamsdonk.
De Hervormde gemeente Geertruidenberg is tot de verwachte fusiedatum (medio 2017) steeds zelfstandig geweest. De Protestantse gemeente te Raamsdonk-Raamsdonksveer ontstond op 1 januari 2012 uit de fusie tussen de Gereformeerde kerk Raamsdonk c.a. en de Hervormde gemeente van Raamsdonk.

De fusie
De samenwerking tussen de Hervormde Gemeente van Geertruidenberg en de Protestantse gemeente te Raamsdonk-Raamsdonksveer (en voorgangers) bleef tot 2013 beperkt.
De voortschrijdende vergrijzing binnen de Hervormde gemeente te Geertruidenberg en het gegeven, dat als gevolg van het aftreden van ambtsdragers eind 2015 bestuurlijk vermoedelijk niet meer aan de kerkordelijke samenstelling van een kerkenraad kon worden voldaan, leidde ertoe dat in overleg met de gemeenteleden werd besloten om de mogelijkheden te onderzoeken van een samenwerking annex fusie met de Protestantse Gemeente Raamsdonk – Raamsdonksveer.
De eerste verkennende bespreking tussen de beide kerkenraden hierover vond plaats op 12 november 2012. Dit leidde na een positief verlopen gemeentevergadering van leden van de Hervormde Gemeente te Geertruidenberg op 19 januari 2013 tot een gesprek tussen de moderami van beide gemeenten op 20 maart 2013.
Hierna is op 5 oktober 2013 de mening van de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Geertruidenberg gepeild en op 21 oktober de mening van de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Raamsdonk–Raamsdonksveer over een fusie van beide gemeenten. Hierbij is tevens de inhoud van de opgestelde concept intentieverklaring besproken waarbij de fusiedatum is gesteld op 1 januari 2016.
Uit de twee afzonderlijke gemeentevergaderingen kwam naar voren, dat er geen (ernstige) weerstand bestaat tegen de fusie van beide gemeenten.
Vervolgens is de intentieverklaring in beide afzonderlijke kerkenraden goedgekeurd en tijdens een feestelijke gezamenlijke kerkdienst op 2 februari 2014 ondertekend.

De commissie die tot voor kort de oriënterende besprekingen aangaande de fusie had gevoerd, had als slottaak het opstellen van een plan van aanpak voor het verloop van het fusieproces.
Deze commissie werd omgezet naar een zogenaamde fusiecommissie, die tot doel heeft de onderlinge verschillen, die er bestaan in de erediensten en knelpunten op andere terreinen tussen de beide gemeenten te kanaliseren en te leiden naar een gezamenlijke model voor de toekomstige gefuseerde gemeente.

De fusiecommissie heeft het plan van aanpak van de voorgaande Commissie onverkort overgenomen.
De te klaren hoofdonderwerpen waren hierbij:
 1. Visie op het gemeente zijn
 2. Het zegenen van levensverbintenissen
 3. Het Heilig Avondmaal
 4. De toekomstige status van de Geertruidskerk
 5. De plaats van de kerkdiensten
 6. Verkiezing van ambtsdragers
 7. Centraal kerkelijk Centrum
 8. Liturgie en Eredienst
 9. Bestuursvorm
 10. Pastoraat
 11. Kerkrentmeesterlijk Beheer
 12. Diaconaat
Alle punten met uitzondering van punt d hebben intussen hun beslag gekregen in afzonderlijke beleidsplannen en de zogenaamde plaatselijke regeling.

Voor het bepalen van de koers voor de toekomstige status van de Geertruidskerk is een extern bureau (Erfgoed-Nu) ingeschakeld dat in overleg met een daartoe gevormde werkgroep werkt aan een zo optimaal mogelijk gebruik van de Geertruidskerk.
Dit zowel voor het kerkelijk gebruik als het breed maatschappelijke gebruik van de Geertruidskerk.

Huidige status van de fusie
Tijdens de besprekingen tussen de beide kerkenraden in 2015 is besloten om de fusie datum te verplaatsen van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017.
Hierbij werd tevens besloten om alle kerkdiensten ingaande het jaar 2016 gezamenlijk te houden.

Alle kerkelijke activiteiten geschieden vanaf dit tijdstip eveneens gezamenlijk zoals het pastoraat, diaconaat, liturgie werkgroep e.d.
In 2016 bleek het onderzoek naar de toekomstige exploitatie van de monumentale Geertruidskerk te Geertruidenberg meer tijd te vergen dan was in gepland. Omdat deze exploitatie cruciaal is in het fusieproces hebben beide kerkenraden de fusiedatum nogmaals verschoven naar medio 2017 om het onderzoek te kunnen afronden en een verantwoorde exploitatievorm te kunnen kiezen. Het onderzoek wordt eind 2016 afgerond, waarna besluitvorming plaatsvindt.
De juridische fusie, die moet leiden tot het samengaan van alle vermogensbestanddelen van de beide gemeenten zal daarna werking worden gesteld.

Geografische situering
De burgerlijke gemeente maakt deel uit van het drieluik Raamsdonk/Raamsdonksveer/ Geertruidenberg die in de nabijheid van de imposante elektriciteitscentrale van Essent en het natuurgebied de Biesbosch één landelijke gemeente vormt onder de oude Hollandse stadsnaam Geertruidenberg.
Geertruidenberg kent een oud historisch-cultureel centrum. Raamsdonksveer kenmerkt zich door het grote industrieterrein en een ontluikend koopcentrum.
Het landelijke Raamsdonk is de kleinste woonkern, maar kent als overblijfsel van de boerentraditie wel het rijkste dorpsaanzicht.
De streek is van oorsprong rooms-katholiek. De protestantse families vormden een minderheid. Deze positie leidde er onder meer toe dat de protestantse gemeenschap een redelijk hechte band ontwikkelde.

Samenwerking met kerken annex geloofsgemeenschappen in de regio
Het contact met de Rooms Katholieke gemeente is grotendeels op de achtergrond geraakt mede door de vacatures van de plaatselijke leiding van de Rooms-Katholiek Gemeente.
Met de Vrij-Evangelische Gemeente “Het Veerlicht” zijn onlangs gesprekken op gang om te bezien of wij daar mogelijkheden zijn om bepaalde activiteiten samen te doen dan wel te ontwikkelen.

Samenwerking met de burgerlijke gemeente
De samenwerking met de burgerlijke gemeente kent nog geen officieel platform.
Meestentijds wordt in voorkomende gevallen ad hoc overleg gepleegd.

Binnen de gemeente zelf bestaan via de diaconie contacten met de Goederenbank “Baronie”

Ledeninformatie.
De opbouw van het ledenbestand van de beide gemeenten (begroting 2017) is als volgt:


                                               Prot. R’veer    Herv. G’berg    Totaal
Totaal aantal gemeenteleden
(Doop + Belijdende leden):            860                  200             1060
Waarvan belijdende leden:             400                    70              470
Procentuele verhouding:
Totaal aantal gemeenteleden:        100 %               100 %          100 %
Waarvan belijdende leden                47 %                 35 %            44 %

Overige geregistreerde leden           67                      35             102
(oa geboorteleden)


Visie op de gemeente:
Missie en visie van de toekomstige protestantse gemeente in de burgerlijke gemeente Geertruidenberg.
Missie
We zijn een gastvrije en veelkleurige gemeente die geïnspireerd door de liefde van de Here God in Jezus Christus dienstbaar wil zijn aan God, aan elkaar en aan de wereld waarin we leven.
Visie
Bron
We willen gehoor geven aan de roepstem van de Here God die vanuit de bijbel tot ons komt. Jezus Christus is ons daarin voorgegaan, Hij heeft de weg van geloof, hoop en liefde voor ons gebaand en talloze gelovigen zijn Hem daarin – vierend, lerend en dienend – gevolgd. Wij weten ons geroepen om die beweging op een aansprekende en eigentijdse wijze voort te zetten. Zo zijn wij onderweg naar het Godsrijk van vrede en recht.

Gemeenschap
In onze geloofsgemeenschap is ruimte voor de inbreng van ieder, die samen met ons de weg van Jezus wil gaan. Zoals Jezus liefdevol omzag naar mensen in hun vreugde en nood, zo zien ook wij om naar elkaar en hebben oog voor de verschillende mogelijkheden en behoeften van alle leden. Zo verrijkt de onderlinge verscheidenheid en verbondenheid onze gemeenschap en versterkt deze.

Gemeenteleven
Onze geloofsgemeenschap krijgt vorm en inhoud door vieren, leren en dienen. In de kerkdiensten vieren wij het heil dat wij in Jezus Christus van de Here God ontvangen. In groepsactiviteiten verdiepen we ons in de uitdagingen die vanuit de samenleving op ons afkomen. Daar leren we er daadwerkelijk voor elkaar te zijn en voor hen die geen helper hebben. Zo kunnen we in het spoor van Jezus op een bevrijdende, dienende en inspirerende manier aanwezig zijn in de samenleving.

Andere kerken, godsdiensten en levensovertuigingen
Behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland weten we ons als gemeente verbonden met de wereldwijde christelijke gemeenschap. Daarom zoeken we naar samenwerking met andere kerken en christelijke groeperingen. We weten ons verbonden met het Jodendom. We gaan het gesprek met andere godsdiensten en levensovertuigingen niet uit de weg.

Samenleving
We weten ons geroepen door onze Heer Jezus Christus om in de samenleving, waarvan wij deel uitmaken, getuigend, verzoenend, verbindend en dienend onze bijdrage te leveren. We doen dat in het vertrouwen dat de Here God het werk van onze hand zal bevestigen.

Uitwerking
De hierboven genoemde gemeenschappelijk geformuleerde missie en visie mondt uit in de onderstaande doelstellingen.
Doelstellingen van de Hervormde Gemeente te Geertruidenberg en de Protestantse gemeente te Raamsdonk/Raamsdonksveer

1. Het toewerken naar een volledige vereniging van onze beide geloofsgemeenschappen per medio 2017.
 • Het in elkaar schuiven van de deelbeleidsplannen van het gemeentepastoraat, de diaconie, het college van kerkrentmeesters, het jeugdwerk, de liturgiecommissie, de communicatie (website, kerkblad).
 • Heroverweging van de organisatiestructuur, die in de toekomstige gemeente gevolgd zal worden.
 • Het opstellen van een plan voor het gebruik van de gebouwen.
2. We zoeken onze erediensten in de komende twee jaar volledig te integreren met als centrale plaats van samenkomst de Emmakerk en verenigingsgebouw De Brug met een regelmatig gebruik van de Geertruidskerk voor de eredienst.


3. Ook buiten de kerkdiensten streven we naar versterking van de onderlinge samenhang van de gemeenteleden door gelegenheden van ontmoeting en bezinning aan te bieden, zoals gemeentevergaderingen, (bijbel)gesprekskringen, catechese en koorzang.
 
4. Het speerpunt in de komende jaren is de verjonging van onze gemeente door actief contact te zoeken met jongeren en de jeugd binnen onze gemeente om hen te inspireren tot het opzetten van eigen vormen van jeugdactiviteiten met als kernbegrippen: netwerken, zin zoeken en verdieping.
 
5. Wij zoeken naar concrete mogelijkheden om bij te dragen aan de publieke zaak.

Hoofdstuk 1
Organisatie en werkwijze van de kerkenraad
Voor de periode, dat de fusie tussen de Hervormde Gemeente Geertruidenberg (hierna HGG) en de Protestantse Gemeente te Raamsdonk – Raamsdonksveer (hierna PGR) nog niet is voltooid is er binnen beide gemeenten formeel sprake van twee afzonderlijke kerkenraden.
Om de wens tot samengaan te benadrukken vergaderen beide kerkenraden gezamenlijk als “Combikerkenraad” op basis van een gezamenlijke agenda.
Deze gezamenlijke vergaderingen worden voorbereid door het Combimoderamen waarin zitting hebben: de voorzitter van HGG (tevens predikant), de scriba van PGR, de predikant van PGR, een diaken van de gezamenlijke diaconie, een pastoraal ouderling van het gezamenlijke pastoraat, een ouderling-kerkrentmeester van PGR en twee van HGG, een vertegenwoordiger van de gezamenlijke werkgroep Liturgie.

Besluitvorming in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering geschiedt op basis van een algehele meerderheid van stemmen in de gezamenlijke kerkenraad.
Voor onderwerpen die gedurende deze tussenfase nog besloten moeten worden binnen de eigen kerkenraad van één van beide gemeenten wordt aan elk van de afzonderlijke kerkenraden de gelegenheid geboden, over deze onderwerpen een eensluidende mening te formuleren. Na stemming in eigen gelederen kan dan de mening worden ingebracht in het gezamenlijke overleg.
De gezamenlijke kerkenraad wordt bijgestaan door een notulist.

De vervulling van ambten geschiedt moeizaam. De bereidheid om zich naast het dagelijkse werk en gezin als ambtsdrager in te zetten voor de kerk is doorgaans gering. Vaak is hierbij de vergaderfrequentie en het bestuurlijke onderdeel van het werk een struikelblok.

Voor de nieuw te vormen protestantse Gemeente te Geertruidenberg is in de vergadering van 7 maart 2016 in beginsel gekozen voor een nieuwe vorm, die aan een aantal van de gehoorde bezwaren tegemoet komt.
Gedacht wordt hierbij aan het instellen van een zogenaamd breed moderamen of kleine kerkenraad (ordinantie 4.10) met daaraan gekoppeld een aantal werkgroepen, die een hoge vergaderfrequentie kennen en de algemene kerkenraad, die een lage vergader frequentie heeft. Ook voor een aantal zittende ambtsdragers levert deze bestuursvorm tijdwinst op omdat ook zij de vele vergaderingen als een last ervaren.

Het breed moderamen bestaat uit ambtsdragers gekozen uit de voltallige kerkenraad met de volgende samenstelling:
Predikant, voorzitter, scriba, één vertegenwoordiger per college (diaconaat, pastoraat, kerkrentmeesters) en een vertegenwoordiger van de werkgroep Liturgie. Hierbij heeft ieder lid van het moderamen een plaatsvervanger.

Momenteel wordt deze constructie verder uitgewerkt door het gezamenlijk moderamen en voorgelegd aan de gezamenlijke kerkenraad en vervolgens aan beide gemeentes, waarna formele besluitvorming plaatsvindt. Hierbij zal ordinantie 4.10 als richtsnoer dienen.

Hoofdstuk 2
Het pastoraat in onze gemeente
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland geeft in ordinantie 8 artikel 4 in een viertal punten weer wat onder pastorale arbeid moet worden verstaan.
 1. De gemeente is geroepen tot de vervulling van haar pastorale opdracht door het verlenen van herderlijke zorg.
 2. Deze pastorale opdracht betreft zowel de leden van de gemeente, de niet gedoopte kinderen van leden van de gemeente en hen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente, als ook anderen die herderlijke zorg behoeven.
 3. De herderlijke zorg ten opzichte van elkaar en ten opzichte van anderen krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot omzien naar elkaar en naar anderen die dit behoeven, als ook in de pastorale arbeid die door en onder leiding van predikanten en ouderlingen wordt verricht.
 4. De gemeente vervult haar pastorale opdracht mede in de omgeving waarin zij leeft en zij geeft uitdrukking aan haar verbondenheid met bijzonder pastoraal werk dat daar gebeurt.
Uit de steekwoorden in deze “definitie” van het pastoraat blijkt, dat:
 • Het pastoraat een taak is van de gehele gemeente;
 • Wordt omgezien naar elkaar, waarbij
 • Het pastoraat (tevens) een gemeente overschrijdend karakter draagt.
De doelstelling van het pastoraat binnen onze gemeente luidt dan ook:
De betrokkenheid van God met de mensen gestalte geven in het omzien naar elkaar en de naaste.

Dit doel trachten wij te bereiken door:
 • Reisgenoot met de ander te zijn;
 • Ruimte te scheppen, zodat de ander zijn verhaal of haar verhaal kan doen;
 • Het verbinden van het verhaal van God met mensen.
Ten behoeve van deze pastorale arbeid wordt er een beroep gedaan op:
 • Alle leden van de gemeente;
 • Vrijwilligers zoals wijkcontactpersonen en bezoekdames voor ziekenbezoek en bezoek rond de verjaardag;
 • Ambtsdragers zoals pastorale ouderlingen
 • De pastoraal werker (zie hetgeen hierover bij de inleiding is gemeld)
 • De predikant
 • De kerkelijk (mede)werker
Kerkelijk werker.
Beide fusie gemeenten hebben samen 1,7 fte aan predikantsplaatsen.
De predikant van de Hervormde gemeente Geertruidenberg (0,7 fte) is vanaf 1 oktober 2016 met emeritaat.
Beide kerkenraden hebben besloten deze leemte in te vullen door het aantrekken van een (vooralsnog tijdelijke) kerkelijk werker (18 u/week) voor het pastoraat.
De sollicitatieprocedure hiervoor is inmiddels afgerond.

Vormen van pastoraat
Binnen het pastoraat zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden zoals:
- Crisispastoraat
- Rouwpastoraat
- Ouderenpastoraat
- Huwelijkspastoraat
- Pastoraat rond geboorten en doop
- Nieuw ingekomen gemeenteleden
Deze deelgebieden zouden nog kunnen worden uitgebreid met een lotgenotengroep.
Hierbij moet worden gedacht aan het samenbrengen van gemeenteleden die met een zelfde situatie te maken hebben (of hebben gehad).
Of hier voor de komende periode qua pastoraat actie op dient te worden ondernomen is sterk afhankelijk van de omstandigheden.

Het jongerenpastoraat
Deze vorm van pastoraat neemt een aparte plaats in, zodat hiervoor een zelfstandig beleidsplan is samengesteld, zie hoofdstuk 5.

Onderlinge contacten binnen de gemeente
Mede ten behoeve van het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de gemeenteleden in de wijk zullen er eens in de 2-3 jaar groothuisbezoeken worden gehouden. Hierbij wordt een vooraf gekozen thema behandeld, waarbij er tevens ruimte is voor informeel contact.

Daarnaast wordt er door de pastorale ouderlingen bezoekwerk gedaan, waarbij wordt gestreefd naar een bezoek frequentie aan de gemeenteleden, die hebben aangegeven hier prijs op te stellen van 1 maal per 2 jaar.

De organisatie en communicatie van en binnen het pastoraat
Organisatie
De gemeente is verdeeld over 8 wijkteams, die idealiter zouden moeten bestaan uit een pastoraal ouderling bijgestaan door één of meerdere wijkcontactpersonen.
De grootte van de wijken varieert van 80 tot 200 gemeenteleden.

Bij het schrijven van deze beleidsnotitie bestonden nog een drietal vacatures voor pastoraal ouderling, een coördinerend ouderling en een voor jeugdouderling.

Ouderlingenoverleg
Het ouderlingenoverleg is een overlegplatvorm van de ouderlingen waarbij onderlinge ervaringen in het pastoraat binnen de wijk worden gedeeld.
Eén van de pastorale ouderlingen roept deze vergadering 4 maal per jaar bijeen en zit de vergadering voor. Eén van de pastorale ouderlingen maakt hiervan verslag.

Voor een goede en adequate communicatie zou de functie van de bijeenroeper van de vergaderingen, de rol van voorzitter en de notulist verenigd dienen te worden in een coördinerend ouderling.

Overleg met diakenen, kerkrentmeesters en commissies
De opgedane ervaringen tijdens de pastorale bezoeken worden waar van toepassing zoveel mogelijke gedeeld met de andere colleges en commissies.

Jaaroverleg
Het ligt in het voornemen om ten behoeve van de onderlinge band en samenhang van de wijkteams jaarlijks een slotavond te organiseren, waarin de ervaringen van het afgelopen jaar worden gedeeld. De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn.

Hoofdstuk 3
Diaconaat en zending
De uitwerking van het beleid van diaconaat en zending steunt op de missie zoals deze is verwoord in het deelbeleidsplan van de Diaconie.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven ge­schon­ken is, te helpen waar geen helper is en te getui­gen van de gerechtigheid van God waar on­recht geschiedt.
Uitgangspunten hierbij zijn:
 • Diaconaat vormt een belangrijk deel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er hierbij niet voor zichzelf!.
 • De diaconie streeft er naar om het diaconaat binnen de gemeente een duidelijker gezicht te geven. Een goede samenwerking met allen die werken binnen onze gemeente, in het bijzonder de pastorale teams//wijkteams is hierbij vereist.
Op deze wijze wordt de diaconale opdracht van en met de gemeente gestalte gegeven.
 • De diaconie ontplooit waar nodig sociale en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van kwetsbare medemensen.
 • De diaconie helpt de medemens die in acute financiële en/of sociale nood verkeert.
 • De diaconie wil de offerbereidheid van de gemeente stimuleren en de verkregen financiën op een verantwoorde wijze te beheren / besteden.
 • De diaconie verzorgt de vieringen van het Heilig Avondmaal.
De uitvoering van het ambt bestaat tevens uit o.a.: dienstdoen tijdens kerkdiensten, verzorging van het Heilig Avondmaal en het bijwonen van vergaderingen.

Bestuur en organisatie
Het college van diakenen van de PKN te Geertruidenberg bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bijgestaan door (een streven) 6 algemene leden die de volgende taken beurtelings invullen te weten:
- Coördinator Heilig Avondmaal
- Werelddiaken/ vertegenwoordiger in de ZWO-werkgroep
- Coördinator/ contactpersoon vanuit diaconie met wijkteams/pastorale teams

Financiën
In de jaarrekening en de begroting van de diaconie zijn aan de inkomstenzijde de bronnen van inkomsten te onderscheiden:
Inkomsten uit bezittingen (pacht); collectes; giften; legaten; rente uit spaargelden en opbrengsten uit acties.

Inkomsten uit bezittingen
Het beleid ten aanzien van de inkomsten uit bezittingen is als volgt:
 • Handhaving van bezit van gronden ( hieruit volgt de opbrengst van pachtgelden).
 • Alle inkomsten uit bezittingen worden ingezet voor vaste kosten en vaste diaconale bestemmingen.
 • In principe geen grotere toename van kapitaal dan de gemiddelde inflatie in de periode van dit beleidsplan.

Collecten
Elke eredienst is er een diaconale collecte. De opbrengst daarvan wordt één op één doorgegeven aan de vastgestelde bestemming. (collecterooster).

Tijdens de avondmaalsvieringen is de diaconale collecte bestemd voor een specifiek doel.

Vaste uitgaven
De vaste uitgaven bestaan uit administratieve kosten (opstellen jaarrekening) en verplichtingen (afdracht diaconaal quotum).
Daarnaast zijn er diverse vaste posten vanuit beleidskeuzen (kerstviering ouderen, jaarlijkse ouderenreisje etc.). Deze uitgaven worden in principe betaald uit opbrengsten van bezittingen en /of acties.

Bestemmingen collectes
Bestemmingen vanuit de collectes worden jaarlijks gekozen en in het collecterooster vastgelegd.
Basis hiervoor is:
- het landelijk rooster.
- specifieke acties en ondersteuning van eigen projecten.
- ontvangen voorstellen in het college van diakenen.
Daarnaast is er een aantal bijzondere bestemmingen:
- Kwartaalgift van 300 euro (per kwartaal vaststellen obv actualiteit)
- Diaconale projecten (jaarlijkse bijdrage van 900 euro)
Voor de komende periode zijn de volgende projecten gekozen:
- Goederenbank “Baronie”
- Weeshuis in Rwanda, Rubengera
- Pak Tagari Weeshuis , Indonesië
 
Hoofdstuk 4
Kerkrentmeesterlijk Beheer

Inleiding

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters”


Dit beleidsplan voor het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg is vastgesteld in de vergadering van 21-11-2016.
Als de afwegingen c.q. uitkomsten leiden tot bijstelling van het beleid dan zal dit zo nodig ook zijn beslag krijgen in de begroting voor het nieuwe jaar c.q. de meerjaren begroting.
Het beleidsplan moet worden gezien in samenhang met het totale beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.

De hoofdtaak van de kerkrentmeesters wordt in ordinantie 11 omschreven als:
het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente “.
In dit concept wensen de kerkrentmeesters de huidige kaders aan te geven van waaruit verder gedacht en gewerkt zou moeten worden aan het plaatselijk beleid van de gemeente.

Kaderstelling voor de kerkrentmeesters
De mogelijkheden van de kerkrentmeesters worden sterk bepaald door de financiën. De structurele inkomsten zijn van groot belang. Allereerst, omdat hiermee de mogelijkheden worden bepaald voor de belangrijkste onderdelen van kerk-zijn zoals pastoraat, erediensten en gemeenteopbouw.
Daarnaast, omdat de Protestantse Kerk in Nederland op grond van de inkomsten en ledental bepaalt hoe groot de formatie aan predikantsruimte is. Aangezien de inkomsten onder druk staan en er een begrotingstekort dreigt, is de verwachting dat de Protestantse Kerk in Nederland minder ruimte aan predikantformatie toestaat dan nu het geval is. De Protestantse Kerk in Nederland staat ook niet toe dat wij interen op ons vermogen of reserves.
Na oktober 2016 zal de personele bezetting naar 1 fte gaan. Het pastoraat vormt de spil in de uitvoering van ons gemeente zijn.
Tevens legt zij beslag op het merendeel van onze inkomsten. Als de wens bestaat om de huidige pastoraatstaken te behouden, dienen er extra inkomsten te komen, dan wel goedkopere alternatieven onderzocht te worden.

Beleidsvoornemens
Het behoort tot de beleidsvoornemens van het College van Kerkrentmeesters te voorzien in de materiële behoeften ten dienste van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg. Daarbij gaat het niet alleen om het verzamelen van voldoende geldmiddelen.
Andere zaken, goederen of middelen kunnen daarbij tevens een rol spelen. Naast een voorwaardenscheppende is er ook de beheersmatige taak van het College van Kerk-rentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters dient alle aan haar toevertrouwde zaken met grote zorg te beheren, zoals het een "goed huisvader" betaamt.

Ten aanzien van de financiën is het beleid er op gericht dat jaarlijks de verworven middelen de noodzakelijke uitgaven in voldoende mate dekken. Het lukt thans steeds minder dit beleid te realiseren. Het ziet er naar uit dat dit in de nabije toekomst een probleem zal worden. Naar verwachting zal het aantal gemeenteleden verder teruglopen. De gemeente vergrijst en degenen die overlijden zijn vaak ‘substantiële’ bijdragers.
Daarom moeten we met dit gegeven de vinger aan de pols houden. De inkomsten gaan dalen, terwijl de uitgaven blijven stijgen, doordat veel vaste lasten structureel van aard zijn. De financiële situatie van de gemeente vormt voor het College van Kerkrent-meesters de basis voor de geformuleerde beleidsvoornemens. Een overzicht van de financiële situatie is toegevoegd als bijlagen bij dit beleidsplan.

Hoofdstuk 5
Jongerenpastoraat
In het deelbeleidsplan voor het Jeugd en Jongerenwerk van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg valt de volgende doelstelling te lezen:

Het bieden van een aantrekkelijk kerkelijk jeugd- en jongerenwerk in allerlei vormen, afgestemd op de eigen belevingswereld van jeugd en van jongeren, waarmee we een bijdrage leveren aan de geloofsopvoeding van jongeren.

Als PKN gemeente te Geertruidenberg willen wij het Evangelie, de Goede Boodschap overbrengen, delen en beleven met de kinderen van onze kerk.
Hierbij zijn de volgende drie uitgangspunten van belang:
 • omgang met God
 • omgang met elkaar
 • omgang met de wereld
Ouders zullen nadrukkelijk worden betrokken bij de diverse aspecten van het jeugd- en jongerenwerk in de vorm van clubwerk, catechese e.d.
De uitvoerders van het jeugd- en jongerenwerk (predikant, jeugdouderling, pastoraal werkers, vrijwilligers) hebben een belangrijke taak bij het ondersteunen van de ouders bij de geloofsopvoeding van hun kinderen.
Vrijwilligers stellen hierbij met plezier en toewijding tijd beschikbaar om uitvoering te geven aan het jeugd- en jongerenwerk.

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in diverse activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen in het jeugd- en jongerenwerk.

Leeftijdsgroepen van 0 tot 20+
 • De allerjongsten
 • Doelgroep: 4–8 jaar
 • Doelgroep: 8-12 jaar
 • Doelgroep: 12-15 jaar
 • Doelgroep: 16 +
 • Doelgroep: 20 +
De activiteiten
Een van de belangrijkste peilers van het jeugdwerk wordt gevormd door de jeugdclubs.
Hierbij zijn de volgende jeugdclubs actief.
Bezikidzz voor de doelgroep van 4 – 8 jaar
Middenmoot voor de doelgroep van 8 – 12 jaar
VIPS! voor de doelgroep 12-15 jaar
Club 16+ voor de doelgroep 16 – 20 jaar

Oppasdienst
Voor de allerjongsten is er een oppasdienst tijdens de erediensten. Zij maken een deel van de dienst mee door na de collecte terug te komen in de dienst.
Hierover dienen nog sluitende afspraken te worden gemaakt.

Kindernevendienst
De kindernevendienst is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Hierbij wordt gewerkt met twee groepen de onderbouw van 4-8 jaar en de bovenbouw van 8-12 jaar. In de periode voor Pasen en Kerst worden respectievelijk een Paasproject een Kerstproject verzorgd voor deze doelgroep.

Jeugdkerk
De diensten van de jeugdkerk vinden éénmaal per maand plaats parallel aan de gewone eredienst in het Protestants centrum de Brug. Hierbij worden de jongeren gestimuleerd actief na te denken bijvoorbeeld in werkgroepjes. Hierbij kan het gaan over de rol van God in de kerk en de wereld.

Catechisaties
Voor de groep 12-15 jaar en 16+ staat jongerencatechese open als middel in de geloofsopvoeding.

Vakantiebijbelclub
Jaarlijks wordt in de herfstvakantie de Vakantiebijbelclub georganiseerd voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, ongeacht hun kerkelijke betrokkenheid. De locatie is in de regel de basisschool de Schoof.

De organisatie van het jeugdwerk
Het jeugdwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het maken van het beleid voor het Jeugd - en Jongerenwerk dient te geschieden hierbij door de voorganger en een jeugdouderling(en).
Er is thans echter een vacature voor een jeugdouderling.
Wegens het ontbreken van een jeugdouderling neemt een pastoraal ouderling deel aan dit overleg.

Jeugdraad
Voor de uitvoering van het jeugdwerk is een zogenaamde jeugdraad gevormd, die het dagelijks bestuur vormt.
Hiertoe behoren de jeugdouderling(en) belast met het jeugdwerk, samen met een secretaris, een penningmeester en een lid van de gemeente.
Wegens het ontbreken van een jeugdouderling neemt een pastoraal ouderling deel aan dit overleg.
De Jeugdraad is overkoepelend aan de algemene Jeugdraad, die bestaat uit alle vrijwilligers die deel uitmaken van de clubleiding, oppasdienst, kindernevendienst, vakantiebijbelclub en catecheseleiding.

Hoofdstuk 6
Werkgroep Liturgie
De uitwerking van de taakomschrijvingen zijn vastgelegd in de beleidsstukken van de Werkgroep Liturgie

Doelstelling:
De werkgroep Liturgie houdt zich bezig met de invulling van de eredienst.
De belangrijkste taak van de werkgroep is:
 • Het in nauw overleg met de kerkenraad en de voorgangers invulling geven aan de zondagse erediensten.
 • De gemeenteleden zullen over de invulling van de zondagse erediensten zoveel mogelijk worden geïnformeerd en voor die onderdelen die de ordinanties vereisen hierin vooraf worden gekend.
Invulling van de orden van dienst voor de zondagse erediensten:
Hierbij is het Dienstboek leidraad geweest en dit heeft geleid tot de samenstelling van twee orden van dienst, die gedurende het jaar worden gebruikt.

Orde van dienst 1: Het accent binnen deze orde van dienst ligt op de begrippen verootmoediging en inkeer door wet en leefregel.
Orde van dienst 2: Is een meer oecumenische orde van dienst.

Toepassing van de orden van dienst:
De toepassing van Orde I en Orde II gedurende de loop van het liturgisch kerkelijk jaar is als volgt:

 
KERSTKRING
- Advent……..........................................................  Orde I 
- Kerst, Epifanie en zondagen van Epifanie ….……….....  Orde II    
 • Opmerking: einde van deze tijd wisselt per jaar
PAASKRING
- Veertigdagentijd…..................................................	Orde I
- Zondagen van Pasen, Trinitatis ...............................	Orde II   
 • Opmerking: Pasen t/m 1e zondag na Pinksteren	
ZOMERTIJD.............................................................	Orde I
HERFSTTIJD...................................................…………	Orde I
 
Toelichting:
Advent en de Veertigdagentijd zijn perioden van bezinning. 
Orde I past daarin goed met nadruk op verootmoediging en wet/leefregel.

Orde II begint met kerst. Dat is een goed moment om het Gloria (geïnspireerd door het engelenkoor) aan te heffen. 
Het kyrie is gericht tot Christus de Heer en past daarom goed in de tijd na kerst. 
Ook in de zondagen vanaf Pasen tot de Zomertijd, gekenmerkt door de vreugde van Pasen, past het kyrie en gloria goed.
In Zomertijd en Herfsttijd kan binnen Orde I gevarieerd worden binnen de aangegeven mogelijkheden ervan.

Liturgische kleuren:
Globaal kunnen we zeggen dat in de tijd dat de liturgische kleur wit is (feesttijd) orde II geldt en in de tijd van de overige kleuren orde I.

Avondmaalsvieringen
Ten behoeve van de Avondmaalsvieringen in de gemeente zijn er twee orden van dienst 
Samengesteld te weten:
 1. Voor een tafelviering. Er vinden vier tafelvieringen plaats gedurende het jaar.
 2. Voor een kringviering. Er vinden vier tafelvieringen plaats gedurende het jaar.
Alle vieringen staan open voor belijdende- en doopleden van de gemeente.

Gastpredikanten
Naar de gastpredikanten zal een brief gaan met de te gebruiken orde van dienst.

Koster en Beamerteam
Tijdens de erediensten wordt een gepast gebruik gemaakt van de beamerinstallatie in de kerk. Door de werkgroep Liturgie zijn met het beamerteam afspraken gemaakt over het gebruik van de beamer-installatie.
Verder zal de werkgroep liturgie in een richtlijn van handelen duidelijke informatie verstrekken aan de koster.

Slot opmerkingen
De liturgie is dynamisch. Dat houdt in dat de mogelijkheid wordt opengehouden om veranderingen plaats te laten vinden. 

Hoofdstuk 7
Vorming en toerusting
Binnen onze gemeente bestaat nog geen apart orgaan in de vorm van een taakgroep die belast is met de Vorming en Toerusting in onze gemeente.

Indien hier nadere gestalte aan gegeven gaat worden dan vormt ordinantie 9 daarin een voorname leidraad.
Artikel 2 van ordinantie 9 kan ons hierbij op weg helpen.

Artikel 2 Lid 1 luidt:
De kerkenraad nodigt, vanwege de roeping van de gemeente om leerling te blijven op de weg van haar Heer, de leden van de gemeente uit om deel te nemen aan vormings- en toerustingswerk met het oog op hun geestelijke groei en het vervullen van de taken van gemeente en kerk.

Huidige status
Vorming en toerusting van de gemeente
Het feit dat nog geen apart orgaan vorming en toerusting bestaat wil niet zeggen, dat deze activiteit niet plaats vindt.
Vorming en toerusting van de gemeente geschiedt thans zo veel mogelijk in de Eredienst door de voorgangers.
Tevens dragen zij zorg voor de catechese aan jongeren.

Vorming en toerusting door de gemeente
Vanuit de gemeente worden en zijn op eigen initiatief een aantal Bijbelstudies of thema avonden over een geloofsonderwerp georganiseerd.
Deze berusten na verkregen toestemming van de kerkenraad echter meer op persoonlijk initiatief, dan dat hier sprake is van een gecoördineerd beleid. 
terug

Agenda

Jeugdkerk

zo 23 jan 2022 om 9.30 uur

Emmakerk

zo 23 jan 2022 om 9.30 uur

Emmakerk, H.A. tafelviering

zo 30 jan 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl