Liturgie zondag 20 november 2022

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

ZONDAG VAN DE VOLEINDING

CHRISTUS KONING

Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
Emmakerk, Raamsdonksveer

Voorganger: Ds. Jos van den Hout
Ouderling van dienst: Mevr. C. van Noorloos
Diaken: Dhr. W. Roose
Lector: Mevr. T. van der Maas
Organist: Dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: Mevr. Viorica Adam - sopraan
Dhr. Maarten v.d. Hoven - pianist

Welkom in de Emmakerk voor de viering van de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
de zondag waarop wij allen gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden in de kring van onze gemeente en allen met wie wij ons in liefde verbonden weten.


WIJ GEDENKEN

Johannes Hendricus Pruijsers 21 november 2021 87 jaar
Jan Ype Cornelis Blonk 29 december 2021 73 jaar
Johannes Adrianus Verduijn 14 januari 2022 91 jaar
Orlando August Griffith 1 februari 2022 82 jaar
Adriaan van den Heuvel 4 februari 2022 77 jaar
Jannigje Helena van Zoelen – Kardol 16 februari 2022 90 jaar
Ton van den Berg (oud organist G’berg) 19 februari 2022 85 jaar
Haijo de Jonge (emeritus G’berg) 28 maart 2022 92 jaar
Wilhelmina Bastiana Wieringa – Wakkee 12 april 2022 95 jaar
Betsy Bout - Breman 13 april 2022 81 jaar
Antonia de Waard 9 mei 2022 83 jaar
Pieter Kolijn (emeritus Emmakerk) 24 juni 2022 92 jaar
Everina Ruhl - Dank 28 juni 2022 76 jaar
Suzanna Maria Catharina Heijblom - van Suijlekom 21 juli 2022 83 jaar
Pietje Pruijssers - Netten 28 juli 2022 81 jaar
Helena Adriana Remijn – Treffers 6 augustus 2022 88 jaar
Carel Johannes de Maar 18 augustus 2022 90 jaar
Arie Klop 27 oktober 2022 71 jaar
Pieter Hanemaaijer 4 november 2022 78 jaar

Orgelspel

Welkom (ouderling van dienst)
 
  • Aanwezigen gaan staan
Aanvangslied: “Dit huis een herberg onderweg”
(tekst A.J. Troost, melodie Psalm 84)
1. Dit huis een herberg onderweg
voor wie verdwaald van heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis waarin men smarten deelt weet,
hoe Gods liefde harten heelt.

2 Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is ons tot heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven
- plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

Stil gebed – bemoediging en groet
3.Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

 
  • Allen gaan zitten –
Stilte

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begon.

Groet
Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader,
van Jezus Christus de Heer in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen

Kyrie: Viorica Adam: J. Rutteruit: Requiem, Pie Jesu”

Glorialied: Psalm 139: 1 en 2
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gebed

Lezing: Lucas 3: 21 – 22 (NBV21)(lector)
21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend
22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Zang: Viorica Adam:
Dvorak Uit Bijbelse liederen, nr. 4, "Hospodin jest muj pastyr”

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
Ik zou geen kwaad vrezen, want U bent bij mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Lezing: Openbaring 21: 1 – 7 (NBV21)(voorganger)
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

We zingen: Evang. Liedb 413
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd
nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden godsstad vloeit.
Refrein.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
komend uit de zand-woestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.
Refrein.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Refrein.

Verkondiging: Thuiskomen”

We zingen: Lied 835: 1, 3, 4
1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

GEDACHTENIS DER NAMEN

Inleidende woorden

We zingen: Lied 726: 1, 5
1. Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zijn.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

5. Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
alle waarheid zal het winnen
en het blinkt van uw gezicht.

Zang: Viorica Adam: F. Schubert “Litanei auf des fest Allerseelen”

Rust in vrede alle zielen,
die gekweld in angst vervielen,
die het leven was een boeket,
levensmoe, ter wereld net,
van de wereld afgesneden,
Alle zielen rust in vrede.

En die nooit de zon toelachten
In de maan op doornen wachtten
God in zuiver hemellicht
Eens te zien in’t aangezicht
Allen die zijn overleden
Alle zielen rust in vrede.

De namen worden genoemd, bij elke naam wordt als teken van gedachtenis en blijvende verbondenheid een witte bloem geplaatst in een vaas. Ook wordt een witte bloem geplaatst voor allen met wie wij ons verbonden weten, maar die vandaag niet bij name worden genoemd.

Wij zingen: Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

In alle vrijheid bent u en jij uitgenodigd om als een teken van gedenken en blijvende verbondenheid een lichtje te ontsteken. Teken van licht in het verdriet om iemand die gestorven is. Via de buitenpaden kunt u naar voren komen, via het middenpad weer terug.

Terwijl er kaarsen worden ontstoken, luisteren we naar Viorica Adam:

- A. Stradella: “Pieta, Signore”

Mededelingen

Gebeden – afgesloten met het Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze,
want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
Amen.

Bestemming collecte

- Diaconie; Samen gedenken!
De diaconale collecte op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is bedoeld voor landelijk werk van het pastoraat.
Gemeenten en pioniersplekken van de PKN bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan
voor wijken of dorpsbewoners die te maken hebben met verlies en rouw. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds

ZENDING EN ZEGEN

- Aanwezigen gaan staan -

Slotlied: Lied 793: 1, 2 en 3
1. Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.

2. Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.

3. Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Wegzending en zegen.
Gezongen: Amen, amen, amen.
 
terug

Agenda

Kerstmarkt

vr 09 dec 2022 om 10.00 uur

Kerstmarkt

za 10 dec 2022 om 10.00 uur

Emmakerk

zo 11 dec 2022 om 9.30 uur

Aktie kerkbalans 2023
Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl