Liturgie zondag 21 mei

Orde van dienst
Zondag 21 mei 2023, Zondag Exaudi
Emmakerk, Raamsdonksveer

Viering Maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. Blonk
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. C. de Rooij
Welkom (bij de deur): mevr. F. van den Hout
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. M. van der Sluijs

De dienst wordt live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Ka-naal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Vandaag is het de laatste zondag na Pasen, zondag Exaudi. Exaudi is Latijn voor “Hoor!” en
komt hier uit Psalm 27:7, waar staat: Hoor, Heer, hoe ik roep”.
Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achtergebleven. Wij voelen ons een beetje
alleen, verweesd. Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Wezen-zondag’ genoemd.


Inleidend orgelspel

Welkom

Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 4
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht".
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

Stil gebed – bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied: Ev. Lb. 381: 1, 3
1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Gebed bij de opening van de Schrift.

Lezen :

Johannes 17: 1 – 4 (lector)
1 Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg Hij zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedra- gen hebt.

1 Petrus 4: 12 – 16 (lector)
12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. 16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.

We zingen: Lied 663: 1, 2
1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Verkondiging

We zingen: Gezang 838: 1, 2
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling gaven
- Diaconie; Diaconaal Vakantiewerk
Op drie “land”locaties en gedurende -4- vaarweken op de Prins Willem Alexander worden samen met een groot aantal vrijwillig(st)ers vakanties verzorgd voor mensen waarvoor het niet zo vanzelfsprekend is om een weekje met vakantie te gaan. De hotels en ook de boot zijn volledig aangepast voor mensen met een beperking die voortdurend zorg nodig hebben dus ook in zo’n vakantieweek. Via het vakantiebureau ( PKN) worden deze vakanties georganiseerd en voor een schappelijke prijs aangeboden. Met deze collecte helpt u mensen om ook een fijne vakantieweek te hebben.

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds

Diakenen brengen de Tafel in gereedheid

Lofprijzing

We zingen: Lied 405: 1
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

We zingen: Ev. Lb. 292: 1, 2, 4
1. Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht.

2. Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.

4. Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.
Nodiging

Voordat we het avondmaal vieren wensen we elkaar de vrede van Christus.

Uitspreken van de instellingswoorden

Delen van brood en beker

De diakenen dekken de tafel toe

Dankgebed

Slotlied: Lied 103c: 1, 2
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Loof Hem als uw vaadren deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Wegzending en zegen

Gezongen: amen


 
terug

Agenda

Geertruidskerk

zo 11 jun 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 13 jun 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 13 jun 2023 om 19.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl