Liturgie zondag 18 september 2022


Lambertuskerk, Raamsdonk

INLOOPDIENST

Thank You for the music.
Muziek als medicijn.”

Geheeld door al haar klanken,
door de tekst in haar refrein.
Ik zou muziek zo graag bedanken,
zij is mijn beste medicijn.

Protestantse Gemeente te Geertruidenberg

Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. G. Blankers en mevr. M. Leusink
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Muzikale medewerking: Eva Hovers en Peter Neelemans, gitaar

Lied voor de dienst: “Tienduizend redenen” (allen)
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt


Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam


2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid


Refrein:

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid


Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam


Welkom

We zingen: Lied 216: 1, 2, 3; “Dit is een morgen als ooit de eerste”
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

3. Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed - Bemoediging

Groet:

Gebed van toenadering

Door Eva en Peter: Aan uw voeten”
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U.


Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer. Aan uw voeten Heer.


Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
Hier in een plaats van aanbidding,
In Geest en waarheid samen één te zijn,
In aanbidding voor U. Aan uw voeten Heer.


Zoals een vader die zijn kind omarmt,
Ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.


Stil mijn ziel”
Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.


God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen


Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding


God U bent mijn God...

Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt


God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen


Inleiding thema: “Muziek als medicijn”

We zingen: Psalm 150: 1, 2; “Looft God looft Hem overal”.
1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: 1 Samuël 16: 14 – 23 (NBV21)
14 De geest van de HEER had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER hem een kwade geest, die hem kwelde. 15 Zijn hovelingen zeiden tegen hem: ‘Het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. 16 U hebt maar te bevelen, heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht; dat zal u goeddoen.’ 17 ‘Doe dat,’ zei Saul. ‘Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen.’ 18 ‘Ik weet iemand die goed kan spelen,’ zei een van de hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï uit Betlehem. Hij behoort tot een vooraanstaande familie en is een goed krijgsman, en hij is welbespraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de HEER hem bij.’ 19 Saul stuurde boden naar Isaï met het verzoek: ‘Stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt.’ 20 Isaï gaf zijn zoon David voor Saul een ezel beladen met brood mee, en ook een zak wijn en een geitenbokje. 21 Zo kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn wapendrager. 22 Aan Isaï liet hij vragen: ‘Ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst komen?’ 23 En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed: de kwade geest liet hem dan voor even met rust.

Eva en Peter: “I am not alone” (Kari Jobe)
When I walk through deep waters
I know that You will be with me
When I'm standing in the fire
I will not be overcome
Through the valley of the shadow
I will not fear


Refrein:
I am not alone I am not alone
You will go before me, You will never leave me

I am not alone, I am not alone
You will go before me, You will never leave me

You amaze me
Redeem me
You call me as Your own
You amaze me
Redeem me
You call me as Your own


You're my strength
You're my defender
You're my refuge in the storm
Through these trials
You've always been faithful
You bring healing to my soul

Refr.

Samen met gemeente: Evang. Liedb. 226: 1, 2; “De kracht van uw liefde”
1. Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

Refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

en de kracht van Uw liefde.

2. Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij

en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde

Refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

Lezing: Handelingen 16: 23 – 31 (NBV21)
23 Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze op
gesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. 24 Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok.
25 Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 26 Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. 27 De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. 28 Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ 29 De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. 30 Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ 31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

We zingen Lied 512: 1, 2, 5, 6, 7 (staande);O Jezus hoe vertrouwd en goed”
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

2. Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.


6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7. O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.


Verkondiging: Thank You for the Music - Muziek als medicijn”.

Orgelspel: Nearer, my God, to Thee.

Eva en Peter: Wonderful, Merciful Saviour”
Wonderful, merciful Saviour
Precious Redeemer and Friend
Who would've thought that a Lamb could
Rescue the souls of men
Oh, You rescue the souls of men

Counselor, Comforter, Keeper
Spirit we long to embrace
You offer hope when our hearts have
Hopelessly lost our way
Oh, we've hopelessly lost the way


You are the One that we praise
You are the One we adore
You give the healing and grace
Our hearts always hunger for
Oh, our hearts always hunger for


Mededelingen

Eva en Peter: “Jezus geeft een loflied in ons hart”
Jezus geeft een loflied in ons hart,
Jezus geeft een loflied in ons hart,
‘t Is een lied van vreugde,
niemand neemt het weg.
Jezus geeft en loflied in ons hart.

Jezus leert ons samen zijn in harmonie.
Jezus leert ons samen zijn in harmonie.
Zoveel mensen, zoveel harten, Hij maakt ons één.
Jezus leert ons samen zijn in harmonie.

Jezus leert ons samenleven als gezin.
Jezus leert ons samenleven als gezin.
Door zijn liefde groeit de liefde voor iedereen.
Jezus bindt ons samen als gezin.

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.
Wie gebukt gaan onder zorgen die richt Hij op.
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.


Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte
- Diaconie; Syrië, de kerk als plek van hoop en herstel
Veel mensen gevlucht en veel gebouwen verwoest. Kerk in Actie ondersteunt de kerk in Syrië bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
Herstel van de kerk-het hart van de christelijke gemeenschap-betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst!

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds

Slotlied: Lied 634: 1, 2 U zij de glorie
1. U zij de glorie opgestane heer,
U zij de victorie, u zij alle eer
Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.
U zij de glorie opgestane heer,
U zij de victorie, u zij alle eer!

2.Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wilt het woord ons geven dat hier vrede sticht :
u zij de glorie, opgestane heer,
u zij de victorie , u zij alle eer!

Wegzending en Zegen

Gezongen: Amen (3x).

Iedereen is van harte welkom bij het koffiedrinken in de Lambertuskerk na de dienst.
 
terug

Agenda

Startweekend

za 01 okt 2022 om 16.00 uur

Emmakerk, startdienst

zo 02 okt 2022 om 9.30 uur

Startweekend

zo 02 okt 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl