Liturgie zondag 19 november 2023

Orde van dienst
Zondag 19 november 2023
Emmakerk, Raamsdonksveer

Voorganger: ds. G. van der Linden
Ouderling van dienst: mevr. H. Blonk
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: mevr. T. van der Maas
Welkom (bij de deur): mevr. T. van der Maas
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. M. van der Sluijs

De dienst wordt live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienst-gemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm.

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 289 (Heer, het licht van uw liefde schittert)
1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij. refrein

Refrein Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Samenzang: Lied 103c : 1, 2 en 3 (Loof de Koning heel mijn wezen)
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Looft Hem als uw vaad’ren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Leefregel: woorden uit Galaten 5
Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil. Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte verlangens. Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen over onszelf. Of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten we leven zoals de Geest het wil.

Samenzang: Lied 841 : 1 en 2 (Wat zijn de goede vruchten)
1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Het Woord

Gebed

Lezing Oude Testament: Psalm 139 : 1 – 18 (lector)
Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,
2 U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
3 Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
4 Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
5 U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
6 Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8 Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12 ook dan zou het duister voor U niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
18 ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

Samenzang: Psalm 139 : 8 en 9 (Ik loof U die mijn schepper zijt)
8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

9. Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Lezing Nieuwe Testament: 1 Korintiërs 4 : 1 - 5
1 Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. 2 Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. 3 Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt doet er voor mij niet toe, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. 4 Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. 5 Houd dus op met oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat er in de harten van mensen omgaat. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.

Samenzang: Lied 886 (Abba, Vader)
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Verkondiging

Meditatief moment

Antwoord

Samenzang: Evangelische Liedbundel 246 (Ik bouw op U)
1. Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling gaven
- 1e collecte: Diaconie; Hulp aan kinderen in Oekraïne!
Veiligheid, stabiliteit en indien nodig psychosociale hulp dat is wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in Oekraïne! Via lokale kerken in het hele land wordt hulp geboden in de vorm van: een veilige plek om te spelen, je verhaal kwijt te kunnen, even opwarmen nu de winter komt, voedselpakketten en kleding en ook hulp bij herstel van beschadigde schoolgebouwen. Onze hulp is nog steeds hard nodig!

- 2e collecte: Kerkenwerk

- Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds en Energie

Slotlied: Lied 423 (Nu wij uiteengaan)
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Heenzending, zegen en beaming (3 x Amen)

Orgelspel

Koffiedrinken na de dienst
 
terug

Agenda

Verkoop kerstkaarten

za 02 dec 2023 om 10.00 uur

Emmakerk

zo 03 dec 2023 om 9.30 uur

Repetitie koor Una Voce

di 05 dec 2023 om 19.45 uur

Adventskalender


Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl