Beleidsplan 2016 - 2020

Protestantse Gemeente te Geertruidenberg i.w.
 
Deel-beleidsplan Diaconaat Protestantse Gemeente te Raamsdonk-Raamsdonksveer
 
Het diaconaat in onze gemeente 2016 tot 2020

     

 Inhoudsopgave
 1. Voorwoord                                                                           
 2. Missie                                                                                    
 3. Bestuur en organisatie                                                          
 4. Voorlichting en communicatie                                              
 5. Financiën / middelen en vermogen 
  1. Inkomsten uit bezittingen
  2. Collecten
   1. ​Avondmaalscollecte
  3. ​​​Besteding diaconale gelden / uitgaven                        
   1. Vaste posten                                              
   2. Diaconale aandachtsvelden                      
 6. Projecten                                                                                
 7. Vaststelling en goedkeuring                                                 
 
Bijlage 1 Diaconale taakverdeling
Bijlage 2 Diaconale activiteiten / werkzaamheden
 
  
 
1. Voorwoord
Bij het samenstellen van het beleidsplan 2016 tot 2020 is het begrip samenwerking het uitgangspunt geweest.
Samenwerking met de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Geertruidenberg met het oog op de voorgenomen vereniging in 2016 en samenwerking met alle geledingen binnen onze kerkelijke Gemeente maar ook waar nodig en nuttig met instanties uit de burgerlijke Gemeente Geertruidenberg.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zegt het volgende:
 
De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse
 
In de afgelopen jaren heeft de al sinds 1989 Gezamenlijke Diaconie contact gelegd en gehad met omliggende Kerkelijke Gemeenten. Zeker zal in de voorliggende periode dit contact worden bestendigd (o.a. ZWO Classis West-Brabant). Maar ook het intensiveren van de contacten met de plaatselijk overheid (WMO) en regionale stichtingen / goede doelen die wij een warm hart toedragen zullen onze aandacht hebben.
 
Dit beleidsplan heeft een looptijd van 4 jaar. In deze periode zal veel veranderen. Veranderde omgevingsfactoren, zoals de secularisatie en de economische crisis zullen ook onze taken de komende jaren beïnvloeden en stellen ons voor grote uitdagingen.
Daarom is het beleid gericht op hoofdlijnen om zo goed mogelijk in te spelen op deze veranderingen.

2. Missie
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven ge­schon­ken is, te helpen waar geen helper is en te getui­gen van de gerechtigheid van God waar on­recht geschiedt.
 
Uitgangspunten hierbij zijn:
 • Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zich zelf!  
 • Het streven van de diaconie is om in onze gemeente het diaconaat een duidelijker gezicht te geven. Een goede samenwerking met allen die werken in de gemeente, in het bijzonder de pastorale teams//wijkteams, is hierbij van groot belang. Samen kunnen we de gemeente beter helpen haar diaconale opdracht te vervullen.  
 • De diaconie stelt zich tot taak waar nodig sociale en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van kwetsbare medemensen te ontplooien. Voorbeelden hiervan zijn: participatie in het kader van de WMO, paasattenties, seniorenreisje, het mogelijk maken om thuis kerkdiensten te beluisteren en het ondersteunen van de Voedselbank/Goederenbank de Baronie etc.
 • Het helpen van de medemens die in acute financiële en/of sociale nood verkeert, hulp in welke vorm dan ook te verlenen. Voorbeeld hiervan is: de aanstelling van één aanspreekpunt / coördinator voor mensen met een hulpvraag.
 • De diaconie stelt zich tot taak de offerbereidheid van de gemeente te stimuleren en de verkregen financiën op een verantwoorde wijze te beheren / besteden. Voorbeelden hiervan zijn: de jaarlijkse perkplantenactie, diverse bestemmings collectes, de jaarlijkse zendingsdienst etc.
 
Tot het ambt behoren o.a.: het dienstdoen als diaken tijdens kerkdiensten, verzorging van het Heilig Avondmaal en het bijwonen van vergaderingen van Kerkenraad en het College van Diakenen.
 
 
3.  Bestuur en Organisatie
Het college van diakenen van de PKN  te Raamsdonksveer bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en minstens 3 algemene leden. Gezamenlijk worden de volgende taken uitgevoerd: 
 
- Coördinatie Individuele hulpvragen
- Werelddiaconaat/ vertegenwoordiger in de ZWO-werkgroep van de Classis
- Coördinatie/ contactpersoon vanuit diaconie met wijkteams/pastorale teams
 
Het college van diakenen vergadert ca. 8x per jaar.  Daarnaast zal bij uitvoering van activiteiten een beroep worden gedaan op de leden van de Protestantse Gemeente.

4.  Voorlichting en communicatie
-  In het kerkblad wordt verslag gedaan over de gehouden collectes en toelichting gegeven over de komende collectes.
-   Nieuws van de diaconie is een regelmatig terugkerende rubriek met daarin allerlei actuele zaken waarmee de diaconie bezig is zoals schrijfacties, perkplantenactie en internet-radio/SWOG uitzendingen.
-  Tenminste 1 maal per kwartaal zal een mondelinge toelichting worden gegeven op een collecte.
-  Indien folders beschikbaar zijn, worden deze voorafgaande aan de dienst waarin de betreffende collecte zal worden gehouden, uitgereikt aan de kerkgangers.
-  Indien wenselijk worden informatieavonden georganiseerd om specifieke diaconale
projecten een bredere bekendheid in de gemeente te bezorgen.
-  Het installeren / plaatsen van internet-radio wordt ondersteund door de diaconie.
-  Informatie m.b.t. diverse activiteiten van de diaconie wordt vermeld op de website van de Protestantse Kerk te Geertruidenberg.
-  Het naar buiten toe treden van de diaconie inzake specifieke acties (bijvoorbeeld via De Langstraat)
 
5. Financiën / Middelen en vermogen
De wekelijkse collecten vormen een belangrijke factor van het “diaconale Gemeente willen zijn’ deze collecten worden zoals hieronder beschreven één op één en waar van toepassing aangevuld met een gift uit eigen middelen doorgestort naar de in het collecterooster aangegeven bestemmingen. 
Andere bronnen van inkomsten zijn giften, legaten, rente uit spaargelden, opbrengsten uit bezittingen (pacht & jachtgelden) en opbrengsten uit acties.
In het jaar 2015 is er nog steeds een separate administratie voor beide diaconieën en de bedragen in dit meerjarenplan zijn dus vooralsnog alleen gericht op de Diaconie Protestantse Gemeente te Raamsdonk – Raamsdonksveer. Na de feitelijke vereniging zal aanpassing plaatsvinden na samenvoeging van beide administraties.

Conform de landelijke richtlijnen van de PKN zal er jaarlijks een  jaarrekening en een begroting worden opgesteld. De beleggingen zullen conform de richtlijnen van de PKN worden ingevuld.

5.1. Inkomsten uit bezittingen
Gekozen is om op de volgende wijze om te gaan met de bezittingen en de opbrengsten daarvan:
 • Handhaving van bezit van gronden ( opbrengst jacht & pachtgelden )
 • Alle inkomsten uit bezittingen inzetten voor vaste kosten en vaste diaconale bestemmingen, zoals deze beschreven zijn in dit beleidsplan.
In principe geen grotere toename van kapitaal dan de gemiddelde inflatie in de periode van dit beleidsplan.
Er dient hierbij te worden aangetekend dat in bijzondere situaties hiervan kan worden afgeweken na besluitvorming in het college van diakenen en melding in een reguliere kerkenraadsvergadering!

5.2. Collecten
De diaconale collecten worden één op één doorgegeven aan de gepubliceerde bestemmingen. Het collecterooster voor het komend jaar wordt in de periode oktober//november van het lopende jaar vastgesteld in overleg met het CvK zoals voorgeschreven is in de PKN-Kerkorde.
Basis voor het op te stellen collecterooster zijn ( na behandeling in collegevergaderingen en in onderstaande volgorde):
 • het landelijk rooster.
 • specifieke acties en ondersteuning van eigen projecten.(minimaal -2- keer per jaar)
 • ontvangen voorstellen in het college van diakenen of vanuit de Gemeente.
 
5.2.1. Avondmaalscollecte
Aangaande de collecte tijdens de Avondmaalsviering is besloten de opbrengst aan een specifiek doel te koppelen. Om verwarring te voorkomen is besloten tijdens beide vieringen alle collecten tijdens de dienst te houden, dus geen tafelcollecte meer tijdens de tafelviering. Tijdens de dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd zijn er dus altijd drie collecten te weten: 1) Avondmaalscollecte; 2) Diaconale collecte; 3) Collecte voor de kerk en geen uitgangscollecte.
Voor dit specifieke doel is dan gekozen door het college van diakenen enerzijds om een bepaald doel extra onder de aandacht te brengen bij de gemeenteleden en anderzijds om de opbrengst van dit doel een extra financiële impuls mee te geven.
 
5.3. Besteding diaconale gelden / uitgaven
Ook de diaconie ontkomt niet aan een aantal vaste uitgaven zoals administratieve kosten (opstellen jaarrekening) en verplichtingen (afdracht diaconaal quotum).
Daarnaast zijn er diverse vaste uitgaven vanuit beleidskeuzen (kerstviering ouderen, jaarlijkse ouderenreisje, kerktelefoon etc). Deze uitgaven worden in principe betaald uit opbrengsten van bezittingen en /of acties.
 
5.3.1. Vaste lasten
           Deze zijn onder te verdelen in ondermeer:
Lasten onroerende zaken
            Bijv. Waterschapslasten / opstellen pachtcontracten
Verplichtingen/afdrachten
Kosten internet radio/uitzendingen
            Diaconaal Quotum
            Abonnementen
 Administratieve kosten
Kantoorbenodigdheden en drukwerk
            Kosten jaarrekening
 Rentelasten
            Bankkosten
Diaconaal werk
           
Plaatselijk (bijv. individuele ondersteuning personen, ziekenzorg, ouderenwerk, 
Goederenbank Baronie)
            Landelijk (aanvullende betalingen doorzendcollecten, bijv. KIA Noodfonds Rampen)
            Wereldwijd (aanvullende  betalingen doorzendcollecten, bijv.  Zendingscollecten

5.3.2. Diaconale aandachtsvelden:
 • Het beschikbaar stellen van de kwartaal gift van € 300,00
 • Eigen projecten (jaarlijkse bijdrage)
  • Goederenbank “Baronie”                                               € 900,00
  • Rwanda, Rubengera                                                      € 900,00
  • Pak Tagari via GZB Fam. G. de Goeijen                          € 900,00
 
6. Projecten
 
6.1. Goederenbank/Voedselbank  “Baronie”
Door wijzigingen in het sociale stelsel met een zich steeds verder terugtrekkende overheid en de huidige recessie, zijn er een toenemend aantal gezinnen financieel ernstig in de problemen gekomen. Vaak zijn die problemen zodanig groot, dat zelfs voor de aan-koop van voldoende en verantwoord voedsel niet altijd voldoende geld beschikbaar is. Om die reden zijn er in diverse steden in ons land goederenbanken opgericht, om deze mensen te steunen met voedsel en andere goederen die voor het dagelijkse huishouden noodzakelijk zijn.
Zo is er eind 2004 in Oosterhout de goederenbank “Baronie” opgericht. Zij houden zich bezig met het verstrekken van een wekelijks voedselpakket en het verstrekken van kleding aan gezinnen die zich dat echt niet meer kunnen permitteren.
Incidenteel kunnen ook andere zaken zoals meubelen verstrekt worden, maar voeding en kleding is het belangrijkste. Meestal worden de pakketten samengesteld uit gekregen goederen die (bijna) over de uiterste verkoopdatum zijn of die anderszins geschonken zijn. Zo is er bijvoorbeeld een boer in de regio die iedere week 600 kg aardappelen komt brengen. De gezinnen die in aanmerking komen voor het ontvangen van de wekelijkse voedselpakketten, moeten zelf hun pakket ophalen op een uitdeelpunt in Oosterhout. Op die manier probeert men de mensen uit het sociale isolement te halen, waar ze door hun financiële situatie vaak in terecht gekomen zijn. Sinds enkele jaren bevindt zich ook een uitdeelpunt in Geertruidenberg om de gezinnen uit de gemeente Geertruidenberg te kunnen bedienen.
Naast het verstrekken van bovengenoemde goederen, proberen de vrijwilligers van de goederenbank de doelgroep ook van adviezen te voorzien met als doel weer uitzicht te bieden op zodanige inkomsten, dat ze weer zelfstandig voor hun gezin kunnen zorgen.
Er wordt nauw samengewerkt met diverse overheidsdiensten zoals de sociale dienst, kredietbank en GGD. Vaak kunnen de gezinnen al prima geholpen worden door ze de weg te wijzen in het doolhof van regels van de overheid.
 
Wat willen wij gaan doen?
Wij willen de komende periode de goederenbank financieel ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 900,-- en de opbrengst van 3 collecten per jaar.
Tevens willen we onze gemeenteleden mobiliseren via speciale acties (bijv. de jaarlijkse supermarktactie ten behoeven van de goederenbank).
 
6.2.  Rwanda / Rubengera 
(Diaconessen Gemeenschap)Stichting ABAJO KRISTO
In Nederland is de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen gevestigd in Amerongen. Vanuit deze plaats wordt het zendingswerk in Rwanda ondersteund. Nu reeds 10 jaar lang ondersteunt de diaconie dit project als diaconaal project en daar willen we ook de komende periode mee doorgaan. Na de oorlog van 1994 is er in Rubengera / Rwanda een weeshuisproject opgezet met hulp vanuit Nederland.
 
Rond dit project zijn er inmiddels een groot aantal kleinschalige projecten opgezet, zodat we onderhand wel kunnen spreken van een weesdorp. Zo is er een babyhome gebouwd en is het moederhuis uitgebreid. Ook kan er in de directe omgeving ambulante babyhulp worden verstrekt. Door de nog steeds niet volledig gestabiliseerde situatie in Rwanda en vooral ook door de aidsepidemie die geheel Afrika in zijn greep heeft verliezen nog steeds veel kinderen te vroeg hun ouders.
Daardoor zal deze hulp voorlopig nog nodig blijven. Inmiddels is de Rwandese regering bezig om op grote schaal weeskinderen bij gezinnen te plaatsen(politiek besluit).
Nu zoeken de zusters de kinderen op en geven de veelal zeer arme gezinnen, waar de kinderen geplaatst zijn, steun bij de verwerving van kleding en voedsel. Omdat we gezien hebben hoe succesvol de diaconessen zijn in Rubengera (inmiddels zijn de eerste weeskinderen volwassen geworden en zijn hun eigen gezin begonnen) willen we dit project opnieuw voor 4 jaar blijven ondersteunen.
 
Wat willen wij gaan doen?
We hebben voor de komende periode het project in Rubengera wederom geadopteerd.
Dit betekent dat dit project weer jaarlijks een bedrag van  € 900 mag ontvangen plus de opbrengst van 3 collecten. In het bijzonder tijdens de jaarlijkse zendingsdienst zal het project in Rubengera in de schijnwerpers staan. We proberen dan ook één van de zusters uit te nodigen om middels hun ervaringen / presentatie het project extra onder de aandacht te brengen bij onze gemeenteleden.
 
6.3. Worta Toraja Kindertehuis Pak Tagari via GZB Fam. G. de Goeijen
Sinds augustus 2009 werken Elizabeth en Gert de Goeijen in Indonesië/Rantepa in het Torajagebied op het eiland Zuid-Sulawesi. (Uitgezonden via de GZB)
Gert (oud predikant van oa Made/Geertruidenberg) is verbonden als docent aan het theologisch instituut van de Torajakerk. Elizabeth (orthopedagoog) is betrokken bij het Kindertehuis Pak Tagari in Rantapao. (Zij maakt deel uit van het bestuur en organiseert wekelijks activiteiten voor de kinderen in het tehuis.)
 
Wat willen wij gaan doen?
Voor de komende periode willen wij het genoemde project financieel ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 900,=  en de opbrengst van 3 collecten per jaar.)
De rondzendbrief “Warta berita yang balk” (Het Goeije(n) nieuws onder aandacht van de Gemeente brengen en zo mogelijk de Fam. De Goeijen uitnodigen tijdens hun verlof-periode in Nederland. Daarnaast willen we de betrokkenheid van onze gemeenteleden bij dit project verstevigen via speciale acties.
 
7. Vaststelling en goedkeuring
Voorliggend beleidsplan 2016 tot 2020 is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Geertruidenberg en het College van diakenen van de Protestantse Gemeente te Raamsdonk – Raamsdonksveer.
 
Voorliggend beleidsplan 2016 tot 2020 is vastgesteld in de gezamenlijke Kerkenraads-vergadering de Kerkenraden van de Hervormde Gemeente te Geertruidenberg en de Protestantse Gemeente te Raamsdonk – Raamsdonksveer.
 

Bijlage 1 Diaconale taakverdeling
 
Coördinatie  Heilig Avondmaal
Uitgevoerd worden de volgende taken:
- het tijdig (in de week voorafgaand) bestellen van avondmaalsbrood.
- de beschikbare hoeveelheid avondmaalswijn in de gaten houden: speciale avondmaalswijn bestellen
- coördinatie / voorbereiding avondmaalsviering  in het Hoge Veer
- het erop toezien dat de avondmaalskleden en servetten tijdig gewassen en gestreken zijn
- het erop toezien dat op de zaterdag voor het HA de tafel in gereedheid wordt gebracht;
- denk voorts aan de sleutel van de kluis ivm avondmaalszilver.
 
 Werelddiaconaat / vertegenwoordiger in de ZWO-werkgroep in onze Classis
Uitgevoerd worden de volgende taken:
- de vertegenwoordiging van de diaconie  in de ZWO-werkgroep /  jaarlijkse zendingsdienst
- het medewerking verlenen aan de zondagen van het werelddiaconaat
- de coördinatie van de jaarlijkse paasschrijfactie
 
Contactpersoon vanuit diaconie met wijkteams/pastorale teams
Activiteiten in dit blok zijn:
- het contact onderhouden met de wijkteams/pastorale teams
- verantwoordelijk voor de verzorging van de attenties / bezoek bij geboortes
- zonodig aanspreekpunt voor de dames van de bloemendienst
- aanspreekpunt voor hulpverzoeken
- het zorgen voor afvaardiging namens de diaconie bij trouw- en rouwdiensten
 
Bijlage 2 Diaconale activiteiten / werkzaamheden
 
Attentiebetoon
- Het verzorgen van kleine attenties bij geboorte
- Jaarlijks een paasattentie voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
 
Autodienst
Gemeenteleden voor wie het moeilijk is op eigen gelegenheid de kerkdiensten bij te wonen kunnen een beroep doen op de autodienst. Eén diaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van de autodienst, hieronder vallen de volgende taken:
- Het doorgeven van de namen aan de chauffeurs
- Het opstellen en bekend maken van het rooster aan de chauffeurs
- De maandelijkse publicatie van het rooster in het Kruispunt
 
Bij verhindering zijn chauffeurs ZELF verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger en dienen deze wijziging door te geven aan de coördinator.
 
Internetradio (uitvoerend)
Gemeenteleden die niet meer (fysiek) in staat zijn onze diensten bij te wonen, kunnen een beroep doen op internet-radio. Eén diaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van de internet-radio en zal op verzoek een kastje aansluiten bij de aanvrager. De kosten voor het gebruik hiervan bedragen € 5,= per maand. Indien een gemeentelid niet de financiële draagkracht heeft hieraan te voldoen, zal de diaconie deze kosten op zich nemen.
 
ZWO
De diaken voor het werelddiaconaat maakt deel uit van de ZWO/Classis werkgroep. Het organiseren van en medewerking verlenen aan de zendingsdienst in het najaar is één van de activiteiten.
 
Heilig Avondmaal
Eén diaken is verantwoordelijk voor de logistiek van het Heilig Avondmaal (aanschaf brood, wijn en druivensap) en het dekken van de avondmaalstafel. Deze diaken heeft ook een coördinerende rol bij de organisatie van het Avondmaal in het Hoge Veer.
 
Vorming en toerusting
Jaarlijks worden diakenen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de landelijke diaconale dag.
 
Vertegenwoordiging in werkgroepen
Eén diaken wordt aangesteld als contactpersoon naar buiten toe en zal het college van diaken vertegenwoordigen in diverse werkgroepen. Bijv. naar de gemeente Geertruidenberg in het kader van de WMO
 
Collecteren
Tijdens de kerkdiensten zal zoals gewoonlijk de collecte worden uitgevoerd door minimaal één diaken.
  
Bloemendienst
De kosten i.v.m. de bloemendienst worden vergoed door de diaconie.
Indien de liturgische bloemschikking een onderdeel wordt van de liturgie, zullen de kosten hiervan een aangelegenheid zijn van de kerk(rentmeesters)
 
Doopkaarsen
Bij een doopdienst is het de gewoonte de ouders van de dopeling een doopkaars te overhandigen. Dit geschiedt door de dienstdoende ouderling.
De kaarsen kunnen o.a. worden besteld in Oosterhout (‘onder de toren’). Het ligt het meest voor de hand de diaken die is belast met attentiebetoon en bloemendienst ook een coördinerende rol te geven bij het bestellen van de doopkaarsen!
 
Diaconale activiteiten voor onze ouderen
- Kerstviering voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder en alleenstaanden, die extra   aandacht behoeven (in samenwerking met PCOB). De viering wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd
- Een kerstattentie voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder
- Ouderenreisje in het voorjaar voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder met als slotstuk een gezamenlijke maaltijd.
- De eerder genoemde paasattentie voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder!

 
terug

Agenda

Jeugdkerk

zo 23 jan 2022 om 9.30 uur

Emmakerk

zo 23 jan 2022 om 9.30 uur

Emmakerk, H.A. tafelviering

zo 30 jan 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl