Liturgie zondag 9 juni

Orde van dienst
zondag 9 juni 2024

Geertruidskerk – Geertruidenberg

Thema: “Wachten op God”

Protestantse Gemeente te Geertruidenberg

Voorganger: ds. Jos van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. Jaco Vleugel
Diaken van dienst: mevr. Frieda van den Hout
Kerkrentmeester: dhr. Kees de Rooij
Welkom (bij de deur): dhr. Willem van den Berg en mevr. Anja van Veen
Lector: mevr. Trix Blom
Organist: dhr. Mark van der Sluijs

Welkom

We zingen: NLB 283: 1, 3, 4; “In de veelheid van geluiden”.
1. In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Stil gebed – bemoediging – groet

Gebed van toenadering

We zingen: NLB - Psalm 25a: 1, 2; “Mijn ogen zijn gevestigd”
1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God of hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in ’t duister van de tijd.

2. Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in ’s levensloop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Genadeverkondiging

Wetslezing

We zingen: NLB 912: 1, 3, 5; “Neem mijn leven”
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.


5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Inleiding op de dienst: “Wachten op God”

Gebed

We lezen: Psalm 62: 1 – 13 (lector)
1 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David.
2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.
3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
4 Hoe lang nog vallen jullie aan op één man
en bedreigen jullie hem met de dood?
Hij is als een muur die omvalt,
als een wal die op instorten staat.
5 Zij willen hem van zijn hoogte storten,
de leugen is hun lust en hun leven,
een zegenwens ligt op hun lippen,
maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela
6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van Hem blijf ik alles verwachten.
7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
8 Bij God is mijn redding en mijn eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
9 Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde,
stort uw hart uit bij Hem,
God is onze schuilplaats. sela
10 Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,
niets dan een leugen de mensenkinderen,
in de weegschaal gaan zij omhoog,
samen zijn zij lichter dan lucht.
11 Vertrouw niet op geweld,
op iets vluchtigs als geroofd bezit,
ook al groeien geld en goed,
houd je hart ervan vrij.
12 Eenmaal heeft God gesproken,
tweemaal heb ik het gehoord:
‘De macht is aan God.’
13 U, Heer, bent liefdevol,
U beloont ieder mens
naar zijn daden.

We zingen: Psalm 62: 1, 3
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

3. Mijn haters sloten zich aaneen
met velen tegen mij alleen, -
hoe zou mijn val hun hart verheugen!
Zij zijn vol valsheid en verraad,
zij spreken heil, maar denken haat,
hun lust en leven is de leugen.

We lezen: Handelingen 1: 4 – 8 (voorganger)
4 Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

We zingen: NLB 970: 1, 3, 5;
1. Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht
wij zijn één in Christus.

3. Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

5. Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Verkondiging:
Love III
Love bade me welcome, yet my soul drew back,
Guilty of dust and sin.
But quick-ey'd Love, observing me grow slack
From my first entrance in,
Drew nearer to me, sweetly questioning
If I lack'd anything.

"A guest," I answer'd, "worthy to be here";
Love said, "You shall be he."
"I, the unkind, the ungrateful? ah my dear,
I cannot look on thee."
Love took my hand and smiling did reply,
"Who made the eyes but I?"

"Truth, Lord, but I have marr'd them; let my shame; Go where it doth deserve."
"And know you not," says Love,
"who bore the blame?"
"My dear, then I will serve."
"You must sit down," says Love,
"and taste my meat."
So I did sit and eat.
George Herbert

Gedicht

God van Liefde
God zei: wees welkom, maar mijn ziel kromp in
door wat ik had misdaan.
Maar liefdevol zag Hij mijn aarzeling
bij het naar binnen gaan,
en lief was ook de toon waarop Hij sprak:
Of er nog iets ontbrak.

Een gast, zei ik, die hier een plaats verdient.
Hij zei: die gast ben jij.
Ik die zo zondig ben? U hier te zien
Is al te hoog voor mij.
Maar wie zorgde ervoor dat jij Mij ziet,
Vroeg Hij, was ik dat niet?

Jawel Heer, maar vertroebeld is mijn blik;
Mijn schuld verdient geen eer.
Wie anders, zegt Hij, draagt die schuld dan ik?
U zal ik dienen, Heer.
Kom, eet zo vaak mijn Lichaam als het kan.
Ik kwam en at ervan.

We zingen: NLB 968: 1, 4, 5; “De ware kerk des Heren”
1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

4. In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

- 1e collecte: Diaconie; Stichting Health and Education Ghana
Een van de schoolprojecten is in het noorden van Ghana vlak bij de grens met Burkino Fasso. (Veja Kulipeega) Kinderen worden door hun ouders nog al eens thuis gehouden omdat ze moeten helpen op het land. Omdat te voorkomen en het naar school gaan te stimuleren is er ook een project dat zorgt dat elke schooldag ook een warme maaltijd wordt aangeboden op de school. De helft van de kosten worden gedragen door de stichting en de andere helft door het Ministerie van onderwijs.

- 2e collecte: Kerkenwerk

- Uitgang: Onderhoudsfonds en Energie

Slotlied: NLB 425: 1; “Vervuld van uw zegen”
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Gezongen: amen, amen, amen.
 
terug

Agenda

Emmakerk

zo 23 jun 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 25 jun 2024 om 19.45 uur

Rivierzicht

vr 28 jun 2024 om 15.00 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl