PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Liturgie zondag 30 mei 2021 Liturgie zondag 30 mei 2021

Orde van dienst
Zondag 30 mei 2021, zondag Trinitatis
Geertruidskerk, Geertruidenberg

Zondag van de Drieëenheid.
De mens als kroon van de Schepping !?

Aanvang 9.30 uur, kleur: rood / (of wit)
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Zang: mevr. I. Willems
Lector: mevr. I. Langschmidt

https://youtu.be/LFc24RGgX24 Stef Bos Geest van hierboven

Welkom

Zang: Psalm 8a: 1, 2, 3, 4

1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

2.Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

3.Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

4.Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna goddelijk groot.

Stil gebed – bemoediging en groet

Kyriegebed

Vruchten van de geest: 1 Kor. 2: 7 - 10
7 Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. 8 Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. 9 Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ 10 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

Glorialied: Lied 305: 1, 2

1.Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2.Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Inleiding op de dienst

Gebed verlichting heilige geest

Lezing: Johannes 3: 1 – 9 (lector)
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3
Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus.

Zang: Lied 834: 1, 2

1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2.Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Verkondiging

Zang: Lied 686: 1

1.De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden – Onze Vader

Toelichting gaven
- Diaconie; Jongeren en Diaconaat
Jongeren en Diaconaat: wat een prachtige combinatie! Via het samenwerkingsproject Jong in Actie (van Jong Protestant en Kerk in Actie) maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan daar zelf mee aan de slag! Als u wilt meedoen kunt u alle informatie vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecten overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen: 1 x 5 €, 2 x 10 €, 1 x 15 €, 1 x 40 € , 2 x 50 € en 2 x 100 €.

Alle gulle gevers hartelijk dank.

Slotlied: Lied 423: 1, 2, 3

1.Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

2.Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

3.Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Zegen
 
terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.