Liturgie zondag 28 mei, Pinksteren

PINKSTEREN 2023

VURIG VAN GEEST

Voorganger:  ds. Jos van den Hout
Organist: Jacques Blankers
Mmv: Gospelgroep Lichterlaaie uit Eindhoven


Twee geloofsleerlingen zullen van hun christelijk geloof getuigen en laten zich dopen. Hun namen zijn: Amir Hosein Araskalaei en Jűrgen Vermeulen.

Koor zingt: Hosanna

Samenzang: Hemelhoog 228: 1, 3 Heer ik hoor van rijke zegen

Welkom

Aanvangslied: Psalm 150: 1

Stil gebed

Drempeltekst
Op zoek naar het geheim van God en mensen, komen we hier bij elkaar.
Op zoek naar een verwarmend vuur, een stem in de nacht,
een spoor voor ons uit, een boog aan de hemel,
een licht op de berg, een stem bij het graf, een vlam in het hart.
In het licht van Pasen, de Opgestane Heer die leeft
die ons leven verlicht en ons hart verwarmt.

Vlam van de Geest
Vg: Vlam van de Geest, verwarm ons hart
allen: dat wij onze naaste liefhebben.
Vg: Vlam van de Geest, wakker in ons aan
allen: de hartstocht voor gerechtigheid en barmhartigheid.
Vg: Vlam van de Geest, smeed ons samen
allen: tot een vierende gemeenschap.

Kyriëgebed – Koor: Only a holy God

Glorialied – Pinksterlied (Melodie: U zij de glorie)
Kracht uit de hoogte, Storm van de hemel,
vuur van God de Heer, stem van grote kracht,
daal op onze hoofden, spreek in onze dagen,
ja, daal in ons neer. spreek met overmacht.
Geef ons taal en teken, Stort in ons uw vreugde,
spreek door onze mond, steek de tongen aan,
laat de wereld weten: laat de schepping weten:
Christus overwon! Christus overwon!
Kracht uit de hoogte Storm van de hemel,
vuur van God de Heer stem van grote kracht.
daal op onze hoofden spreek in onze dagen,
ja, daal in ons neer. spreek met overmacht.

Dienst van het Woord

1ste lezing: Joël 3: 1- 5
Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen,
En jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.

Koor zingt: Let the peace of God reign.

2e lezing: Hand.2: 1 – 14.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe

Samenzang: Hemelhoog 679: 1 Heer uw licht en liefde schijnen

Verkondiging

Samenzang: Hemelhoog 686: 1, 2 Leid mij, Heer

GELOOFSBELIJDENIS EN DOOP

Voorstellen
Tot onze vreugde hebben twee geloofsleerlingen de wens uitgesproken openlijk van hun geloof te getuigen en zich te laten dopen. We noemen hun namen, waarmee ze zich gekend mogen weten bij God en mensen: Jurgen Vermeulen en Amir Araskalaei.
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. We leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

ONDERWIJZING
Onze heer Jezus Christus, die zichzelf heeft laten dopen om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan om ons te doen delen in zijn leven, heeft voor zijn hemelvaart de opdracht gegeven: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

BELIJDENISVRAGEN
Jullie hebben de wens uitgesproken om in het midden van de gemeente van Christus voor het aangezicht van God jullie geloof te belijden en te worden gedoopt. Daarom wil ik jullie vragen om op te staan en naar voren te komen en op de volgende vragen oprecht te antwoorden:

Vg: Verlang je gedoopt te worden in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilig Geest?
Antwoord:
Vg. Met welke naam wil je gedoopt worden?
Dopeling:
Mag je leven met deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand.

BELIJDENIS: AFWENDING EN TOEWENDING
Jij die vandaag de doop wilt ontvangen, wil jij je afwenden van alle kwaad, van alles wat Gods wil weerstaat? En wil jij je toewenden naar Christus en zijn rijk dat komt?
Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser?
Wil je Jezus Christus volgen, Zijn Zoon, de gekruisigde en opgestane Heer?
Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?

Wat is daarop je antwoord?

DOOP EN HANDOPLEGGING

Gebed
Eeuwige, onze God, schenk hun die uw naam belijden en de doop ontvangen
de gaven van uw heilige Geest, opdat zij veel vrucht dragen.
U komt de heerlijkheid toe, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en in eeuwigheid.

N. ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

De voorganger legt de handen op:
Wees gezegend met de gaven van de Heilige Geest.
Tekst:

Koor zingt: Alive forever, amen.

Allen: (voorzover mogelijk staande) Hemelhoog 399: 1 Samen in de Naam van Jezus

De ouderling van dienst overhandigt de doopkaart en de doopkaars: Ontvang het licht van Christus

GELOFTEN
Je bent gedoopt met water en Geest om voortaan Jezus te volgen
en met heel de kerk te belijden dat Hij de weg is, de waarheid en het leven.
Wil je dan je aandeel hebben in de gemeenschap die samengeroepen is rondom Schrift en Tafel, de Heer trouw te dienen in de opbouw van zijn kerk en de komst van Zijn Rijk,
en je te ontfermen over elke ziel die God tot je zendt?
Wat is daarop je antwoord:

Doopgedachtenis en belijdenis. (allen gaan voorzover mogelijk staan)

Leden van de gemeente van Jezus Christus te Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer en waar u verder ook woont, U allen die vandaag uw doop wilt gedenken:
Wilt u zich afwenden van alle kwaad?
Wilt u zich toewenden naar Christus en Zijn Rijk dat komt?
Wilt u de nieuw gedoopte leden naar vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen? Wat is daarop uw antwoord?

Wij zingen: Geloofsbelijdenis (mel: Wat de toekomst brengen moge) Tekst: Mirjam Sloots.
Ik geloof in God de Vader,
Hij die heel de schepping draagt,
als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrondt en kent ons leven
en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefd’kan niets ons scheiden
want wij zijn Hem alles waard.

Ik geloof in Jezus Christus,Zoon van Mensen, Zoon van God
die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg ons menselijk lot.
Hij leerde ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet tegen
want ‘verzoening’ was zijn wens.

Ik geloof de Geest, die heiligals een vuurgloed ons verwarmt
Die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren
zo verfrissend als de wind.
Als een bron wil hij ons voeden
die gemeenschap samenbindt.

Gemeente draag Jűrgen Franciscus Vermeulen en Amir Hosein Jonathan Araskalaei in uw gebeden. Ga met hen de weg van het Koninkrijk van God. Welkom, kinderen van God, welkom in de Kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.

Mededelingen – collecten

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Hemelhoog 677: 1, 2

Zegen

Koor zingt: Blessed be Your name

Voor in de Geertruidskerk is er gelegenheid om de nieuw belijdende leden te feliciteren met hun doop.

U/jij wordt van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee, limonade elkaar te ontmoeten en in de Geest van Pinksteren inspirerende verhalen met elkaar te delen. 
terug

Agenda

Geertruidskerk

zo 11 jun 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 13 jun 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 13 jun 2023 om 19.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl