Liturgie zondag 22 januari 2023

Orde van dienst
Zondag 22 januari 2023
Emmakerk, Raamsdonksveer

Viering Maaltijd van de Heer” 

Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Welkom: dhr. W. van den Berg
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. M. van der Sluijs

De dienst wordt live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Ka-naal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Viering Heilig Avondmaal
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal in de kerkzaal maar natuurlijk kunt u thuis meevieren. Steek voor de dienst een kaars aan, leg een stukje brood klaar en vul een klein glaasje met wijn of druivensap. Zorg voor een rustige sfeer.
Nadat de instellingswoorden worden uitgesproken: “dit is mijn lichaam, … dit is mijn bloed, …” wordt u uitgenodigd om thuis ook zelf van het brood en van de wijn te nemen.

VOORBEREIDING

Welkom

We zingen: Lied 210: 1, 3
1. God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heilige Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houdt ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

3. Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

Stil gebed – bemoediging en groet

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: Psalm 66: 1, 3, 7
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

3. Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

7. De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezing

Gebed bij de opening van de Schrift

We lezen: 1 Korinthe 1: 4 – 13 (NBV21) (lector)
4 Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. 5 Door uw eenheid met Hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis 6 bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, 7 en hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de Geest terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. 8 Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. 9 God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
10 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 11 Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 12 Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 13 Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?

We zingen: Evang. Liedb. 189a: 1, 2, 3
1. Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

3. Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

Verkondiging

We zingen: Lied 970: 1, 2, 3, 4, 5
1. Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht
wij zijn één in Christus.

2. Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3. Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4. Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5. Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus

DIENST VAN HET ANTWOORD

Mededelingen – gaven – voorbeden

- Diaconie: Missionair werk Kerk in, van en voor het dorp.
In veel dorpen speelt de kerk nog steeds een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel.
Via de dorpskerkenbeweging van de PKN worden ervaringen gedeeld en initiatieven met elkaar besproken. Om deze belangrijke rol te kunnen blijven spelen verdienen zij onze hulp en steun.

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds

VIERING MAALTIJD VAN DE HEER

Diakenen brengen de Tafel in gereedheid

We zingen: Lied 405: 1
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

We zingen: Lied 578: 1, 2, 3, 4, 5, 6 O kostbaar kruis o wonder Gods
1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2. Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijn Heren Christus dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

3. O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.

4. Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van 't paradijs.

5. En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.

6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Nodiging – vredegroet – delen van brood en wijn

Tijdens de viering van de Maaltijd van de Heer - orgelspel
De diakenen sluiten de Maaltijd af

Dankgebed

Slotlied: Lied 838: 1, 2
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

ZENDING

Wegzending en zegen

Gezongen: Amen, amen amen,
dat we niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen God uw naam ter eer.


Nodiging:
U allen, ook die thuis met ons verbonden bent, wordt uitgenodigd om de tekenen van brood en wijn te delen. Jezus roept ons: Hij zegt: Volg mij en ik zal u vissers van mensen maken. Hij nodigt ons aan tafel. Laten we dankbaar en gelovig instemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader.


Vg. De Heer zij met u.
Verheft uw harten tot God en laat ons de Here onze God dankzeggen
want Hij verdient onze dank. Ja waarlijk, het past ons, o Heer goed is het en heilzaam
dat wij U dankzeggen, overal en altijd, Heilige Vader, eeuwige God,
door Christus onze Heer, die ons mensen gelijk is geworden
en zich vernederd heeft tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis.
Daarom hebt Gij Hem uitermate verhoogd
en Hem een naam gegeven boven alle naam,
opdat in zijn naam zich zou buigen alle knie van hen
die in de hemel en op de aarde zijn tot eer van God de Vader.
En daarom met engelen en machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon verheffen ook wij onze stem
en zingen vol vreugde U toe: Heilig, heilig, heilig. Lied 405: 1


Inzettingswoorden:
Wij zegenen U omwille van Jezus, uw Zoon, uw onvolprezen gave,
die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt
en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven.
Want in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood,
sprak de dankzegging uit, brak het en zei:
Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.
Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was en Hij zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.


Gedachtenis.
Vg. Zo gedenken wij het verlossend lijden van de Messias, onze Heer,
die verrezen is en leeft, en wij verkondigen zijn dood, totdat Hij komt. Maranatha.


Tafelgebed.
Vg. Zend dan, o God, uw Heilige Geest,
zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat.
En zoals dit brood dat wij breken was verstrooid over de velden
maar werd samengebracht en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen
van heinde en ver in het rijk van uw vrede. Want U alleen komt alle eer toe,
door Jezus Christus uw Dienaar in eeuwigheid, die ons heeft leren bidden:
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel
alzoo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze,
want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, amen.
Nodiging
De Geest en de bruid zeggen: Kom. Laat wie luistert zeggen: Kom.
Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.
Amen.


We luisteren naar:
De dienstdoende ouderling nodigt de kerkgangers uit (op gepaste afstand uiteraard)
De route is vanuit de kerk gezien als volgt : men loopt richting liturgische tafel en passeert links daarvan, neemt dan een stukje brood en even verderop neemt men  een bekertje wijn (of zonodig druivensap) drinkt daarvan en plaatst het gebruikte bekertje op de daarvoor klaargezette dienbladen en loopt rustig terug naar de eigen zitplaats.
NB: Mochten er kerkgangers zijn die slecht ter been zijn dan gaan de diakenen daar natuurlijk even naar toe met brood en wijn.


Vrede van Christus
Voordat we het brood delen en de beker drinken wensen we elkaar de vrede van Christus.
De vrede van Christus voor u/ voor jou.


Uitdelen van brood en wijn.
Vg. Het brood dat wij breken, is gemeenschap met het lichaam van Christus.
Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Here Jezus Christus
gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.


Vg. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken is gemeenschap met
het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het kostbaar
bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze
zonden.
Tijdens de viering luisteren we naar: orgelspel


Dankgebed:
Vg. U zeggen wij dank, hemelse Vader, dat U ons de gemeenschap van Uw Zoon geschonken hebt; en wij bidden U Laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn, opdat wij als nieuwe mensen leven U ter eer, onze naaste tot heil.


Slotlied:


Wegzending en zegen.
 
terug

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl