Liturgie zondag 10 oktober 2021


Emmakerk, Raamsdonksveer,
Viering Maaltijd van de Heer: Lichter dan ooit

Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en mevr. G. Blankers
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Lector: mevr. T. van der Maas
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 06 22355651 (b.g.g. 06 11206140)

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Welkom

We zingen: Lied 213: 1

1.Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

Stil gebed – bemoediging en groet

We zingen: Lied 213: 2

2.Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

Verootmoedigingsgebed

Apostolische bemoediging: Efeziers 5: 8b-14;18-20

8b Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’

18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

We luisteren naar: https://youtu.be/2Gwq9YhpxmY Als alles duister is Sela

Inleiding op de dienst: “Lichter dan ooit”

Lezing:

- Exodus 34: 29 – 35 (lector)
29 Mozes daalde de Sinaï af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. 30 Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, 31 maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. 32 Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinaï gezegd had. 33 Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 34 Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, 35 zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.

- Johannes 8: 12 – 20 (voorganger)
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13 De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14 Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16 En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. 17 In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18 Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’ 19 Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’ 20 Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.

We zingen: Psalm 139: 14

14.Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Verkondiging:Lichter dan ooit”

We zingen: Evang. Liedb. 382: 1, 2

1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

2.Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Toelichting op de collecten
- Diaconie; Mission Adulam Bolivia Fineke Jansen
In La Paz is het centrum waar op straat levende jongeren worden opgevangen en als ze dat willen weer beleid worden naar een nieuwe toekomst. Vanuit Nederland wordt dit werk van Fineke Jansen en haar medewerksters gefinancierd door Zending & Gemeente in Leeuwarden en een aantal plaatselijke kerkelijke gemeenten waaronder ook Geertruidenberg.

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds

Viering Maaltijd van de Heer

We zingen: Lied 405: 1

1.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

We zingen: We zingen: Lied 632: 1, 2

1.Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven.

2.Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nodiging
Voordat we het avondmaal vieren mag ik u en mogen we elkaar de vrede van Christus wensen.

Delen van brood en wijn
Organist speelt zachtjes: “Jezus leven van mijn leven Jezus dood van onze dood”

Slotlied: Evang. Liedb. 184: 1, 3, 4

1.Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk’re dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is hij?

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan m’ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

3.Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met hem verrezen tot nieuw leven,
Volg ’k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan m’ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

4.Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan m’ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

Zegen
 
terug

Agenda

Passage

21 okt 2021 om 19.45

Crea

21 okt 2021 om 9.30 uur

Kerkdienst Emmakerk

24 okt 2021 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl