Liturgie zondag 7 juli

Orde van de dienst
Zondag 7 juli 2024
Geertruidskerk, Geertruidenberg
Zondag XXVII = derde zondag van de zomer

Protestantse Gemeente te Geertruidenberg

Voorganger: ds. Gert van de Weerd
Ouderling van dienst: dhr. Jaco Vleugel
Diaken van dienst: mevr. Henny Egberts
Kerkrentmeester: dhr. Kees de Rooij
Welkom (bij de deur): dhr. Willem van den Berg en dhr. Leen Romijn
Lector: mevr. Marijke van der Waal
Organist: dhr. Mark van der Sluijs
Welkom door de ouderling

Intochtspsalm: Lied 68: 9, 10 en 11 (staande)
9. God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

10. Sla, Heer, de horde van de Nijl,
bestraf hun macht, herstel ons heil.
Uw gunst is ons van node.
Als brute stieren gaan, o Heer,
ondieren tegen U te keer,
de volk'ren en hun goden.
Wie dorst naar zilver en naar goud
en wie het met de oorlog houdt
zult Gij ternederdwingen.
Gij die de hemelen doorkruist,
verstrooi de vijand met uw vuist,
dan zal de aarde zingen.

11. Ook zelfs het land der duisternis
zal weten wat uw luister is,
Egypte zal U eren.
Het morgenland strekt als een bruid
de handen haastig naar U uit,
ook daar zult Gij regeren.
De wereld brengt U huldeblijk,
want heel de wereld is uw Rijk,
Jeruzalem het midden;
koningen overal vandaan
komen met schatting voor U staan,
elk land zal tot U bidden.

Klein gloria: Lied 195 (staande)
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Morgenlied: Lied 967: 1, 2, 3, 4 en 5
1. Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

2. Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.

3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.

4. Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

5. Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

Vermaning: Galaten 5: 13-16 en 22-26
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten.
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen.

Lied 967: 6 en 7
6 Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donk're tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

7 Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.

Gebed

Schriftlezingen: OT.: Jesaja 55: 1-3b en 8-9, door de lectrix
Een eeuwigdurend verbond
1 Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
3 Leen Mij je oor en kom bij Mij,
luister, en je zult leven.
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.

Lied 823: 1
1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk'lijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

Brieven: Handelingen 17: 16-23, door de lectrix
Paulus in Athene
16 Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. 17 In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. 18 Onder hen waren ook
enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ want hij verkondigde het goede nieuws over Jezus en de opstanding. 19 Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? 20 Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ 21 Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën.
22 Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. 23 Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.

Lied 823: 2
2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

Evangelie: Mattheus 11: 25-30, door de predicator
25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Lofprijzing: Lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Preek
tekst: Handelingen 17: 23b: “Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen”.
scopus: Wat wij niet (kunnen) weten

Orgelspel

Geloofsbelijdenis (staande)

Lied 68: 12 (staande)
12. Gij mogendheden, zing een lied,
zing Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van macht-
uw sterkte zij Hem toegebracht,
strekt tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en “Onze Vader”.

Inzameling van de gaven

- 1e collecte: Diaconie, Stichting Bartimeus
Binnen deze stichting worden vele hulpmiddelen ontwikkeld om mensen die slechtziend of blind zijn te helpen volwaardig te kunnen meedoen in onze maatschappij. Met deze collecte willen wij hun belangrijke werk ondersteunen.- 2e collecte: Kerkenwerk

- Uitgang: Onderhoudsfonds en Energie

Slotlied: Lied 823: 3, 4 en 5 (staande)
3. Hij overmant de wilde dieren,
vaart uit op zee‰n en rivieren,
doorzoekt der aarde donk're schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.

4. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rust'loos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

5. O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

Zegen
Lied 431c: “Amen, amen, amen”

Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de winterkerk te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
 
terug

Agenda

Geertruidskerk

zo 14 jul 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 16 jul 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 19 jul 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl