Liturgie zondag 1 mei 2022


Orde van dienst
Zondag 1 mei 2022
Geertruidskerk, Geertruidenberg

Tijd: 09.30 uur
Voorganger: Ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
Ouderling van dienst: Mevr. C. Kloots
Diaken van dienst: Mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester: Dhr. C. Klootwijk
Begroeters: Mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Lector: Mevr. H. Weltevrede
Organist: Dhr. P. van der Stoel

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Speciaal voor de gemeenteleden is vandaag vanaf 12:00 uur de tentoonstelling “Op Drift” 600 jaar Elisabethsvloed gratis te bezoeken inclusief een lekker kopje koffie of thee. Ook zijn de kunstenaars deze dag aanwezig zij kunnen de tentoonstelling toelichten en een rondleiding geven. De Geertruidskerk is zondag 1 mei geopend van 12:00 uur tot 17:00 uur. Bij binnenkomst graag melden dat men gemeentelid is van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

INTREDE

Lied Psalm 62, 1 en 5 (Mijn ziel is stil tot God mijn HEER)
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5 .Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

Stil gebed

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat.

Groet Genade zij u en vrede, van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus en van de heilige Geest. Amen.

Gebed van verootmoediging en Genadeverkondiging

Lied Psalm 32, 2 en 3 (Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven)
2.Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden;
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloeden stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

3.Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al mijn beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

Lezing van de wet / leefregel

Lied Psalm 32, 4 (Zo spreekt de HEER: “Mijn weg zal Ik u wijzen)
4.Zo spreekt de Heer: "Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft".
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen-
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den Heer te allen tijd!

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing Johannes 20, 19-23 (NBV21) (lector)
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun mid- den staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20 Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jul- lie uit.’ 22 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Lied Gezang 687, 2 en 3 (Wij delen in het vuur)
2.Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3.Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Lezing Johannes 20, 24-31 (NBV21) (voorganger)
24 Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vin- gers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, 27 en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 To- mas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me ge- zien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
30 Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.

Lied Evangelische Liedbundel 79 (Vrede zij u, vrede zij u)
1.Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

2.Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij

3.Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd

Verkondiging Johannes 20, 19b: “Jezus kwam in hun midden staan en zei: “Ik wens jullie vrede.”
Thema: De zondagavonden van zijn vrede.

Meditatief orgelspel

Lied Gezang 904, 1 en 5 (Beveel gerust uw wegen)
1.Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

5.Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

GEBEDEN EN GAVEN / ZENDING EN ZEGEN

Dankzegging en Voorbede

Inzameling van de gaven bij de uitgang
- Diaconie; RBM Sulawesi Diaconaal project
Op het Eiland Sulawesi (Indonesië) worden door de stichting RBM jongeren met een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking thuis geholpen door deskundigen. Ook is er een behandelcentrum centraal waar dagbehandelingen worden verzorgd.

- Kerkenwerk

Slotlied Gezang 708, 1, 6 en 14 (Wilhelmus van Nassouwe)
1.Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6.Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

14.Oorlof mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,
't zal hier haast zijn gedaan.

Zegen Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heer:
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God,
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
Gezongen ‘Amen’ door de gemeente.

De psalmen en gezangen zijn uit het Liedboek 2013 en de Evangelische Liedbundel. De lezingen uit de Nieuwe BijbelVertaling2021.
 
terug

Agenda

Emmakerk, Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 9.30 uur

Emmakerk

zo 29 mei 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk, 1e Pinksterdag

zo 05 jun 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl