Liturgie zondag 2 juni

Liturgie voor de kerkdienst
op zondag 2 juni 2024
om 09.30 uur in de Emmakerk aan de
Emmastraat te Raamsdonksveer

Voorganger: ds. L. van Wingerden
Ouderling van dienst: mevr. H. Weltevrede
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: mevr. Th. van der Maas
Welkom (bij de deur): mevr. Th van der Maas en mevr. R. Broeders
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. J. Blankers
________________________________________________________________
Voorbereiding

Orgelspel

Welkom (ambtsdrager)

gemeente gaat staan

Samenzang: lied 283 vs. 1, 2, 4 en 5
1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Stilte

Bemoediging en Groet


gemeente gaat zitten

Gebed van toenadering/drempelgebed

Lezing: Tien Woorden als vingerwijzing

Samenzang: lied 119 vs. 3
3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

Het Woord

Gebed van de zondag of gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing (door lector): Mattheus 5 vs. 1-16
1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Samenzang: lied 184 vs. 1,2, 7-9 (uit bundel A.F. Troost, Zingende gezegend; melodie gezang 281 Liedboek voor de Kerken 1973)
1. In vuur en vlam zet ons de Geest,
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort -
hoort hoe Gods kerk geboren wordt!

2. Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft - God lof! - een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

7. Heeft iemand meer dan nodig is
die schenkt wat overbodig is,
want liefde maakt ons meer dan rijk,
ons wacht zijn land, zijn koninkrijk.

8. De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.

9. Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel gevolgd door samenzang: lied 838 vs. 1, 2 en 3
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Antwoord

Gezongen Apostolische Geloofsbelijdenis: lied 340b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan
van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levende en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof een heilige, algemene,
christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen,
amen.

Dankzegging / Voorbeden / Stil gebed / Onze Vader

Collecten
- 1e collecte: Diaconie; Actie Vakantietassen
Ook dit jaar doet de diaconie weer mee met de actie vakantietassen. Voor lang niet alle kinderen is het namelijk vanzelfsprekend een of meerdere keren per jaar met vakantie te gaan. In samenwerking met Lokaal Vluchtelingen werk ontvangen gezinnen met kinderen in de leeftijden van 4-16 jaar een vakantietas met inhoud om in de ”grote” vakantie deze zomer ook iets leuks te kunnen doen.
U kunt ons helpen door aan deze collecte gul te geven!

- 2e collecte: Kerkenwerk

- Uitgang: Onderhoudsfonds en Energie

gemeente gaat staan

Samenzang: gezang 487 vs. 1, 2 en 3 (uit: Liedboek voor de Kerken 1973)
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Heenzending en Zegen, (driemaal gezongen amen)
 
terug

Agenda

Emmakerk

zo 23 jun 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 25 jun 2024 om 19.45 uur

Rivierzicht

vr 28 jun 2024 om 15.00 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl