Liturgie zondag 19 maart

Orde van dienst
Zondag 19 maart 2023
Emmakerk, Raamsdonksveer
4e zondag 40-dagentijd

Kleur: paars

Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester: mevr. T. van der Maas
Welkom (bij de deur): dhr. P. Knaap
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. J. Blankers

De dienst wordt live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Welkom

We zingen: NLB 122: 1, 3
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Stil gebed – bemoediging en groet

Aandacht voor de liturgische bloemschikking
Jezus was zijn leven lang van betekenis voor anderen. De kronkelige takken van de hazelaar zijn de basis van de schikking. De takken symboliseren dat het levenspad geen rechtlijnig pad is, maar een route met onverwachte wendingen.
Als christen ben je gewend om over je geloof te praten of te horen praten. Maar om niet-christenen uit te leggen wat je gelooft, is andere koek. En het is helemaal anders als degene met wie je praat eigenlijk anti is. Hoe kun je dan laten zien, wat je gelooft? Dan moet je zoeken naar woorden of naar het ‘juiste’ antwoord. Het kan zijn dat je terugschrikt als je een directe vraag wordt gesteld. Maar troost je. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten.
De schikking toont een oog. Met open ogen kun je kijken.
Naar Johannes 9:30, waar staat: “Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.”

Verootmoediging

We zingen: Lied 1005: 1, 2, 3, 4, 5 Zoekend naar licht hier in het duister
1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Leefregel

We zingen: NLB 317: 1, 3
. Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3. Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil'ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Gebed

Lezing: 1 Sam 16: 1 – 13
1 De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die Ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor Mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb Ik als koning uitgekozen.’ 2 ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen. 3 Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal Ik je laten weten wat je doen moet. Wie Ik je aanwijs, die moet je voor Mij zalven.’ 4 Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ 5 ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6 Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. 7 Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ 8 Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 9 Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 10 Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen had. 11 ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 12 Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ 13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.

We zingen: Psalm 23c 1, 2, 3, 4, 5
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Lezing: Johannes 9: 1 – 7
1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2 Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4 Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ 6 Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde 7 en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

We zingen: Hemelhoog 387: 1, 2, 4
1. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!
En Christus zal over u lichten!
Zoo wekt u, zoo dringt u, als Broeder, Gods Zoon,
Eer Hij u als Regter komt rigten.
Ontwaak en sta op! het gevaar is zoo groot:
Wie kiest, o verdwaasde! voor ’t leven den dood?

2. Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed!
De nacht is zoo lang reeds verdwenen;
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
Heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen;
En grootsch is uw roeping, en heilig uw taak,
En d’ uren zijn weinig: ontwaak dan! ontwaak!

4. Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht,
Door Christus den doodslaap ontrezen;
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
t Zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!
Zoo spreekt van den hemel uw Heiland, Gods Zoon.

Verkondiging

We zingen: Hemelhoog 298: 1, 2, 3
1. Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien.

2. Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Mededelingen – dankgebed en voorbeden – Onze Vader

Toelichting op de collecten
- Diaconie; Missionair werk” Kliederkerk”, 40dagentijdcollecte
Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten”.
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. PKN Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde.

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds

Slotlied: NLB 423: 1, 2, 3
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Wegzending en zegen
Gezongen: Amen, amen, amen.
 
terug

Agenda

Emmakerk, Palmzondag

zo 02 apr 2023 om 9.30 uur School- en gezinsdienst

Emmakerk, Vesper

ma 03 apr 2023 om 19.30 uur

Emmakerk, Vesper

di 04 apr 2023 om 19.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl