Liturgie Hemelvaartsdag 18 mei

Orde van dienst
Donderdag 18 mei 2023, Hemelvaartsdag
Emmakerk, Raamsdonksveer

Christus Koning”

Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. Blonk
Diaken van dienst: mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Welkom (bij de deur): mevr. F. van den Hout
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. M. van der Sluijs

De dienst wordt live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Ka-naal 1401). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Welkom

We zingen: Psalm 93: 1, 2, 3, 4
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3. Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Verootmoediging

We zingen; Glorialied: Ev Lb 381: 1, 2
1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

2. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Gebed

We lezen: Lucas 24: 49 – 53 (lector)
49 Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51 En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53 Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.

We zingen: NLB 663: 1, 2,
1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten,
is altijd om ons heen,
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind,
teveel om op te noemen,
zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit,
van oog tot oog aanschouwen,
in alle eeuwigheid.

We lezen: 1 Petrus 5: 8 – 11 (voorganger)
8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. 10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. 11 Hem komt de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen.

We zingen: NLB 662: 1, 2
1. Heer, komt in deze tijd
uw heerschappij,
het einde van de strijd,
de stad waar vrij,
uit boze droom ontwaakt,
de mensen wonen,
tot een gezin gemaakt,
Gods dochters en Gods zonen?

2. Heer, gaat Gij van ons heen,
in deze tijd?
Vermaakt Gij ons alleen
uw dienstbaarheid?
Laat Gij ons dan voorgoed
in hoop en vrezen
en mag uw vredegroet
het laatste woord niet wezen?

Verkondiging

We zingen: Psalm 91: 1, 2
1. Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

2. God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling gaven

Slotlied: Hemelhoog 211: 1, 3, 5
1. De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

3. De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

5. O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

Zegen

We zingen: NLB 415: 1, 2
1. Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
 
terug

Agenda

Geertruidskerk

zo 11 jun 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 13 jun 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 13 jun 2023 om 19.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl