ANBI Diaconie Protestantse Gemeente te Geertruidenberg

Algemene gegevens van de diaconie van de Protestantse
Gemeente te Geertruidenberg behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Diaconie Prot. gem. te Geertruidenberg
RSIN/Fiscaal nummer: 825598370
Website adres: http://www.pkngeertruidenberg.nl
E-mail: diaconie@pkngeertruidenberg.nl
Adres: Postbus 42
Postcode: 4940 AA
Plaats: Raamsdonksveer
   
 
De diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (
Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op
www.protestantsekerk.nl/visienota
Op http://www.pkngeertruidenberg.nl/beleidsplan_diaconie_2016_2020 vindt u het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente. Diaconie en zending vindt u in hoofdstuk 3.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Baten en Lasten diaconie
  begroting rekening rekening
  2023 2022 2021

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken  €    26.000  €  27.892  €  27.333
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €     1.500  €     999  €   1.613
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen  €             0  €         0  €          0
Bijdragen van leden en anderen  €            0  €         0  €        82
Door te zenden collecten en giften  €      13.500  €  15.608  €   14.531
Totaal baten A  €     41.000  €   44.498   €   43.477

Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  €         3.150  €       3.201  €      2.850
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventaris  €         500  €       124  €    1.115
Kosten  kerkdiensten, en kerkelijke activiteiten  €       2.500  €     2.615  €     1.821 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €       1.800  €     1.637  €     1.538
Kosten beheer, admistratie en archief  €       2.500  €     2.884  €      1.783
Rentelasten/bankkosten  €             300  €          343  €          245
Diaconaal werk plaatselijk  €     16.000  €    17.729  €   11.365
Diaconaal werk regionaal/landelijk  €         2.000 €        506 €       1.700
Diaconaal werk wereldwijd  €         4.500  €      9.523  €       4.785
Afdrachten door te zenden collecten en giften   €      13.000  €    15.608  €     14.319
Totaal lasten A  €      46.250  €    54.168  €    41.522
Operationeel resultaat (A)  €       -5.250  €     -9.670  €         1.955
 
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten                0  €   233.454    €   -137.794
Incidentele lasten                 0                    0                0
Incidentele baten en lasten (B)                 0  €   233.454  €   -137.794
Resultaat verslagjaar (A+B)  €      -5.250  €   223.784  €  -135.839
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen       
Onttrekkingen bestemmingsreserves          -         -    €   137.794
Onttrekkingen bestemmingsfondsen          -          -          -
Toevoegingen bestemmingsreserves         -         € -233.454        -  
Toevoegingen bestemmingsfondsen            -          -          -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)            - €  -233.454 €   137.794  
Resultaat naar Algemene reserve (D)  €    -5.250  €     -9.670  €      1.955

 
terug

Agenda

Emmakerk

zo 21 apr 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 23 apr 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 26 apr 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl