PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Gebruikersplan Emmakerk Raamsdonksveer (Corona)


Gemeente: PKN Geertruidenberg
Betreft gebouw: Emmakerk
Versie: 1.0
Datum: 12 juli 2020

Dit is de aangepaste versie van het conceptplan versie 01 naar aanleiding van de vergadering van de grote kerkenraad op 22 juni 2020.
Hierin is besloten het eerste concept verder uit te werken voor de situatie binnen onze gemeente en aan te scherpen. De met rood getypte tekst wordt nog aangeleverd en vervolgens opgenomen.
De inhoud en uitvoering van dit plan is in augustus getoetst. Het gebruiksplan van de Emmakerk is vastgesteld door de Grote kerkenraad van onze gemeente op: 17-08-2020.


Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Deze zijn gebaseerd op de adviezen hiervoor van de RIVM zoals deze door het kabinet zijn vastgesteld.
Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen voor de situatie van de Emmakerk te Raamsdonksveer.


Dit gebruikersplan zal, indien daar aanleiding toe is, worden aangepast aan voortschrijdende richtlijnen.1   doel en functie van dit gebruiksplan

1.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:

 • de maatregelen beschrijven en treffen die ervoor zorgen dat het coronavirus niet verspreid wordt. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • de verkondiging van Gods Woord aan Zijn gemeente op een veilige manier laten plaatsvinden met de middelen die ons ervoor beschikbaar staan,
 • aansluiting zoeken bij de door het RIVM en PKN uitgevaardigde richtlijnen en protocollen.
1.2 functies van dit gebruiksplan
 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website www.pkngeertruidenberg.nl en is op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

1.3 fasering

 • Vanaf 1 juli mogen kerkdiensten met een maximum van 100 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw gehouden worden.
 • In juli wordt het Gebruiksplan uitgewerkt en aangescherpt.
 • In augustus wordt het uitgewerkte plan in de praktijk getoetst dmv simulering en try-outs met wisselende bezetting en aan de ervaringen aangepast. Zo nodig vinden ook nog aanpassingen plaats obv ontwikkelingen in het land.
 • Het gebruiksplan van de Emmakerk is vastgesteld door de Grote kerkenraad van onze gemeente op: 17-08-2020
  Vanaf 30-08-2020 zullen de kerkdiensten volgen het gebruiksplan plaatsvinden. De online-uitzendingen zullen blijven bestaan. Daarbij blijft voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden. We beperken ons ook daarom tot maximaal 30 aanmeldingen. Een echtpaar (of meerdere personen uit een huishouden) wordt gezien als één aanmelding.
 

1.4 algemene afspraken

Om in en rond de Emmakerk een veilige situatie voor onze gemeenteleden te waarborgen maken we met hen de volgende algemene afspraken.
 
 • U blijft thuis als u klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts e.d.
 • U bent zich bewust dat de dienst met beeld en geluid wordt opgenomen en uitgezonden;
 • Het gebruikersplan voldoet aan de richtlijnen van de overheid om een veilige situatie te creëren. U maakt voor u zelf de afweging of u onder deze voorschriften (rekening houdend met uw eigen gezondheidsrisico’s) de kerk bezoekt of dat u de diensten thuis online volgt.
 • Bij en voor het binnenkomen van de kerk (de enige toegang tot de kerk is via de ingang tegenover de Schakel) houdt u tot anderen (niet zijnde uw huisgenoten) 1,5 meter afstand;
 • Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met behulp van de dispenser die daar staat opgesteld;
 • U maakt zo weinig mogelijk contact met uw handen aan banken, deuren etc.;
 • Als u moet hoesten of niezen doet u dat in uw elleboog;
 • Jassen e.d. houdt u bij zich (niet ophangen in de garderobe);
 • De kerkzaal wordt op gestructureerde wijze (aangegeven op de plattegrond van de kerkzaal) via de hoofdingang aan de Emmastraat verlaten.
 • U houdt zich aan de richtlijnen uit dit gebruikersplan en de aanwijzingen van de begroeters.
 • U bezoekt het toilet alleen als dit noodzakelijk is en maakt dit indien mogelijk na gebruik coronavrij m.b.v. de aanwezige reinigingsmiddelen.

2 gebruik van het kerkgebouw

2.1 gebruikers
Het Kerkgebouw wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg ten behoeve van de reguliere erediensten.
NB:
Voor andere diensten zoals rouwdiensten en trouwdiensten gelden mogelijk afwijkende afspraken. Deze zijn vermeld in een afzonderlijk hoofdstuk 5.


2.1.1 aanvangstijden van de diensten
De reguliere erediensten worden doorgaans gehouden op zondagmorgen aanvang: 09.30 uur.

2.1.2 plaatsing in de kerkzaal

De kerkzaal kent geen vaste zitplaatsen anders dan de twee ‘ouderlingenbanken’ achterin beide zijbeuken. Beide banken zijn afgesloten. Tijdens de kerkdiensten zitten de kerkgangers op losse stoelen die deels paarsgewijs met ‘haken’ aan elkaar zijn verbonden.
 

2.1.3 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

De stoelen zijn twee-aan-twee of enkel opgesteld. Tussen ieder stoelenpaar is zijdelings 1,5 meter ruimte van zitting tot zitting. Voorwaarts van poot tot poot is eveneens 1,5 m ruimte. Rechts is een gangpad gecreëerd van 1,5 m breed. Zie hiervoor de bijbehorende plattegrond. Hiermee wordt een capaciteit bereikt van maximaal 52 gemeenteleden (excl. medewerkers), afhankelijk van de het aantal huishoudens en individuelen.
 

2.1.4 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit


Consistoriekamer: Zaal 1

Normaal: Voor de dienst: 4 kerkenraadsleden en 1 predikant


Nieuwe situatie: Voor de dienst: 3 kerkenraadsleden en 1 predikant


Kerkzaal en galerij:


Normaal: 200 zitplaatsen

Nieuwe situatie:
Tussen 33 en 52 zitplaatsen voor gemeenteleden
8 zitplaatsen voor medewerkers in de zaal
3 zitplaatsen voor medewerkers op de galerij.


 

3 concrete uitwerking

3.1 Procedure

3.11 routing

Vanaf de Emmastraat komen de kerkgangers door het hek links van de kerk via de achteruitgang binnen. In de kerkzaal worden zij rechtdoor of linksom achterlangs de Avondmaalstafel en daarna rechtsom via een gangpad naar de stoelen geleid. Na de beëindiging van de dienst lopen ze door en gaan via de hoofdingang naar buiten. De bezoekers houden onderling een afstand van 1,5 m. aan.

binnenkomst van kerk en kerkzaal
 
 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • De 1e begroeter staat bij de ingang van het kerkgebouw en vraagt de bezoekers naar hun gezondheid. Bij binnenkomst desinfecteren de bezoekers de handen met behulp van de dispenser die daar rechtsstaat opgesteld.
 • De 2e en 3e begroeter begeleiden in de kerkzaal de kerkgangers naar hun plaats. Zij laten de kerkgangers plaatsnemen, waarbij de kerkzaal van achter af (orgelgalerij) wordt opgevuld. (zie plattegrond)
verlaten van de kerk
 • De kerk wordt na de dienst verlaten via de kerkdeuren aan de Emmastraat (voorheen hoofdingang) op aanwijzingen van de begroeters, waarbij bezoekers op de stoelen dichtbij de kerkdeuren als eersten de kerk verlaten. Dan volgen de overige rijen.
 • De bezoekers houden 1,5 m afstand en gaan daarna direct naar huis.
 

3.1.2 gebruik van kerkplein en directe omgeving

Hoewel begrip bestaat voor het feit dat u elkaar na zoveel tijd weer kunt zien en spreken, willen wij u met klem verzoeken voor de binnenkomst in de kerk en na het verlaten van de kerk niet samen te komen en te converseren.

3.1.3 garderobe
De garderobe wordt niet gebruikt. De kerkgangers houden hun jas bij zich en hangen die aan hun stoel.
 

3.1.4 toiletgebruik

Het toilet wordt alleen in uiterste noodzaak gebruikt en na gebruik gereinigd. Indien mogelijk maakt de gebruiker na gebruik het toilet coronavrij m.b.v. de aanwezige reinigingsmiddelen.
 

3.1.5 reinigen en ventileren

De kerkzaal is gereinigd en geventileerd wanneer de kerkdienst plaatsvindt. Na de morgendienst zal met een aantal vrijwilligers de kerkzaal worden schoongemaakt en geventileerd. Ook de reiniging van de toiletruimte zal worden meegenomen.
 

3.2 Gerelateerd aan de samenkomst

3.2.1 Gebruik van de sacramenten

Avondmaal
De avondsmaalvieringen worden vanaf oktober ingeroosterd.
Vooralsnog worden de avondsmaalvieringen gehouden als “lopende”” vieringen, zoals hieronder wordt beschreven.
Brood en wijn worden in één rondgang achtereenvolgens genuttigd.
De viering vindt plaats na de verkondiging.


Klaarmaken van brood en wijn:
Voor de kerkdienst zal een lid van de Diaconie, c.q. een lid van de kerkenraad het brood in stukken snijden. Hij/zij doet dit in de keuken van De Brug. Bij het snijden worden plastic handschoenen gedragen en wordt rechtstreeks lichamelijk contact met het brood vermeden. De stukjes brood worden ruim uit elkaar op meerdere schalen gelegd, zodat de avondmaalsganger gemakkelijk een stukje boord van een schaal kan pakken, zonder daarbij de andere stukjes brood aan te raken. Evenzo wordt in kleine éénpersoons metalen bekertjes wijn geschonken en ruim op dienbladen gezet. Na het nuttigen van de wijn dient men het lege bekertje op een apart dienblad weg te zetten.

Klaarzetten in kerk en directe voorbereiding van het avondmaal:
De schalen en bladen voor de aanvang van het Avondmaal in de consistoriekamer worden geplaatst en aldaar worden afgedekt met b.v. (vershoud)folie. Direct voor aanvang van het Avondmaal haalt de dienstdoend diaken/kerkenraadslid de schalen en dienbladen uit de consistoriekamer en plaatst deze op geheel lege tafels voorin de kerk. Hiervoor zijn de twee ‘tafels’ te gebruiken, die nu links en rechts naar de kansel tegen de kerkmuur staan. De liturgische tafel dient zodanig verder de kerk in geplaatst te worden, zodat de twee andere ‘tafels’ tussen de kansel en de liturgische tafel geplaatst kunnen worden met voldoende loopruimte tussen die ‘tafels’ en de kansel.  De voorganger maakt direct voorafgaand aan de bediening van het Avondmaal geen gebruik van de kansel. Bij aanvang van het Avondmaal breekt hij een stukje brood en schenkt hij wijn in een beker op een afzonderlijk tafeltje, welk brood en welke wijn uitsluitend door de voorganger genuttigd wordt tijdens de Avondmaalsviering.

Looproute naar en van avondmaalstafel:
Zo dit mogelijk is qua voorgeschreven 1,5 meter afstand worden de avondmaalgangers door de eerder in dit gebruiksplan genoemde ‘begroeters’ op voldoende afstand begeleid naar de avondmaalstafels en dat tegengesteld aan de eerder omschreven route bij binnenkomst in de kerk.
De eerste begroeter loopt naar de plaats waar de eerstvolgende avondmaalsganger in de kerk zit en geeft die avondmaalsganger een teken dat hij/zij naar de avondmaalstafel kan gaan. De eerste begroeter blijft in die omgeving tot hij/zij de volgende avondmaalsganger kan aangeven dat deze naar de avondmaalstafel kan gaan. Een tweede begroeter staat bij de avondmaalstafel en geeft aanwijzingen voor het nuttigen van brood en wijn. De avondmaalganger loopt vervolgens via de buitenkant van de stoelen opstelling terug naar zijn/haar zitplaats (zie plattegrond)
Als de avondmaalsganger terugloopt naar zijn plaats, geeft de eerste begroeter het teken dat deze naar de tafel kan lopen enz. Doordat de zaal in tweeën is gesplitst zullen linker en rechter zijde afzonderlijk worden genood.


Na avondmaalsviering / kerkdienst wijze van opruimen:
Direct na afsluiting van de avondmaalsviering worden de tafels met de broodschalen en dienbladen afgedekt met een wit laken door de dienstdoende diaken of kerkenraadslid met daarbij de hulp van één van de ‘begroeters’. Na afloop van de kerkdienst wordt dit alles gereinigd (broodschalen, bekertjes en dienbladen gewassen in keuken van ‘De Brug’) en opgeruimd.

Doop
Nog in te vullen de gang van zaken bij de doop.
Dopeling is in de Brug.
Liturgische handelingen van de doop beschrijven.

 

3.2.2 Zang en muziek

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd.

De basisvoorwaarden voor veilig zingen zijn o.a.
 • Tussen de kerkgangers is een minimale afstand van 1,5 meter, bij voorkeur in zigzag-opstelling. Dat wil zeggen dat mensen niet recht achter elkaar zitten.
 • Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag.

Het risico op besmetting is ook afhankelijk van de leeftijd, grootte en ventilatie van het kerkgebouw. Via de website https://eerstehulpbijventilatie.nl kan een risicotaxatie gemaakt worden.

Gelet op deze nog stringente randvoorwaarden en de nog op te stellen risicotaxatie kan er vooralsnog geen samenzang plaatsvinden.

Alternatieve mogelijkheden zijn zoals o.a. ook in de online diensten wordt gedaan:
 • Eén of max twee voorzangers die onder orgelbegeleiding de samenzangliederen zingen. Deze zangers staan op tenminste 3 meter van elkaar en vanaf de kerkgangers of- medewerkers.
  Voor deze voorzangers is een zitplaats beschikbaar in de zijbeuk links van de preekstoel.
 • Het vertonen van muzikale YouTube filmpjes of afspelen van audio
 • Een meditatief moment met uitsluitend orgelspel
 • Een instrumentalist

3.2.3 Opname van de diensten

Alle diensten worden tevens zowel met geluid als met beeld opgenomen en uitgezonden via SLOGTV kanaal 43 aanvang 09.30h en 19.00, via YouTube en Kerkdienst.gemist.nl.


Bij de ingang en uitgang staat een bord met daarop de mededeling dat binnen de kerkzaal gefilmd wordt.


3.2.4 Collecteren

Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd. Bij de uitgang is er een Schaalcollecte.

Deze (drie) schalen staan op drie afzonderlijke tafeltjes => onderlinge afstand minimaal 1,5 meter. Deze tafeltjes staan links achterin de kerk – gezien vanuit de kansel – en wel onder de kapstokken. Bij de schalen worden duidelijk zichtbaar de respectievelijke collectedoelen vermeld.
De begroeters reguleren het verlaten van de kerk zodat geen file ontstaat.
Zodra de kerkgangers de kerk verlaten hebben, doen de dienstdoende ambtsdragers van het CKR en CvD de opbrengsten van de schalen in afzonderlijke grote plastic zakken met daarin een papier, waarop het bestemmingsdoel is vermeld.
Een en ander dient zodanig te gebeuren dat de betreffende ambtsdragers de opbrengsten niet met hun handen behoeven aan te raken.
Bedoelde plastic zakken worden dichtgeknoopt en opgeborgen in de kerkkluis.
Zoals gebruikelijk dienen de opbrengsten éénmaal in de maand geteld te worden.
Dit tellen dient door de geëigende tellers, c.q. hun plaatsvervangers, plaats te vinden in een goed geventileerde ruimte en met plastic handschoenen. Na deze telling bergen zij de opbrengsten opnieuw in plastic zakken en deponeren daarna het geld bij de bank. De collectebonnen worden geteld en daarna vernietigd op de gebruikelijke wijze.
 

3.2.5 Koffiedrinken en ontmoeting

Er vindt vooralsnog geen koffiedrinken na de dienst plaats.
 

3.2.6 Kinderoppas en kinderwerk

Er is vooralsnog geen voorziening voor kinderoppas en kinderwerk.
 

3.3 Aanmeldings-/uitnodigingsbeleid

Aanmelden voor bezoek van de (ere)diensten.
Gemeenteleden kunnen zich vooraf aanmelden als zij geen gezondheidsklachten hebben.
Door u aan te melden stemt u in met de richtlijnen uit dit gebruiksplan, en
de daarin opgenomen algemene afspraken (hoofdstuk 1.4.).


Uitgangspunt – Gemeenteleden kunnen zich digitaal of telefonisch aanmelden voor het bezoeken van de kerkdienst.
Niet alle leden zijn via digitale middelen op de hoogte. Dat zijn vooral de ouderen. Daarom zal met hen tevoren contact worden opgenomen en/of een brief worden gebracht waarin de mogelijkheid van het hernieuwde kerkbezoek wordt uitgelegd.

Aanmelden – U kunt zich vanaf inwerking treden van dit plan vooraf voor één of meer diensten aanmelden.
Dit kan op de volgende manieren:
-Via de link op de website of de zondagsbrief.
-Via aangegeven telefoonnummers.
Dit kan uiterlijk tot woensdag 23.59 uur. Kerkgangers kunnen zich per tweetal opgeven of alleen. Afhankelijk daarvan kunnen in totaal tussen 33 en 52 personen de dienst bijwonen.
Aan rolstoelgebruikers wordt verzocht om zo mogelijk zelf voor een begeleider te zorgen. Als dat niet lukt, zoekt u dan s.v.p. contact via een van de telefoonnummers.

Toekenning - Twee kerkenraadsleden kennen de plaatsen voor de zondag toe. Indien meer kerkgangers zich aanmelden dan er plaatsen beschikbaar zijn, zal er worden geloot. De uitgelote personen hebben voorrang bij de volgende zondag (mits mogelijk voor u). De twee kerkenraadsleden zullen een rooster van aanwezigheid opstellen en dit doorgeven aan de begroeters. Kerkgangers ontvangen via e-mail of telefonisch uiterlijk vrijdagavond bericht.
In het begin zullen we niet voor een maximale bezetting kiezen. We willen weer ‘veilig’ beginnen.
 

3.4 taakomschrijvingen


3.4.1 begroeters

De begroeters zijn herkenbaar.


3.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger

De volgende personen zijn als medewerker aanwezig:
De predikant, een ouderling, een diaken, een kerkrentmeester, een koster, een lector, een organist, een of twee voorzang(st)er, 2 technici, 3 begroeters.
In de consistorieruimte bevinden zich voorafgaand aan de dienst de predikant, een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester.
De ouderling geeft de verantwoordelijkheid van de dienst over aan de predikant d.m.v. een hoofdknik met een hand op het hart.
 

3.4.3 techniek

De techniek wordt als volgt georganiseerd:
Er zijn twee technici aanwezig voor de opnames van de diensten en bediening van de beamers. Dat vindt plaats op de orgelgalerij. Na gebruik worden toetsenborden en andere apparatuur gereinigd met daartoe geëigende reinigingsspray.
Zowel de predikant als de voorzanger(s) als de begroeter/lector hebben een eigen microfoon en plaats. Alle gebruikte plaatsen en materialen worden na afloop van de dienst gereinigd.
 

3.4.4 muzikanten

Voor de voorzangers of muzikanten zijn er stoelen beschikbaar in de zijbeuk links van de preekstoel. Zie plattegrond. Links van de preekstoel kunnen zij zich opstellen voor hun muzikale inbreng. Op die plaats staan of zitten zij ten allen tijd op tenminste 3 meter afstand van elkaar en anderen. De exacte positie wordt voorafgaand aan de dienst gemarkeerd. (Bijvoorbeeld door het plaatsen van de microfoon- of instrumentenstandaard of eventueel een stoel of tape)
 

3.5 tijdschema

 
wanneer wat wie

 
zaterdag
 
avond ramen in de kerkzaal staan open om te ventileren koster

 
zondag
 
zondag 8:00 deuren van het gebouw open
Ventileren
koster

 
toiletten en deurklinken reinigen
 
9:00u Begroeters aanwezig
banners klaarzetten
begroeters
9:00u techniek aanwezig
 
9:00u Voorzanger aanwezig
 
9:15u Microfoons en camera’s aanzetten
 
9:30u aanvang dienst
 
10:45 afsluiting dienst
 

 
ventileren
 

 
reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam

 
maandag
reinigen:
- stoelen en tafels
- toiletten en deurklinken reinigen
schoonmaakteam4 besluitvorming en communicatie


4.1 Besluitvorming

De grote kerkenraad heeft in de vergadering van 22 juni 2020 besloten het gebruiksplan verder uit te werken en te concretiseren in juli 2020.
Het gebruiksplan van de Emmakerk is vastgesteld door de Grote kerkenraad van onze gemeente op: 17-08-2020.
Vanaf 30-08-2020 zullen de kerkdiensten volgen het gebruiksplan plaatsvinden. De online-uitzendingen zullen blijven bestaan. Daarbij blijft voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden. We beperken ons ook daarom tot maximaal 30 aanmeldingen. Een echtpaar (of meerdere personen uit een huishouden) wordt gezien als één aanmelding.

 

4.2 Communicatie

Centraal in de communicatie staan de algemene afspraken (zie 1.4)
Die afspraken of delen daarvan moeten op verschillende plaatsen in de kerk te zien zijn en op verschillende tijden en via verschillende media met de achterban worden gecommuniceerd.

Hieronder staat een tijdplanning met communicatieplan

 
Planning Wat Hoe
0607 De KKR wordt over het aangepaste Gebruiksplan geïnformeerd; adviezen worden meegenomen Communicatie met KKR
0707 De voorbereidende werkgroep stelt het Gebruiksplan conceptversie 2.1 vast en geeft aanvullingen
 
1307 De CvK bespreekt het Gebruiksplan conceptversie 2.1 en geeft aanvullingen/aanpassingen Communicatie met CvK
1507 Het ouderlingenberaad bespreekt het Gebruiksplan conceptversie 2.1 en geeft aanvullingen/aanpassingen Communicatie met Consistorie
Week 29 – 30
(t/m 2507)
Het aangevulde Gebruiksplan conceptversie 2.1 wordt ter becommentariëring en aanvulling doorgestuurd naar alle leden van de GKR. Aanvullingen worden die zo mogelijk meegenomen. Enkele exemplaren worden in de kerk neergelegd en bereikbaar gemaakt via de website

 
Communicatie met leden GKR.
Aanschaf van: flyers, affiches, communicatiebord, (voorzien van (delen van) de algemene afspraken), pijlen, 5 begroetershesjes en tape (met tekst 1,5 m. afstand). 
2507 en Week 31 -Uitleg uitnodigingsbeleid (zie 3.3) aan gemeenteleden. Het maximumaantal bezoekers is 30.
-Bemensing van activiteiten regelen: Begroeters, Planners,
Schoonmakers, Vertegenwoordiging Kerkenraad, autodienst, Kosterdienst, Techniek,
Schrijven van artikelen en brieven; ronddelen brieven

 
- Artikel in de Langstraat plaatsen op 2207. (In week 31 en 32 is er geen Langstraat)
- Bekendmaking op website en zondagsbrief van kerkdiensten op 0908 en 1608 ter toetsing van het concept-Gebruiksplan.
- Alle oudere gemeenteleden die niet via e-mail de zondagsbrief krijgen, ontvangen een brief met bovenstaande informatie of worden bezocht.
- Informatie ook via Facebook delen.
0108 Herhaling van Activiteit bij 25-7
Toevoegen: actuele mogelijkheid van aanmelding.
Link voor aanmelding op website en zondagsbrief plaatsen. Uiterlijk inschrijven woensdag 0508 – 20.00 uur.
Week 32 Droog oefenen’ van handelingen in de kerk

 

 
0808 Mogelijkheid tot aanmelding voor kerkdienst op 1608
 
Week 33 uitvoering
 
1708 Vergadering van de GKR waarbij het geheel is geëvalueerd en werd besloten om vanaf 30 augustus weer kerkdiensten met bezoekers volgens dit gebruiksplan te laten plaatsvinden.
 

 

 

 

 

 

 


 

5 overige bijeenkomsten en vergaderingen


5.1 Overige Diensten:


Uitvaartdienst

Ook in een uitvaartdienst zijn de algemene richtlijnen van kracht.

Met de uitvaartleider dient in een vroeg stadium overlegd te worden, hoeveel bezoekers (nabestaanden en genodigden) redelijkerwijs in de kerk verwacht kunnen worden en of dat aantal wel op verantwoorde wijze met inachtneming van de dan geldende regels een zitplaats in de kerk aangeboden kan worden. Het gaat om een kerkdienst in besloten kring.

De stoelen dienen op rijen geplaatst te worden met voldoende ruimte voor het middenpad van het kerkgebouw en met een onderlinge tussenruimte van 1,5 meter. Dan kunnen huisgenoten naast elkaar plaatsnemen met tussen elk rijtje huisgenoten een ruimte van 1,5 meter. De opnameapparatuur in het middenpad dient verplaatst te worden.

De naaste familie van de overledene wordt voor de dienst door de voorganger en de dienstdoende ambtsdragers ontvangen in De Brug.
De andere kerkgangers betreden het kerkgebouw via de zijingang op aanwijzing van drie begroeters: één buiten bij de zijingang en twee in het kerkgebouw om de kerkgangers naar hun zitplaats te brengen. Desgewenst kan na binnenkomst in de linkerzijbeuk gelegenheid geboden worden om schriftelijk te condoleren (met gebruikmaking van condoleancekaartjes, die in een doos verzameld worden). Daarbij moeten de pennen telkens weer na eenmalig gebruik gereinigd worden.
De naaste familie betreedt met verantwoorde onderlinge afstand via de hoofdingang de kerk, wanneer de kist met de overledene de kerk wordt binnengebracht. Vooraf gaan de voorganger en de dienstdoende ambtsdragers, terwijl de naaste familie na de dragers van de kist volgt.

Bij het in- en uitdragen van de kist met de overledene gebruiken de dragers mondkapjes.

Er wordt in de dienst niet gezongen.

Na de dienst is het mogelijk de aanwezigen de gelegenheid te bieden afscheid van de overledene te nemen door voor de kist langs het kerkgebouw via de zijingang te verlaten. De naaste familie verlaat daarna het kerkgebouw door de hoofdingang, voorafgegaan door de voorganger en de dienstdoende ambtsdragers en de dragers met de kist.

Huwelijksdienst

Ook in een huwelijksdienst zijn de algemene richtlijnen van kracht.

Tijdens het voorbereidingsgesprek dient de voorganger bij het bruidspaar na te vragen, hoeveel bezoekers (genodigden en belangstellenden) tijdens hun huwelijksdienst redelijkerwijs in de kerk verwacht kunnen worden en of dat aantal wel op verantwoorde wijze met inachtneming van de dan geldende regels een zitplaats in de kerk aangeboden kan worden. Het gaat om een kerkdienst in besloten kring.

De stoelen dienen op rijen geplaatst te worden met voldoende ruimte voor het middenpad van het kerkgebouw en met een onderlinge tussenruimte van 1,5 meter. Dan kunnen huisgenoten naast elkaar plaatsnemen met tussen elk rijtje huisgenoten een ruimte van 1,5 meter. De opnameapparatuur in het middenpad dient verplaatst te worden.

Het bruidspaar wordt voor de dienst door de voorganger en de dienstdoende ambtsdragers ontvangen in De Brug.
De andere kerkgangers betreden het kerkgebouw via de zijingang op aanwijzing van drie begroeters: één buiten bij de zijingang en twee in het kerkgebouw om de kerkgangers naar hun zitplaats te brengen.
Het bruidspaar gaat de kerk binnen via de hoofdingang. Daarbij worden bruid en bruidegom op gepaste wijze voorafgegaan door de voorganger en de dienstdoende ambtsdragers.

Er wordt in de dienst niet gezongen.

De aanwezigen verlaten via de zijingang het kerkgebouw, terwijl het bruidspaar vervolgens door de voorganger en de ambtsdragers naar de hoofduitgang begeleid wordt.

 

5.1.2 Koorrepetities

Per 1 juli is koorzang onder voorwaarden weer toegestaan. D.d. 30 juni 2020 heeft Rijksoverheid een advies gegeven onder welke voorwaarden dit weer mogelijk is. Basisvoorwaarden zijn 1,5 meter afstand in zig zag formatie en ventileren. Door koornetwerk.nl is een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn verwerkt.

Indien koren willen oefenen in de kerkzaal (of Brug of Schakel) is het aan de koren om dit aantoonbaar te doen volgens:
 • Algemene richtlijnen RIVM
 • Dit gebruikersplan
 • De richtlijnen zoals beschreven in het protocol van koornetwerk.nl.

Het koor dient een protocol in bij de kerkenraad/college van kerkrentmeesters. Deze zal het protocol beoordelen en het betreffende koor al dan niet toestemming verlenen.

Aandachtspunten bij beoordeling van het protocol en toestemming zijn o.a.:
 • Geen kerkdiensten met aanwezigheid van kerkgangers wel andere activiteiten?
 • Voldoet de ruimte aan de ventilatie eisen conform de huidige normen van het bouwbesluit?
 • Max aantal personen per ruimte (in 1,5 meter setting)? (https://eerstehulpbijventilatie.nl)
 • Op welke dagen kan/mag er (niet) gerepeteerd worden?
 • Koren tegelijkertijd in verschillende ruimtes?
 • Tijd tussen repetities (ook in geval splitsing van groepen)?
 

5.1.3 Vergaderingen

Vergaderingen vinden in principe plaats in De Brug.
Uitzondering is wellicht een vergadering van de grote Kerkenraad.


PLATTEGROND VAN DE KERK

Deze plattegrond is schetsmatig; de verhoudingen zijn bij benadering.
De plattegrond geeft aan hoe de stoelen (in groen) zijn opgesteld. Verder is de looprichting aangegeven (in blauw) en zijn de camera’s herkenbaar (in rood).
De stoelen zijn voornamelijk 2 aan 2 opgesteld. Tussen ieder stoelenpaar is zijdelings 1,5 meter ruimte van zitting tot zitting. Voorwaarts van poot tot poot is eveneens 1,5 m ruimte
Rechts en links is een gangpad gecreëerd van 1,5 m breed. In het midden van de ruimte liggen kabels voor de televisieopnames. Het is voor de veiligheid belangrijk dat kerkgangers hier niet overheen lopen.De looprichting geeft aan dat de kerkgangers door het hek naar binnen komen en dan naar de achteringang van de kerk kunnen gaan. Zodoende ontstaat een mogelijke wachtrij naast de kerk i.p.v. op de weg.


 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.