Liturgie zondag 31 juli 2022

Geertruidskerk, Geertruidenberg
31 juli 2022 om 9.30 uur.
Zondag XXXI = zesde zondag van de zomer

Orde van de dienst

Welkom door de ouderling

Intochtspsalm: Lied 138: 1 en 2 = Ps 138: 1 en 2; staan

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.

Klein gloria: Lied 195 aansluitend; staan

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Amen.

Stil gebed staan

Bemoediging staan

Groet staan

Lied 138: 3 = Ps 138: 3

3 Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hem het oog die need'rig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan van trotse zielen.

Lezing van de wet: Lev. 19: 1-4 en 11-18
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig.
3 Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God.
4 Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de HEER, jullie God.

11 Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12
Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER.
13 Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. 14 spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.
15 Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. 16 Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER.
17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je. 18 Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

Lied 838: 1 en 2

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Gebed

Schriftlezingen:
OT.: Jona 3: 10-4: 5 door de lector 1
3.10 Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag Hij ervan af hen te treffen met het onheil dat Hij had aangekondigd, en Hij deed het niet.
4.1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2 Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. 3 Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4 Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’
5 Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren.

Lied 178: 10 en 11

10 Jona, ben je ontevreden,
ben je niet op je gemak?
Heb je Gods taak weer vermeden
onder ’t koele bladerdak?

11 Bomen kunnen mensen leren
onderscheid van goed en kwaad,
en het is de wil des Heren
dat die boom in ’t midden staat.

Brieven: 2 Kor. 3: 2-6 door de lector 1
2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: 3 u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in mensenharten. 4 Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. 5 Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. 6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Lied 178: 12 en 13

12 Jona wil je rustig wonen
in de schaduw van Gods Woord?
Zou God je dan niet belonen
als je naar zijn roepen hoort?

13 Jona luisterde naar God en
ging op weg naar Ninevé
naar de stad van zoveel mensen
en nog bovendien veel vee.

Evangelie: Mat. 9: 6-13 door de predicator
6 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 7 En hij stond op en ging naar huis. 8 Toen de mensen dit zagen, werden ze van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die Hij aan mensen verleent.
9 Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. 10 Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11 De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. 13
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Lofprijzing: Lied 339a

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Preek

tekst: Jona 4: 4; Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?
scopus: “De aap komt uit de mouw”

Orgelspel

Geloofsbelijdenis staan

Lied 412: 3 staan

3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

In memoriam staan

Gebeden:
dankgebed,
voorbeden,
stil gebed en
Onze Vader”.

Inzameling van de gaven bij de uitgang of digitaal

- Diaconie; Nederland Bijbel Genootschap
Wat is er beter dan om een Bijbel in je eigen taal te kunnen lezen of voorlezen?
Het NBG biedt die mogelijkheid al vele jaren bijna in -700- talen is de complete Bijbel vertaald en uitgebracht. En dat werk gaat nog steeds door!

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds

Slotlied: Lied 969 staan

1 In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de werelddoor zijn woord.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
3 Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie g’ ook zijt;
als kind’ren om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Zegen staan
Zingen 3 x “Amen” staan 
 
terug

Agenda

Geertruidskerk

zo 14 aug 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk

zo 21 aug 2022 om 9.30 uur

Emmakerk

zo 28 aug 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl