Beleidsplan 2022 - 2026Protestantse Gemeente te Geertruidenberg

Thuishaven voor Geloof, Hoop en Liefde”


I n h o u d s o p g a v e

Profiel van de gemeente
Missie en Visie van de gemeente
Samenvatting beleidsplannen:
 1. Het pastoraat
 2. Jongerenpastoraat en catechese
 3. Diaconie en zending
 4. Taakgroep Liturgie
 5. Vorming en toerusting
 6. Financiën – Beheer en gebouwen
 7. Plaatselijke regelingen met organisatie en werkwijze van de kerkenraad
 8. Veilige gemeente

Bijlagen:
 1. Deelbeleidsplan Pastoraat
 2. Deelbeleidsplan Jongerenpastoraat en Catechese
 3. Deelbeleidsplan Diaconie en zending
 4. 1. Deelbeleidsplan Taakgroep Liturgie
  2. Privacy protocol en Camerabeleid
 5. Deelbeleidsplan Kerkrentmeesters
 6. Plaatselijke regelingen
De deelbeleidsplannen van Het Pastoraat, het Jongerenpastoraat en de Catechese, de taakgroep Liturgie, de Kerkrentmeesters en de plaatselijke regelingen zijn op te vragen bij de scriba (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).
Het beleidsplan Diaconie en zending en het Privicy protocol en Camerabeleid vindt u op de website onder "Bestuur en Organisatie".

Goedkeuring
Voorliggend beleidsplan 2022 - 2026 van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg is opgesteld en goedgekeurd tijdens vergadering van de Grote Kerkenraad op 6 december 2021


Profiel van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg.
De Protestantse gemeente Geertruidenberg komt voort uit de fusie tussen de Hervormde gemeente te Geertruidenberg en de Protestantse Gemeente te Raamsdonk-Raamsdonksveer.
De kerkelijke gemeente bestrijkt het grondgebied van de drie kernen die de gemeente kent, te weten: Geertruidenberg – Raamsdonksveer en Raamsdonk.
De Hervormde gemeente Geertruidenberg is tot de fusie (1 januari 2017) zelfstandig geweest. De Protestantse gemeente te Raamsdonk-Raamsdonksveer ontstond op 1 januari 2012 uit de vereniging van de Gereformeerde kerk Raamsdonk c.a. en de Hervormde gemeente te Raamsdonk – Raamsdonksveer.

De fusie
Na enkele voorbereidende gesprekken is in oktober 2013 de mening van de gemeenteleden gepeild. Uit de gemeentevergaderingen kwam naar voren, dat er geen (ernstige) weerstand bestond tegen de fusie van beide gemeenten. Vervolgens is de intentieverklaring in beide afzonderlijke kerkenraden goedgekeurd en tijdens een feestelijke gezamenlijke kerkdienst op 2 februari 2014 ondertekend.
Vervolgens werd de fusie van beide gemeenten zorgvuldig voorbereid door een fusiecommissie. Deze commissie had tot doel de onderlinge verschillen te overbruggen en te leiden naar een gezamenlijk model voor de toekomstige gefuseerde gemeente.
Voor het bepalen van de koers voor de toekomstige status van de Geertruidskerk werd een extern bureau (Erfgoed-Nu) ingeschakeld, voor zowel het kerkelijk gebruik als het breed maatschappelijke gebruik van de Geertruidskerk.
Vanaf 1 januari 2017 is de fusie officieel en geschieden alle activiteiten gezamenlijk, zoals de kerkenraadsvergaderingen, het pastoraat, diaconaat, liturgie werkgroep e.d.

Geografische situering
De burgerlijke gemeente omvat de drie kernen Raamsdonk/Raamsdonksveer/ Geertruidenberg die in de nabijheid van de Amerelektriciteitscentrale en het natuurgebied de Biesbosch één landelijke gemeente vormt onder de historische stadsnaam Geertruidenberg.
Geertruidenberg is een mooie vestingstad met een prachtige historische markt. Raamsdonk is een hechte, rustieke agrarische kern met karakteristieke Langstraatboerderijen. Raamsdonksveer staat bekend als een dynamisch uit de kluiten gewassen plaats met meer dan gemiddelde voorzieningen. De streek is vanouds in meerderheid rooms-katholiek. De protestantse families vormden een minderheid. Deze positie leidde er onder meer toe dat zich binnen de protestantse gemeenschap onderling een redelijk hechte band ontwikkelde.

Samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen.
Op incidentele basis wordt er samen gewerkt met de Rooms-Katholieke Elisabethparochie bij het organiseren van vieringen in de Zorgcentra van de gemeente Geertruidenberg.

Samenwerking met de burgerlijke gemeente
De samenwerking met de burgerlijke gemeente kent geen officieel platform.
In voorkomende gevallen wordt ad hoc overleg gepleegd.
Binnen de gemeente zelf bestaan via de diaconie contacten met de Goederenbank “Baronie”


Missie en visie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg

Missie
We zijn een gastvrije en veelkleurige gemeente die wordt geïnspireerd door de liefde van de Here God in Jezus Christus en die dienstbaar wil zijn aan Here God, aan elkaar en aan de wereld waarin we leven.

Visie
Bron
We willen gehoor geven aan de roepstem van God die vanuit de bijbel tot ons komt. Jezus Christus is ons daarin voorgegaan, Hij heeft de weg van geloof, hoop en liefde gebaand en talloze gelovigen zijn Hem daarin – vierend, lerend en dienend – gevolgd. Wij weten ons geroepen om die beweging op een aansprekende en eigentijdse wijze gestalte te geven. Zo zijn wij onderweg naar het Godsrijk van vrede en recht.

Gemeenschap
In onze geloofsgemeenschap is ruimte voor de inbreng van ieder, die samen met ons de weg van Jezus wil gaan. Zoals Jezus liefdevol omzag naar mensen in hun vreugde en nood, zo zien ook wij om naar elkaar in alle verscheidenheid en hebben oog voor de verschillende mogelijkheden en behoeften van alle mensen. De onderlinge verscheidenheid en verbondenheid verrijkt onze gemeenschap en versterkt deze.

Gemeenteleven
Onze geloofsgemeenschap krijgt vorm en inhoud door vieren, leren en dienen. In de kerkdiensten vieren wij het heil dat wij in Jezus Christus van God ontvangen. In groepsactiviteiten verdiepen we ons in de Bijbel en de uitdagingen die vanuit de samenleving op ons afkomen. Daar leren we er daadwerkelijk voor onze medemens te zijn, voor hen die geen helper hebben en voor heel de schepping. Zo kunnen we in het spoor van Jezus op een genadige manier aanwezig zijn in de samenleving.

Andere kerken, godsdiensten en levensovertuigingen
Behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland weten we ons als gemeente verbonden met de wereldwijde christelijke gemeenschap. Daarom zoeken we naar samenwerking met andere kerken en christelijke groeperingen. We weten ons verbonden met het Jodendom. We gaan het gesprek met andere godsdiensten en levensovertuigingen niet uit de weg.

Samenleving
We weten ons geroepen door onze Heer Jezus Christus om in de samenleving, waarvan wij deel uitmaken, getuigend, verzoenend, verbindend en vernieuwend onze bijdrage te leveren. We doen dat in het vertrouwen dat God het werk van onze hand zal bevestigen.

Uitwerking
De hierboven genoemde missie en visie mondt uit in de onderstaande doelstellingen.

Doelstelling: 2022 - 2026

Doelstellingen van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg
 1. We geloven dat God de toekomst in zijn hand houdt, dat er toekomst is voor onze wereld. De samenleving en ook onze (kerkelijke) gemeente is veranderd. We moeten ons daarom opnieuw bezinnen op onze identiteit. Wat betekent het dat we kerk-zijn. Er is een sterke behoefte aan vernieuwing van het kerkelijk leven. We zullen daarom terug moeten naar de kern. Wat is dat eigenlijk: kerk-zijn? We maken daarbij gebruik van de inzichten uit de Waarderende Gemeenteopbouw en van de Visienota “Van U is de toekomst”.
We zullen ons concentreren op de vijf kerntaken van de kerk:
1.1. Eredienst; 1.2. Missionaire arbeid; 1.3. Diaconaat;
1.4. Pastoraat; 1.5. Geestelijke Vorming
Daarnaast is er een breed gedragen verlangen naar “lichter kerk-zijn”, waarin de kerkelijke organisatie een eenvoudiger vorm krijgt.
We onderzoeken wat dat kan betekenen voor onze gemeente en zullen het
Huishoudelijk reglement daarvoor aanpassen.

We maken gebruik van:
 1. De aanbevelingen van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in het rapport: Lichter ingevuld
 2.  Het Presentieplan Classis Brabant Limburg Toekomstgerichte presentie Visie voor de gemeenten in de classis.
 
 1. Een speerpunt in de komende jaren is verbinding zoeken met geestverwante groepen en initiatieven in de samenleving en daarbij als het even kan de vernieuwing en verjonging van onze gemeente stimuleren.
Kernbegrippen daarbij zijn: Van buiten naar binnen denken. Christus is werkzaam buiten de muren van de kerk in de samenleving. Hebben we daar voldoende oog voor? Trefwoorden zijn: netwerken, pionieren, duurzaamheid.
 
 1. In verband met de coronacrisis heeft de kerkenraad een Gebruiksplan opgesteld. Inmiddels is de meerderheid van de bevolking gevaccineerd en is het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen afgenomen. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen zal het Gebruiksplan aangepast worden en ook het gebruik van audio/visuele middelen opnieuw moeten worden bekeken. Ook wat gebruik daarvan betekent voor de liturgie. Dit geldt voor de Emmakerk, voor de Geertruidskerk en voor de samenwerking met SLOGTV.
 
 1. Buiten de kerkdiensten streven we naar versterking van de onderlinge samenhang van de gemeenteleden door gelegenheden van ontmoeting en bezinning te organiseren; zoals gemeentevergaderingen, koorzang, (bijbel)gesprekskringen, vormende ervaringen voor jongeren, catechese voor jong en oud, maaltijden, diaconale activiteiten, diaconale reisjes, rommelmarkt, maar ook de communicatie naar buiten toe vernieuwen via de Zondagsbrief, de Website van de kerk en het kerkblad.
 We weten ons geroepen om bij te dragen aan de leefbaarheid in de drie kernen van Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg.

Hoofdstuk 1

Het pastoraat in onze gemeente

Het deelbeleidsplan van het pastoraat is opgenomen in Bijlage A.

Uit ordinantie 8 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland worden twee dingen duidelijk:
 • Pastoraat is een activiteit van alle leden van de gemeente.
 • Pastoraat beperkt zich niet uitsluitend tot die leden.
De doelstelling van het pastoraat binnen onze gemeente luidt dan ook:
De betrokkenheid van God met de mensen gestalte geven in het omzien naar elkaar en de naaste.

Dit doel trachten wij te bereiken door:
 • Reisgenoot met de ander te zijn;
 • Ruimte te scheppen, zodat de ander zijn verhaal of haar verhaal kan doen;
 • Het verbinden van het verhaal van God met mensen.
Ten behoeve van deze pastorale arbeid wordt er een beroep gedaan op:
 • Alle leden van de gemeente;
 • Vrijwilligers zoals wijkcontactpersonen en bezoekdames voor ziekenbezoek en bezoek rond de verjaardag;
 • Ambtsdragers zoals pastorale ouderlingen
 • De predikant

Van buiten naar binnen
De gemeente wil er oog voor hebben om van buiten naar binnen te werken. Zij wil zich openstellen voor de wereld ‘buiten’ en maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Zodoende kan zij laten zien wat ze te bieden heeft. Daarbij wil ze ook gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen om jong en oud te bereiken. De opmerking dat de gemeente nogal intern gericht is, staat al jaren in de evaluaties en conclusies van kerkproeverijen e.d. Natuurlijk is het belangrijk om goed te zijn voor elkaar. Maar om het aanzien van de kerk te veranderen naar een ook voor de buitenwereld zichtbare, uitnodigende, gastvrije gemeenschap, betekent ook dat de betrokkenheid met wereldse zaken getoond zal worden in woord en daad.

Van nieuw naar oud vergt keuzes
Het is niet meer mogelijk het oude wijkpastoraat in stand te houden. Er zijn niet voldoende ouderlingen meer en er stellen zich te weinig mensen beschikbaar als nieuwe ambtsdrager. Daarom is er nieuwe opzet van het pastoraat die berust op twee pijlers:


1. Bijzonder (persoonlijk) pastoraat
Het bijzonder pastoraat verleent pastorale zorg vanuit individuele zorgvragen. De aanvraag wordt opgenomen, direct behandeld of ingepland. De aanvraag kan van diverse kanten komen.
Er is een pastoraal kernteam dat rechtstreeks voor pastorale zorg kan worden benaderd. Het team bestaat uit de predikant en 2 ouderlingen. Deze vorm van pastoraat vervangt het crisispastoraat, het rouwpastoraat, het groothuisbezoek en deels het ouderenpastoraat (80+).


 2. Collectief pastoraat
Het collectief pastoraat stimuleert de organisatie van gezamenlijke bijeenkomsten, eventueel in de vorm van doelgroepen. Het doel is tweeledig: gemeenteleden kunnen door ontmoeting en bezinning samen hun geloofsbeleving stimuleren en zodoende streven naar versterking van de onderlinge samenhang en saamhorigheid. Tegelijkertijd kan de gemeente door het organiseren van deze activiteiten maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Duidelijk zal dan wel moeten worden voor welke activiteiten gekozen wordt - zie de keuzemogelijkheden in het deelbeleidsplan.

Bij de activiteiten hoort ook communicatie en p.r.: maak de website, de zondagsbrief en het kerkblad uitnodigend en attractief. Geef informatie door via de digitale uitzendingen. Bij de organisatie van de bijeenkomsten is medewerking vanuit de gemeente onontbeerlijk. Met deze bijeenkomsten hopen we verbinding te maken met elkaar en willen we ook bijeenkomsten organiseren voor de verschillende doelgroepen die er in onze veelkleurige gemeente zijn.
Tot de aandachtspunten van het pastoraat blijven horen: huwelijksjubilea, aandacht voor gebroken relaties, geboortes en overlijdens, bezoek aan nieuw-ingekomenen.

Wijkindeling
De gemeente is ingedeeld in 9 wijken. De indeling heeft alleen een formeel organisatorische functie die gekoppeld is aan het LRP, waardoor gegevens gemakkelijker toegankelijk zijn.

Ouderlingenoverleg
Het ouderlingenoverleg is een overlegplatvorm van de ouderlingen waarbij onderlinge ervaringen in het pastoraat binnen de wijk worden gedeeld.
Eén van de pastorale ouderlingen roept deze vergadering 4 maal per jaar bijeen en zit de vergadering voor. Eén van de pastorale ouderlingen maakt hiervan verslag.

Jaaroverleg
Het ligt in het voornemen om ten behoeve van de onderlinge band en samenhang van de wijkteams jaarlijks een slotavond te organiseren.

Hoofdstuk 2

Jongerenpastoraat
Het deelbeleidsplan voor het Jeugd en Jongerenwerk is opgenomen als Bijlage B.

Het doel van het jeugd– en jongerenpastoraat is om aantrekkelijk kerkelijk jeugd- en jongerenwerk aan te bieden in allerlei vormen, afgestemd op de eigen belevingswereld van jeugd en van jongeren, waarmee we een bijdrage leveren aan de geloofsopvoeding van jongeren.

Als PKN-gemeente te Geertruidenberg willen wij het Evangelie overbrengen, delen en beleven met de kinderen van onze kerk.
Hierbij zijn de volgende drie uitgangspunten van belang:
 • omgang met God
 • omgang met elkaar
 • omgang met de wereld
Tot voor enkele jaren geleden waren deze uitgangspunten uitgewerkt in diverse activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen in het jeugd- en jongerenwerk.

Door de teruggang van het ledenaantal met name van de midden- en jongste groepen zijn er geen gezinnen met jonge(re) kinderen meer in onze gemeente. Daar waar in de kerkdienst kinderen aanwezig zijn, is er sprake van bezoekers. Er is nog een handvol jongeren (tieners en ouder) die we terugzien in de jeugdkerk. Oudere jeugd laat zich soms nog wel zien in gespreksgroepen met eten na tijdens tevoren afgesproken weekenden.
We zouden de situatie van vroeger graag terugzien, maar dat is geen realistisch streven. Toch staat in het beleidsplan de situatie zoals die vroeger was om een raamwerk te hebben voor een eventuele opleving van delen van het jeugdwerk.

Tijdens de kerkdiensten is er voor de allerjongsten een oppasdienst. Als ouders kenbaar maken dat ze naar de kerkdienst komen, is de oppasdienst op afroep beschikbaar. Als zonder berichtgeving ouders met kinderen naar de kerkdienst komen en er geen oppasdienst kan worden georganiseerd, ligt in de kerk materiaal voor de kinderen gereed. Dat betreft kleurpotloden en stiften met kleurplaten en eenvoudige verhaaltjes.

Jaarlijks wordt in de herfstvakantie de Vakantiebijbelclub georganiseerd voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, ongeacht hun kerkelijke betrokkenheid. De locatie is in de regel de basisschool de Schoof.

Toekomst
Het streven van de kerkenraad is erop gericht om daar waar mogelijk het jeugdwerk weer gestalte te geven. Er is op dit moment een vacature voor jeugdouderling. Indien de vacature wordt vervuld, zal het accent vooral liggen op het bezoeken en activeren van de gezinnen met kinderen.


Hoofdstuk 3

Diaconaat en zending
De uitwerking van het beleid van diaconaat en zending steunt op de missie zoals deze is verwoord in het deelbeleidsplan van de Diaconie (Bijlage C)

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven ge­schon­ken is, te helpen waar geen helper is en te getui­gen van de gerechtigheid van God waar on­recht geschiedt.
Uitgangspunten hierbij zijn:
 • Diaconaat vormt een belangrijk deel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er hierbij niet voor zichzelf!
 • De diaconie streeft er naar om het diaconaat binnen de gemeente een duidelijker gezicht te geven. Een goede samenwerking met allen die werken binnen onze gemeente, in het bijzonder de pastorale teams//wijkteams is hierbij vereist.
Op deze wijze wordt de diaconale opdracht van en met de gemeente gestalte gegeven.
 • De diaconie ontplooit waar nodig sociale en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van kwetsbare medemensen.
 • De diaconie helpt de medemens die in acute financiële en/of sociale nood verkeert.
 • De diaconie wil de offerbereidheid van de gemeente stimuleren en de verkregen financiën op een verantwoorde wijze te beheren / besteden.
 • De diaconie verzorgt de vieringen van het Heilig Avondmaal.

De uitvoering van het ambt bestaat tevens uit o.a.: dienstdoen tijdens kerkdiensten, verzorging van het Heilig Avondmaal en het bijwonen van vergaderingen.

Bestuur en organisatie
Het college van diakenen van de PKN te Geertruidenberg bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, zo mogelijk bijgestaan door 3 algemene leden die de volgende taken beurtelings invullen te weten:
- Coördinator Heilig Avondmaal
- Werelddiaken/ vertegenwoordiger in de ZWO-werkgroep
- Coördinator/ contactpersoon vanuit diaconie met wijkteams/pastorale teams


Financiën
In de jaarrekening en de begroting van de diaconie zijn aan de inkomstenzijde de bronnen van inkomsten te onderscheiden:

Inkomsten uit bezittingen (pacht); collectes; giften; legaten; rente uit spaargelden en opbrengsten uit acties.

Inkomsten uit bezittingen
Het beleid ten aanzien van de inkomsten uit bezittingen is als volgt:
 • Handhaving van bezit van gronden (hieruit volgt de opbrengst van pachtgelden).
 • Alle inkomsten uit bezittingen worden ingezet voor vaste kosten en vaste diaconale bestemmingen.
 • In principe geen grotere toename van kapitaal dan de gemiddelde inflatie in de periode van dit beleidsplan.
Collecte
Elke eredienst is er een diaconale collecte. De opbrengst daarvan wordt één op één doorgegeven aan de vastgestelde bestemming (volgens collecterooster).
Tijdens de avondmaalsvieringen is de diaconale collecte bestemd voor één van de diaconale projecte uit ons beleidsplan.


Vaste uitgaven
De vaste uitgaven bestaan uit administratieve kosten (opstellen jaarrekening) en verplichtingen (afdracht diaconaal quotum).
Daarnaast zijn er diverse vaste posten vanuit beleidskeuzen (kerstviering ouderen, jaarlijkse ouderenreisje etc.). Deze uitgaven worden in principe betaald uit opbrengsten van bezittingen en /of acties.

Verder zijn er kosten voor het beheer van de onbebouwde eigendommen van de diaconie en is sponsoring van twee kinderen via `stichting Woord & Daad (ruim 1.400 euro per jaar)

Bestemmingen collectes
Bestemmingen vanuit de collectes worden jaarlijks gekozen en in het collecterooster vastgelegd.
Basis hiervoor is:

- het landelijk rooster.
- specifieke acties en ondersteuning van eigen projecten.
- ontvangen voorstellen in het college van diakenen.

Daarnaast is er een aantal bijzondere bestemmingen:
- Kwartaalgift van 300-500 euro (per kwartaal vaststellen obv actualiteit)
- De diaconale projecten ontvangen jaarlijkse een bijdrage van 900-1200 euro
en tevens minimaal drie diaconale collecten per project per jaar.

Voor de komende periode zijn de volgende projecten gekozen:
- Goederenbank “Baronie”
- Stichting Health & Education Ghana
 • Mission Adulam La Paz Bolivia (Fineke Jansen/Zending & Gemeente)
  - RBM Sulawesi GZB)

Hoofdstuk 4

Werkgroep Liturgie
De uitwerking van de taakomschrijvingen zijn vastgelegd in Bijlage D1 en D2 zijnde de beleidsstukken Werkgroep Liturgie

Doelstelling:
De werkgroep Liturgie houdt zich bezig met de invulling van de eredienst.
De belangrijkste taak van de werkgroep is:
 • Het in nauw overleg met de kerkenraad en de voorgangers invulling geven aan de zondagse erediensten.
 • De gemeenteleden zullen over de invulling van de zondagse erediensten zoveel mogelijk worden geïnformeerd en voor die onderdelen die de ordinanties vereisen hierin vooraf worden gekend.

Invulling van de orden van dienst voor de zondagse erediensten:
Hierbij is het Dienstboek leidraad geweest en dit heeft geleid tot de samenstelling van twee orden van dienst, die gedurende het jaar worden gebruikt.

Orde van dienst 1: Het accent binnen deze orde van dienst ligt op de begrippen verootmoediging en inkeer door wet en leefregel.
Orde van dienst 2: Is een meer oecumenische orde van dienst.
 
Toepassing van de orden van dienst:
De toepassing van Orde I en Orde II gedurende de loop van het liturgisch kerkelijk jaar is als volgt:
 
KERSTKRING
- Advent…….............................................................	Orde I 
- Kerst, Epifanie en zondagen van Epifanie ….………..……..Orde II    
 • Opmerking: einde van deze tijd wisselt per jaar
PAASKRING
- Veertigdagentijd…..................................................	Orde I
- Zondagen van Pasen, Trinitatis ......................	………..	Orde II   
 • Opmerking: Pasen t/m 1e zondag na Pinksteren	
ZOMERTIJD.............................................................	Orde I
HERFSTTIJD...................................................	…………	Orde I
 
Toelichting:
Advent en de Veertigdagentijd zijn perioden van bezinning. 
Orde I past daarin goed met nadruk op verootmoediging en
wet/leefregel.

Orde II begint met kerst. Dat is een goed moment om het
Gloria (geïnspireerd door het engelenkoor) aan te heffen. 
Het kyrie is gericht tot Christus de Heer en past daarom
goed in de tijd na kerst. Ook in de zondagen vanaf Pasen
tot de Zomertijd, gekenmerkt door de vreugde van Pasen,
past het kyrie en gloria goed. In Zomertijd en Herfsttijd kan
binnen Orde I gevarieerd worden binnen de aangegeven
mogelijkheden ervan.

Liturgische kleuren:
Globaal kunnen we zeggen dat in de tijd dat de liturgische
kleur wit is (feesttijd) orde II geldt en in de tijd van de overige
kleuren orde I.

Avondmaalsvieringen
Ten behoeve van de Avondmaalsvieringen in de gemeente zijn
er twee vormen van viering: een tafelviering en een kringviering.
Er vinden afwisselend vier tafelvieringen en vier kringvieringen
plaats gedurende het jaar. 

Gastpredikanten
Met de gastpredikanten wordt gecommuniceerd wat de te gebruiken
orde van dienst is en welke afspraken van belang zijn.

 
Beamerteam 
De kerkdiensten worden als dat kan uitgezonden via SLOG-TV en
Kerkdienstgemist.nl. De uitzendingen zijn belangrijk, want ze worden
door veel (buiten)kerkelijke geïnteresseerde kijkers gevolgd. Om 
de privacy van de kerkgangers te waarborgen en de afspraken over
het een gepast gebruik van de beamerinstallatie in de kerk vast te
leggen, is een format ontwikkeld. Dat document is als bijlage D2
toegevoegd.

Slot opmerkingen
De liturgie is dynamisch. Dat houdt in dat de mogelijkheid wordt
opengehouden om veranderingen plaats te laten vinden.

Hoofdstuk 5
Vorming en toerusting
Binnen onze gemeente bestaat geen apart orgaan in de vorm van een taakgroep die belast is met de Vorming en Toerusting.

Indien hier nadere gestalte aan gegeven gaat worden dan vormt ordinantie 9 daarin een voorname leidraad.
Artikel 2 van ordinantie 9 kan ons hierbij op weg helpen.

Artikel 2 Lid 1 luidt:
De kerkenraad nodigt, vanwege de roeping van de gemeente om leerling te blijven op de weg van haar Heer, de leden van de gemeente uit om deel te nemen aan vormings- en toerustingswerk met het oog op hun geestelijke groei en het vervullen van de taken van gemeente en kerk.

Huidige status

Vorming en toerusting van de gemeente
Het feit dat de gemeente geen apart orgaan vorming en toerusting kent, wil niet zeggen dat deze activiteit niet plaats vindt.
Vorming en toerusting vindt nu zo veel mogelijk plaats in de kerkdienst door de voorganger(s) en tijdens door de predikant georganiseerde Bijbelstudie- of thema-avonden. De predikant draagt ook zorg voor de catechese aan jongeren.

Vorming en toerusting door de gemeente
Vanuit de gemeente worden en zijn op eigen initiatief een aantal Bijbelstudies of thema-avonden over een geloofsonderwerp georganiseerd.
Deze berusten na verkregen toestemming van de kerkenraad echter meer op persoonlijk initiatief, dan dat hier sprake is van een gecoördineerd beleid.

Hoofdstuk 6

Kerkrentmeesterlijk Beheer
Het deelbeleidsplan van het College van Kerkrentmeesters is opgenomen als Bijlage E.

Inleiding

 “Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters”
Dit beleidsplan voor het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg is vastgesteld in de vergadering van 04-10-2021.
Als de afwegingen c.q. uitkomsten leiden tot bijstelling van het beleid dan zal dit zo nodig ook zijn beslag krijgen in de begroting voor het nieuwe jaar c.q. de meerjaren begroting.
Het beleidsplan moet worden gezien in samenhang met het totale beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.

De hoofdtaak van de kerkrentmeesters wordt in ordinantie 11 omschreven als:
het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente “.
In dit concept wensen de kerkrentmeesters de huidige kaders aan te geven van waaruit verder gedacht en gewerkt zou moeten worden aan het plaatselijk beleid van de gemeente.

Kaderstelling voor de kerkrentmeesters
De mogelijkheden van de kerkrentmeesters worden sterk bepaald door de financiën. De structurele inkomsten zijn van groot belang. Allereerst, omdat hiermee de mogelijkheden worden bepaald voor de belangrijkste onderdelen van kerk-zijn zoals pastoraat, erediensten en gemeenteopbouw.
Daarnaast, omdat de Protestantse Kerk in Nederland op grond van de inkomsten en ledental bepaalt hoe groot de formatie aan predikantsruimte is. Aangezien de inkomsten onder druk staan en er een begrotingstekort dreigt, is de verwachting dat de Protestantse Kerk in Nederland minder ruimte aan predikantformatie toestaat dan nu het geval is. De Protestantse Kerk in Nederland staat ook niet toe dat wij interen op ons vermogen of reserves.
Het pastoraat bestaat uit 1 FTE. Het pastoraat vormt de spil in de uitvoering van ons gemeente zijn.

Beleidsvoornemens
Het behoort tot de beleidsvoornemens van het College van Kerkrentmeesters te voorzien in de materiële behoeften ten dienste van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg. Daarbij gaat het niet alleen om het verzamelen van voldoende geldmiddelen.
Andere zaken, goederen of middelen kunnen daarbij tevens een rol spelen. Naast een voorwaardenscheppende is er ook de beheersmatige taak van het College van Kerk-rentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters dient alle aan haar toevertrouwde zaken met grote zorg te beheren, zoals het een "goed huisvader" betaamt.

Ten aanzien van de financiën is het beleid erop gericht dat jaarlijks de verworven middelen de noodzakelijke uitgaven in voldoende mate dekken. De inkomsten dalen en de uitgaven stijgen, met dit gegeven moet het College van Kerkrentmeesters werken.
De financiële situatie van het College is de basis voor de geformuleerde beleidsvoornemens t.a.v. inkomsten en uitgaven. In het kort weergegeven de beleidsvoornemens t.a.v. de inkomsten:
 • Een mogelijk sterker beroep doen op de verantwoordelijkheden van de gemeenteleden
 • Optimaliseren van acties die geld opleveren
 • Acties vanuit commissies of gemeenteleden opstarten
 • Bevorderen van de opbrengst uit beheer van onroerende en roerende zaken.
En beleidsvoornemens t.a.v. de uitgaven:
 • Uitgaven in balans
 • Juiste keuze maken bij het opstellen en realiseren van de begroting.

Hoofdstuk 7

Organisatie en werkwijze van de kerkenraad
Met ingang van 2016 is voor de nieuw gevormde protestantse Gemeente te Geertruidenberg gekozen voor het instellen van een zogenaamd breed moderamen of Kleine Kerkenraad (ordinantie 4.10) met daaraan gekoppeld een aantal werkgroepen, die een hoge(re) vergaderfrequentie kennen en de Grote (voltallige) Kerkenraad, die een lage(re) vergaderfrequentie heeft.

De Kleine Kerkenraad bestaat uit ambtsdragers gekozen uit de Grote Kerkenraad met de volgende samenstelling:
Predikant, voorzitter, scriba, één vertegenwoordiger van het college van diakenen, één van het college van kerkrentmeesters, één van het pastoraat en één vertegenwoordiger van de werkgroep Liturgie. Hierbij heeft ieder lid van de Kleine Kerkenraad een plaatsvervanger.

Hoofdstuk 8

Veilige gemeente
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat iedere gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland veilig is. Alle leden behoren zich veilig te voelen. Leden behoren elkaar immers met respect en zorg te behandelen. Mensen met speciale taken en opdrachten behoren dienstbaar te zijn en geen misbruik van hun machtspositie te maken ten koste van anderen. Kinderen en jongeren behoren veilig en ongestoord mee te kunnen doen. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd en niet overal opgaat. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik kunnen overal voorkomen, ook in de Protestantse Kerk, ook in onze protestantse gemeente. De kerkenraad heeft daarom besloten om in het nieuwe beleidsplan op te nemen dat wij als Protestantse Gemeente Geertruidenberg een “veilige gemeente” willen zijn. Wat houdt dat in?

Praat erover
Taboes doorbreken doe je samen. In elke gemeente kunnen slachtoffers zijn van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties. Dat kan in de thuissituatie zijn maar ook in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! Veiligheid behoort in de gemeente onderwerp van gesprek te zijn; in de kerkenraad en ook in de andere groepen van de gemeente. Op de koren, bij de PCOB of Passage, gesprekskringen, taakgroepen, jeugd en jongerenwerk, enzovoort.

De Synode van de PKN heeft in november 2019 uitgesproken om gemeente te gaan stimuleren plaatselijk beleid over veilig omgaan met elkaar te formuleren. In dat beleid is opgenomen:
Het met aandacht selecteren van vrijwilligers
Het hanteren van een gedragscode
Het aanstellen van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten
Een VOG vragen aan predikanten en kerkelijke werkers die verbonden zijn aan een gemeente, en aan vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben.

Aan de uitwerking van de laatste twee punten (vertrouwenspersonen en VOG) wordt momenteel gewerkt. In een volgende synode zal over de uitwerking verder besloten worden. De kerkenraad zal de gemeenteleden ook in de toekomst informeren wat dit voor onze gemeente voor gevolgen kan hebben en dit opnemen in het beleidsplan.
 
terug

Agenda

Geertruidskerk

zo 14 jul 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 16 jul 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 19 jul 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl