Liturgie zondag 16 januari 2022

Orde van dienst
Zondag 16 januari 2022
Emmakerk, Raamsdonksveer

Thema: “Verlangen”

Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: mevr. W. Vleugel en mevr. J. Verschoor

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Orgelspel

Welkom

We luisteren naar het aanvangslied: Lied 283: 1, 2, 4.

1.In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

2.En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

Stil gebed - bemoediging en groet

Gebed voor de nood van de wereld

We luisteren naar het Glorialied: Lied 305: 1, 2

1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Inleiding op de dienst: “Verlangen”

Gebed

Lezing: Hooglied 1 1- 8 (lector)
1 Hooglied, van Salomo.
2 Laat hij mij kussen,
laat zijn mond mij kussen!
Jouw liefde is zoeter dan wijn,
3 zoet is de geur van je huid,
je naam is een kostbaar parfum.
Daarom houden de meisjes van jou.
4 Neem mij met je mee. Laten we rennen!
Mijn koning brengt mij in zijn kamers.
Laten we juichen en zingen om jou!
Laten we jouw liefde prijzen,
meer nog dan wijn.
Natuurlijk houden de meisjes van jou!
5 Meisjes van Jeruzalem,
donker ben ik, en mooi,
als de tenten van Kedar,
als het doek van Salomo’s tenten.
6 Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben,
omdat de zon mij heeft gebrand.
Mijn moeders zonen waren hard voor mij:
ik moest hun wijngaarden bewaken.
Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.
7 Zeg mij toch, mijn allerliefste,
waar laat jij je kudde weiden,
waar laat jij die ’s middags rusten?
Laat me toch niet dwalend
langs de kudden van je vrienden gaan.
8 Als je mij niet vinden kunt,
mooiste van alle vrouwen,
volg dan het spoor van de kudde,
weid je geiten waar de herders schuilen.

Filmpje: https://youtu.be/CoxIMkICPdg ; “Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft”

Lezing: Johannes 2: 1- 11 (voorganger)
1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

We luisteren naar: Lied 525: 1, 2, 5

1.Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en Maria.

2.Maria sprak in bekommerdheid:
Er is niet genoeg te drinken.’
Maar Hij zei: ‘Nog is het niet mijn tijd.’
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.

5.Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.

Verkondiging

We luisteren naar Geloofsbelijdend lied: Lied 970: 1

1.Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten
- Diaconie; Stichting Teach Nepal
Stichting Teach in Nepal is een organisatie die tot doel heeft de kinderen van Nepal een betere toekomst te geven. Kinderen in Nepal gaan vanaf hun derde jaar naar school en moeten daar al leren lezen en schrijven. Aan de vorming van hun ontwikkeling wordt nauwelijks aandacht geschonken. Dat willen zij graag veranderen en daar zijn zij al meer dan 27 jaar succesvol mee bezig. Zij doen dit door het opleiden van onderwijzers in zowel het seculiere als het christelijke onderwijs (in de kerken).. Waar nodig worden studiebeurzen verstrekt. Wilt u samen met de Stichting Teach Nepal meewerken om de kinderen in Nepal een betere toekomst te geven?

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds

We luisteren naar het Slotlied: Lied 868: 1, 2

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
ooft al wat ademt de Here.

2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Zegen
Gezongen: amen.
 
terug

Agenda

Jeugdkerk

zo 23 jan 2022 om 9.30 uur

Emmakerk

zo 23 jan 2022 om 9.30 uur

Emmakerk, H.A. tafelviering

zo 30 jan 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl