PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Liturgie zondag 6 juni 2021 Liturgie zondag 6 juni 2021

Orde van dienst
Zondag 6 juni
Geertruidskerk, Geertruidenberg

Voorganger: ds. G. van der Linden
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Zang: dhr. A. van Wijk en dhr. L. Romijn
Lector: dhr. P. Hanemaaijer

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom

Zang; Intredelied 68 : 9

9.God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

Stilte

Bemoediging en Groet

Verootmoediging, schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Zang; Evang.liedb. 203

1.Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.

2.Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

3.Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

4.Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Leefregel; Jacobus 1 : 19 – 21 en 26 – 27
19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20 Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.

26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. 27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

Zang; Lied 422

1.Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht

2.Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt

3.Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint

Het Woord

Gebed van de zondag of gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezingen uit de Heilige Schrift: 1e lezing; Psalm 42 : 2 en 3 (lector)
2 Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.
3 Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en Gods gelaat aanschouwen?

Zang; Lied 42 : 3

3.Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

2e lezing; inleiding en lezing, Johannes 4: 5 - 7, 9 - 26 en 39
5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’

9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10
Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14
maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20 Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ 21 ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’

39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’

Zang; Lied 653 : 3 en 7

3.Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

7.O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Preek

Meditatief orgelspel

Antwoord
Geloofsbelijdenis

Zang; Lied 303

1.Zonne en maan, / water en wind,
de bloem en het kind / schiep onze God.
Hemel en aard’ / heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

2.Jezus, Gods Zoon, / leefde en stierf
voor allen, voor ons. / Hij leeft vandaag
hier onder ons, / hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3.Geest die ons troost, / levend nabij,
genezing en vuur. / Adem van God,
kracht onderweg / dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Mededelingen

Gebeden: Dankzegging / Voorbeden / Stil gebed / Onze Vader

Inzameling van de gaven

- Diaconie; Wereld Diaconaat Oeganda
Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken!
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maakt dat zij een zwaar leven hebben. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken!

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecten overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

Zending en Zegen

Zang; Slotlied: Evang. Liedb. 501

1.Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

2.In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

3.Heilige geest, de heilige geest,
De Heilige geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heenzending en Zegen
Beaming (3 x gezongen ame


 
terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.