Liturgie zondag 19 juni 2022

Orde van dienst zondag 19 juni 2022, Geertruidskerk
Over Gods potentie en het huwelijk gesproken.

Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. Kloots
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. H. Blonk en dhr. P. Knaap
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers

Welkom

We zingen: Ev Lb 168: 1, 2, 3, 4
 
   Dank U voor deze nieuwe morgen,

 
dank U voor elke nieuwe dag.

 
Dank U dat ik met al mijn zorgen

 
bij U komen mag.
   
 
2   Dank U voor alle goede vrienden,

 
dank U, o God voor al wat leeft,

 
dank U voor wat ik niet verdiende:

 
dat U mij vergeeft.
 
 

3   Dank U voor alle bloemengeuren,

 
dank U voor ieder klein geluk,

 
dank U voor alle held’re kleuren,

 
dank U voor muziek.
 
 

4   Dank U dat U in moeilijkheden,

 
dank U dat U in pijn en strijd,

 
dank U dat U in alle tijden

 
toch steeds bij ons zijt.
   

Stil gebed – bemoediging – groet

Gebed van toenadering

We zingen: NLB 944: 1, 2
 
1   O Heer, verberg U niet voor mij,

 
wanneer ik mij verberg voor U.

 
Gij weet het, ik ben bang voor U,

 
ontwijk U en verlang naar U.

 
O ga niet aan mijn hart voorbij.
 
2   En wees niet toornig over mij,

 
wanneer ik U geen liefde bied.

 
Ik noem U, maar ik ken U niet,

 
ik buig mij, maar ik ben het niet

 
en mijn gebed is tegen mij.

Genadeverkondiging

Leefregel

We zingen: Ev Lb 263: 1, 4, 5
1   Door de wereld gaat een woord

 
en het drijft de mensen voort:

 
Breek uw tent op, ga op reis

 
naar het land dat Ik u wijs.’
 
 

 
Refrein:

 
Here God, wij zijn vervreemden

 
door te luist’ren naar uw stem.

 
Breng ons saam’ met uw ontheemden

 
naar het nieuw Jeruzalem.
   
 
 

 


4  


Door de wereld klinkt een lied

 
tegen angsten en verdriet,

 
tegen onrecht, tegen dwang

 
richten pelgrims hun gezang. Refrein

 

 

5   Velen, die de moed begaf

 
blijven staan, of dwalen af.

 
Hunk’rend naar hun oude land.

 
Reisgenoten, grijp hun hand. Refrein

 
 

 

 
 
Inleiding op de dienst

Gebed

We lezen: Ruth 4: 1 – 17
1 Boaz was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij over wie hij gesproken had – zijn naam is niet van belang – en hij zei: ‘Kom hier even bij me zitten.’ De man deed wat hem gevraagd werd. 2 Ook vroeg Boaz tien stadsoudsten plaats te nemen, en ook zij gingen zitten. 3 Toen zei hij tegen de man die ook als losser kon optreden: ‘Het stuk land van onze broeder Elimelech wordt door Naomi, die teruggekeerd is uit Moab, verkocht. 4  Ik meen dan ook u het volgende te moeten meedelen: U kunt het stuk land kopen ten overstaan van de hier aanwezigen en ten overstaan van de oudsten van het volk. Als u van plan bent uw rechten als losser te doen gelden kunt u dat doen, zo niet, dan moet u mij dat laten weten. U bent de eerste die hiervoor in aanmerking komt, en ik kom na u.’ ‘Ik zal mijn rechten doen gelden,’ zei de man. 5  Daarop zei Boaz: ‘Wanneer u het stuk land koopt van Naomi, koopt u het ook van Ruth, de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land.’ 6 Toen zei de man: ‘Dan kan ik mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van mij over, want ik kan me dat niet veroorloven. 7-8 Koopt u het land maar!’ en hij trok zijn sandaal uit. (Als vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest worden, bestond er in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok en die aan de ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd.) 9 Daarop sprak Boaz tot de oudsten en alle anderen die daar waren: ‘U bent er vandaag getuige van dat ik van Naomi het gehele bezit van Elimelech en dat van Kiljon en Machlon koop. 10 Daarmee neem ik ook Ruth tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van.’ 11  ‘Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren, ‘daarvan zijn wij getuige. De HEER geve dat de vrouw die in uw huis komt, zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Betlehem zal voortbestaan. 12  Moge uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die de HEER u bij deze jonge vrouw zal geven.’
13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14  De vrouwen zeiden tegen Naomi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! 15  Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16  Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 17 De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Naomi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.

We zingen: NLB 791: 1, 3, 4

Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.


We lezen: Handelingen 7: 1 - 5
1 De hogepriester vroeg: ‘Is dat waar?’ 2   Stefanus antwoordde: ‘Broeders, vaders van ons volk, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen onze voorvader Abraham nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem 3 en zei: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.” 4 Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land, waar u nu woont. 5  Hij gaf hem hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon.

We zingen: NLB 803: 1, 2
 
1   Uit Oer is hij getogen,

 
aartsvader Abraham,

 
om voortaan te geloven

 
in 't land van Kanaän,

 
om voortaan als een blinde

 
te zien een donker licht,

 
om voortaan helderziende

 
te zijn op God gericht.
 
2   Uit Oer is hij getogen

 
ten antwoord op een stem,

 
die riep hem uit den hoge

 
op naar Jeruzalem

 
En allen die geloven

 
zijn Abrahams geslacht,

 
geboren uit den hoge,

 
getogen uit de nacht.

Verkondiging

We zingen: NLB 864: 1, 2

Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.Mededelingen – bestemming collecten

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: NLB 978: 1, 3, 4
 
1   Aan U behoort, o Heer der heren,

 
de aarde met haar wel en wee,

 
de steile bergen, koele meren,

 
het vaste land, de onzeek're zee.

 
Van U getuigen dag en nacht.

 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3


Gij hebt de bloemen op de velden

 
met koninklijke pracht bekleed.

 
De zorgeloze vogels melden

 
dat Gij uw schepping niet vergeet.

 
't Is alles een gelijkenis

 
van meer dan aards geheimenis.

4   Laat dan mijn hart U toebehoren

 
en laat mij door de wereld gaan

 
met open ogen, open oren

 
om al uw tekens te verstaan.

 
Dan is het aardse leven goed,

 
omdat de hemel mij begroet.

Wegzending


Zegen


Gezongen: Amen


 
terug

Agenda

Emmakerk

zo 03 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk H.A. Tafelviering

zo 10 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk

zo 17 jul 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl