Liturgie oecumenische dienst voorafgaande aan de dodenherdenking 4 mei 2022


Emmakerk, Raamdonksveer
Aanvang: 18.30 uur
Met medewerking van:

Organist: 
Dhr. Mark van der Sluijs.
Voorgangers:
Pastoor Federico Ceriani – Rooms Katholieke St. Elisabethparochie
Ds. Jos van den Hout - Protestantse Gemeente Geertruidenberg

Woord van welkom – Jos van den Hout

Openingslied: Lied tegen de derde wereldoorlog (Ev Lb 307)
Wij die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden
en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden
dat wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven
van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven
aan meer dan eigen schuld,
wij die God weet hoe verder
tot hiertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft,
dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.


Bemoediging en groet
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus,
in verbondenheid met de Heilige Geest.

Ontsteken van de Paaskaars
De Paaskaars staat voor het licht van de Levende in ons midden. Hij die ons aanspoort tot vrede en gerechtigheid. Met dat vuur ontsteken we de herdenkingskaars. Het licht op hen die hun leven gaven voor vrijheid en identiteit, voor vrede en gerechtigheid, overal ter wereld. Deze vlam herinnert ons aan hen die gestorven zijn, die leven in het licht van de Levende.

Gedicht
Vrede
Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Leo Vroman

Stilte

Openingsgebed

Lezing Profeten: Genesis 4: 6 – 10 -
De HEER zei tegen hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? 7Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ 8
Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. 9 Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ 10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar Mij schreeuwt.

Lezing brief: Galaten 5: 1, 13 en 14, 22 en 23
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Broedres en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: “Het uw naaste lief als uzelf.’ Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Overweging

Gebed – voorbeden – Onze Vader (oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid,
Amen.

Vredeswens - Wensen wij elkaar vrede toe.

Wij zingen: Komen ooit voeten GvL 484
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:
Wij zullen rusten in vrede.

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten

Moment voor de gesneuvelden
Wij zijn hier bijeen om hen te gedenken en te bidden voor hen die hun leven lieten voor anderen in oorlog en strijd, opdat hun gedachtenis voor ons tot zegen
zal zijn. Wij gedenken met name onze plaatsgenoten die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

J.J. Blom 1926 - 1944
J. de Bont 1885 - 1945
A.H.M.J. Brejaart 1889 - 1944
M.T.Broeders 1931 - 1944
H.H. van Delft 1919 - 1940
C.J.K. Hageman 1916 - 1944
T.J. ten Have 1905 - 1944
J. Hommel 1876 - 1944
T. Hommel (w.v. Verhulst) 1873 - 1944
M.H. de Jong 1897 - 1944
P.A. de Jongh 1897 - 1944
A.N. Kanters 1910 - 1940
C.A. van den Kieboom 1920 - 1940
W. Kloonen 1926 - 1944
J. van der Linden 1927 - 1944
C.J. Meijer 1928 - 1940
E. van Ommeren (w.v. v.d. Berg) 1872 - 1944
A. Oome 1905 - 1944
J.A. van Seters 1916 - 1944
J.W. van Strien 1918 - 1944
G. C. Vissers 1922 - 1945
W. Vos 1870 - 1944
D.C. Wakee 1925 - 1944

We gedenken de soldaten die na 1945 bij missies het leven hebben gelaten. Zij zijn gestorven in Indonesië, Nieuw Guinea, Albanië, Korea, Kongo, Libanon, Rusland, voormalig Joegoslavië, Sinaï, Cambodja, Bosnië, Italië, Angola, Eritrea, Irak, Afghanistan en Mali.

Heer wij danken u voor het goede dat zij hebben gebracht. Wij bidden u, mag hun nagedachtenis tot zegen zijn en geef ons vrede. Amen.

Wegzending
Wij gaan nu van hier en nemen vrijheid met ons mee.
De vrijheid waarvoor mensen zijn gestorven.
Laten we vanuit die vrijheid leven,
Moge de vrijheid die God ons geeft met ons allen zijn, amen.

Zegenwens

Nationale volkslied.
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.


Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

We gaan naar het verzamelpunt op het plein naast het Gemeentehuis
 
terug

Agenda

Emmakerk, Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 9.30 uur

Emmakerk

zo 29 mei 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk, 1e Pinksterdag

zo 05 jun 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl