Beleidsplan diaconie 2022 - 2026


Voor de Diaconie van de
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg

Behorende tot de
Protestantse Kerk in Nederland

December 2021


Inhoudsopgave


 

Vaststelling en goedkeuring

Voorliggend beleidsplan 2022-2026 is vastgesteld in de vergadering van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg op woensdag 9 september 2020.


1. Voorwoord

In het beleidsplan 2022-2026 is samenwerking het uitgangspunt. Samenwerking wordt gezocht met alle geledingen binnen onze kerkelijke gemeente en ook waar nodig en nuttig met instanties uit de burgerlijke Gemeente Geertruidenberg.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zegt het volgende:
De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse

In de afgelopen jaren heeft de Diaconie contact gelegd en gehad met omliggende Kerkelijke Gemeenten. Zeker zal in de voorliggende periode dit contact worden bestendigd. Maar ook het intensiveren van de contacten met de plaatselijk overheid (WMO) en plaatselijke en regionale stichtingen/goede doelen die wij een warm hart toedragen zullen onze aandacht hebben.
Dit beleidsplan heeft een looptijd van 4 jaar. In deze periode zal veel veranderen. Veranderde omgevingsfactoren, zoals de secularisatie en de economische crisis als gevolg van de coronapandemie zullen ook onze taken de komende jaren beïnvloeden en stellen ons voor grote uitdagingen.
Daarom is het beleid gericht op hoofdlijnen om zo goed mogelijk in te spelen op deze veranderingen.
 

2. Missie

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getui­gen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Uitgangspunten hierbij zijn:
 • Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zich zelf!
 • Het streven van de diaconie is om in onze gemeente het diaconaat een duidelijker gezicht te geven. Een goede samenwerking met allen die werken in de gemeente, in het bijzonder de pastorale teams/wijkteams, is hierbij van groot belang. Samen kunnen we de gemeente beter helpen haar diaconale opdracht te vervullen.
 • De diaconie stelt zich tot taak waar nodig sociale en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van kwetsbare medemensen te ontplooien. Voorbeelden hiervan zijn: participatie in het kader van de WMO, paasattenties, seniorenreisje, het mogelijk maken om thuis kerkdiensten te beluisteren en te zien en het ondersteunen van de Voedselbank/Goederenbank de Baronie, lokaal Vluchtelingenwerk etc.
 • Het helpen van de medemens die in acute financiële en/of sociale nood verkeert, hulp in welke vorm dan ook te verlenen. Voorbeeld hiervan is: de aanstelling van één aanspreekpunt/coördinator voor mensen met een hulpvraag.
 • De diaconie stelt zich tot taak de offerbereidheid van de gemeente te stimuleren en de verkregen financiën op een verantwoorde wijze te beheren/besteden. Voorbeelden hiervan zijn: de jaarlijkse erkplantenactie, diverse collectes, de jaarlijkse zendingsdienst etc.
Tot het ambt behoren o.a.: het dienstdoen als diaken tijdens kerkdiensten, verzorging van het Heilig Avondmaal en het bijwonen van vergaderingen van de Grote en Kleine Kerkenraad en het College van Diakenen.


3 Bestuur en Organisatie

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal 3 algemene leden. Gezamenlijk worden de volgende taken uitgevoerd:
 • Coördinatie Individuele hulpvragen
 • Werelddiaconaat/zending en de diaconale projecten
 • Indien gewenst vanuit het Pastoraat contactpersoon diaconie voor wijkteams/pastorale teams
Het college van diakenen komt ca. 8 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zal bij uitvoering van activiteiten een beroep worden gedaan op de leden van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 

4. Voorlichting en communicatie

 • In het kerkblad ('t Kompas) wordt verslag gedaan over de gehouden collectes en toelichting gegeven over de komende collectes.
 • Nieuws van de diaconie is een regelmatig terugkerende rubriek met daarin allerlei actuele zaken waarmee de diaconie bezig is zoals schrijfacties, perkplantenactie en internet-radio/SWOG uitzendingen.
 • Tenminste één maal per kwartaal zal een mondelinge toelichting worden gegeven op een collecte.
 • Indien wenselijk worden informatieavonden/kerkdiensten georganiseerd om specifieke diaconale projecten een bredere bekendheid in de gemeente te bezorgen.
 • Informatie m.b.t. diverse activiteiten van de diaconie wordt vermeld op de website van de Protestantse Kerk te Geertruidenberg (https://www.pkngeertruidenberg.nlwwww.pkngeertuidenberg.nl)
 • Het naar buiten toe treden van de diaconie inzake specifieke acties (bijvoorbeeld via `De Langstraat')


5. Financiën, middelen en vermogen

De wekelijkse collecten vormen een belangrijke factor van het `diaconale Gemeente willen zijn’. Deze collecten worden zoals hieronder beschreven één op één en waar van toepassing aangevuld met een gift uit eigen middelen doorgestort naar de in het collecterooster aangegeven bestemmingen.
Andere bronnen van inkomsten zijn giften, legaten, rente uit spaargelden, opbrengsten uit bezittingen (pacht- en jachtgelden) en opbrengsten uit acties .
Conform de landelijke richtlijnen van de PKN zal er jaarlijks een jaarrekening en een begroting worden opgesteld. De belegstukken zullen conform de richtlijnen van de PKN worden ingevuld. Rapportage zal worden gedaan via het FRIS-tool van de PKN en tevens worden conform de ANBIvoorwaarden de jaarcijfers tijdig gepubliceerd op de website van de Protestantse Kerk te Geertruidenberg te weten https://www.pkngeertruidenberg.nl

 
5.1. Inkomsten uit bezittingen

Gekozen is om op de volgende wijze om te gaan met de bezittingen en de opbrengsten daarvan:
 • Handhaving van bezit van gronden (opbrengst jacht- en pachtgelden)
 • Alle inkomsten uit bezittingen inzetten voor vaste kosten en vaste diaconale bestemmingen, zoals deze beschreven zijn in dit beleidsplan.
In principe geen grotere toename van kapitaal dan de gemiddelde inflatie in de periode van dit beleidsplan. Er dient hierbij te worden aangetekend dat in bijzondere situaties hiervan kan worden afgeweken na besluitvorming in het college van diakenen en melding in een reguliere kerkenraadsvergadering en tevens zal toestemming gevraagd worden bij de bovenplaatselijke instanties (CCDB)


5.2. Collecten


5.2.1. Diaconale collecten
De diaconale collecten worden één op één doorgegeven aan de gepubliceerde bestemmingen. Het collecterooster voor het komend jaar wordt in de periode oktober/november van het lopende jaar vastgesteld in overleg met het CvK zoals voorgeschreven is in de PKN- Kerkorde.
Basis voor het op te stellen collecterooster zijn (na behandeling in collegevergaderingen en in onderstaande volgorde):
 • het landelijk rooster.
 • specifieke acties en ondersteuning van eigen projecten (minimaal 3 keer per jaar).
 • ontvangen voorstellen in het college van diakenen of vanuit de Gemeente.

5.2.2. Avondmaalscollecte
Aangaande de collecte tijdens de Avondmaalsviering is besloten de opbrengst aan een specifiek doel te koppelen. Om versplintering en verwarring te voorkomen is besloten tijdens de Tafel/Kringvieringen slechts een diaconale collecte te houden. Hiervoor is door het college van diakenen gekozen om enerzijds een bepaald doel extra onder de aandacht te brengen bij de gemeenteleden en anderzijds om de opbrengst van dit doel een extra financiële impuls mee te geven. In de periode van dit beleidsplan zal dit steeds een collecte zijn voor een van de vier doelen uit ons beleidsplan.


5.3. Besteding diaconale gelden/uitgaven

Ook de diaconie ontkomt niet aan een aantal vaste uitgaven zoals administratieve kosten (opstellen jaarrekening) en verplichtingen (afdracht diaconaal quotum).
Daarnaast zijn er diverse vaste uitgaven vanuit beleidskeuzen (kerstviering ouderen, jaarlijkse ouderenreisje, kerktelefoon etc). Deze uitgaven worden in principe betaald uit opbrengsten van bezittingen en/of acties.

5.3.1. Vaste lasten
Deze zijn onder te verdelen in ondermeer:
 • Lasten onroerende zaken
  • (bijv. Waterschapslasten, opstellen pachtcontracten, kosten beheer KKG).
  • Verplichtingen/afdrachten
  • Kosten internet en kosten Kerkdienst Gemist en uitzending van kerkdiensten via SLOG TV en Radio
  • Diaconaal Quotum
  • Abonnementen
 • Administratieve kosten
  • Kantoorbenodigdheden en drukwerk
  • Vergaderkosten
  • Kosten jaarrekening
  • Rentelasten
  • Bankkosten
 • Diaconaal werk
 • Plaatselijk (bijv. individuele ondersteuning personen, ziekenzorg, ouderenwerk, vluchtelingenwerk
 • Lokaal
 • Landelijk (aanvullende betalingen doorzendcollecten, bijv. KIA Noodfonds Rampen)
 • Wereldwijd (aanvullende betalingen doorzendcollecten, bijv. Zendingscollecten
5.3.2. Diaconale aandachtsvelden:
 • Het beschikbaar stellen en bestemmen van de kwartaal gift van € 500,00
 • Eigen projecten (jaarlijkse bijdrage voor de duur van dit beleidsplan)
 • Goederenbank “Baronie” € 1.200,00
 • Mission Abdulam La Paz Fineke Jansen € 1.200,00
 • RBM Sulawesi € 1.200,00
 • Stichting Health & Eduaction Ghana € 1.200,00
 • Stichting Woord & Daad € 1.416,00


6. Projecten


6.1. Goederenbank/Voedselbank “Baronie”

Door wijzigingen in het sociale stelsel met een zich steeds verder terugtrekkende overheid en de huidige recessie, is er een toenemend aantal gezinnen financieel ernstig in de problemen gekomen. Vaak zijn die problemen zodanig groot, dat zelfs voor de aankoop van voldoende en verantwoord voedsel niet altijd meer voldoende geld beschikbaar is. Om die reden zijn er in diverse steden in ons land goederenbanken opgericht, om deze mensen te steunen met voedsel en andere goederen die voor het dagelijkse huishouden noodzakelijk zijn.
Zo is er eind 2004 in Oosterhout de goederenbank “Baronie” opgericht. Deze houdt zich bezig met het verstrekken van een wekelijks voedselpakket en het verstrekken van kleding aan gezinnen die zich dat echt niet meer kunnen permitteren. Incidenteel kunnen ook andere zaken zoals meubelen verstrekt worden, maar voeding en kleding is het belangrijkste. Meestal worden de pakketten samengesteld uit gekregen goederen die (bijna) over de uiterste verkoopdatum zijn of die anderszins geschonken zijn. Zo is er bijvoorbeeld een boer in de regio die iedere week 600 kg aardappelen komt brengen. De gezinnen die in aanmerking komen voor het ontvangen van de wekelijkse voedselpakketten, moeten zelf hun pakket ophalen op een uitdeelpunt in Oosterhout. Op die manier probeert men de mensen uit het sociaal isolement te halen, waar ze door hun financiële situatie vaak in terecht gekomen zijn. Sinds enkele jaren bevindt zich ook een uitdeelpunt in Geertruidenberg om de gezinnen uit de gemeente Geertruidenberg te kunnen bedienen.
Naast het verstrekken van bovengenoemde goederen, proberen de vrijwilligers van de goederenbank de doelgroep ook van adviezen te voorzien met als doel weer uitzicht te bieden op zodanige inkomsten, zodat ze weer zelfstandig voor hun gezin kunnen zorgen. Er wordt nauw samengewerkt met diverse overheidsdiensten zoals de sociale dienst, kredietbank en GGD. Vaak kunnen de gezinnen al prima geholpen worden door ze de weg te wijzen in het doolhof van regels van de overheid.

Wat willen wij gaan doen?
Wij willen de komende periode de goederenbank financieel ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 1.200,00 en de opbrengst van 3 collecten per jaar.
Tevens willen we onze gemeenteleden mobiliseren via speciale acties (bijv. de jaarlijkse inzamelacties ten behoeve van de goederenbank).


6.2. Mision Adulam La Paz Bolivia – Fineke Janssen

Misión Adulam is een stichting in Bolivia, in de stad La Paz, opgezet door Fineke Janssen, om hulp te bieden aan verslaafde kinderen, tieners en jongeren in drie tehuizen. Adulam betekend schuilplaats zoals in de Bijbel (1 Samuël 22: 1) waar David er een veilige plek vond. Verslaving is een bedreiging voor jongeren, in Misión Adulam bieden we hen een plek om een nieuwe start te maken. Missie: God dienen door kwalitatief goede hulp te bieden aan mensen met verslaving. Op YouTube vindt u een kort filmpje van de Evangelische Omroep en een filmpje van Wesley Chandler krijgt u een indruk van het werk van Missión Adulam onder leiding van Fineke Janssen.
Visie: Volledig herstel van verslaafde jongeren, zodat ze met een gezond zelfbeeld, gebruik makende van hun talenten, in staat zijn hun plaats in te nemen in de samenleving.
https://www.mision-adulam.nl

Wat willen wij gaan doen?
Voor de komende periode willen wij het genoemde project financieel ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 1.200,00 en de opbrengst van 3 collecten per jaar.


6.3 RBM Sulawesi Hulp aan thuiswonende kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking

RBM is het rehabilitatieprogramma van de Torajakerk in Indonesië, partnerkerk van de GZB (Gerformeerde Zendingsbond) en PKN. De Torajakerk is dit programma 25 jaar geleden gestart om kinderen met een beperking uit hun isolement te halen. Het RBM (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) begeleidt deze kinderen in de thuissituatie om hen een aantal basisvaardigheden te leren. Daarnaast heeft het RBM een eigen gebouw net buiten Rantepao waar kinderen met diverse beperkingen van maandag tot en met donderdag komen voor therapie en dagopvang. Informatie over dit hulpprogramma kregen wij van Elisabeth de Goeijen die deze organisatie goed kent vanuit hun eigen tijd op Sulawesi.

Wat willen wij gaan doen?
Voor de komende periode willen wij het genoemde project financieel ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 1.200,00 en de opbrengst van 3 collecten per jaar.)


6.4 Stichting Health & Education Ghana

Door deze stichting worden een aantal “kleinschalige” projecten in Ghana uitgevoerd. Op een drietal plaatsen Agbesia (aan de grens met buurland Togo), Agata-Agatanyigbe (Volta Region) en in Veja Kulipeeliga worden scholen gesteund. Het betreft hier primair onderwijs dus te vergelijken met onze lager school (Primary School in Ghana)en de eerste vervolg opleiding te weten Junior High School. In de komende jaren is geld nodig voor onderhoud van de gebouwen en uitbreiding met bibliotheken en computerlokalen. Ook is in Veja gestart met het aanplanten van bomen die voor schaduwplekken voor de scholieren moeten zorgen.
Het vierde project betreft hulp aan een ziekenhuis in Kpando en waar basis kleding pakketten voor jonge moeders worden verstrekt naast waar nodig het schenken van verbandmiddelen en gebruikte medische apparatuur en instrumenten(verzameld of aangeschaft in Nederland)Tevens is er een weeshuis in Sirigu geadopteerd waar de renovatie van de gebouwen ter hand zal worden genomen.

Wat willen wij gaan doen?
Door adoptie van de projecten van Stichting H & E Ghana zal in de komende jaren een jaarlijks gift van € 1.200,00 vanuit de eigen middelen worden gedaan en daarnaast zal de opbrengst van een drietal diaconale collecten voor dit doel worden bestemd.
Via verspreiding van de nieuwsbrief en beschrijving van de doelcollecten in Kompas zal de informatie over de projecten in Ghana zoveel mogelijk worden gedeeld in onze gemeente.

Ook ligt het in de bedoeling om in een diaconale dienst en/of zendingsdienst vertegenwoordigers van de bovengenoemde doelen uit te nodigen in de kerkdiensten om deze diaconale doelen extra onder de aandacht te brengen.
 

6.5 Sponsoring van kinderen via Woord en Daad

Over Woord en Daad
Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen. Met onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 47 jaar aan duurzame verandering. Dat doen we niet alleen. Samen met onze trouwe achterban en ervaren partners bouwen we door aan dit levens-veranderende werk.

Via Woord en Daad sponseren we 2 kinderen: Luis Eduardo Can Cotzajay (m) in Guatemala en Haset Abereham (v) in Ethiopië.

Daarnaast sponseren we twee kinderen anoniem via project GA AMG-int Guatemala.
Onze partnerorganisatie AMG Guatemala werkt vooral samen met overheidsscholen. De sponsorkinderen komen na schooltijd naar de centra van AMG. Daar krijgen zij aanvullend onderwijs en Bijbellessen. De kinderen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving en hierdoor wordt de kans dat ze zich aansluiten bij een straatbende kleiner.
Kinderen krijgen een mentor toegewezen die naar hen luistert en advies geeft als ze ergens mee zitten. Bovendien worden de kinderen gestimuleerd om na te denken over hun toekomstdromen, zodat ze de stap richting een hoopvolle en zelfstandige toekomst zullen zetten.

Wat willen wij gaan doen?
Voor de komende periode ondersteunen we beide kinderen met een maandelijkse bijdrage (per kind €30,00) via Woord en Daad. Daarvoor ontvangt een kind christelijk onderwijs van goede kwaliteit, maaltijden, toegang tot gezondheidszorg en een veilige en schone leeromgeving.
We ontvangen twee maal per jaar een brief/tekening of een voortgangsrapport. En zelf kunnen we brieven, kaarten of een cadeautje laten bezorgen.
 

Bijlage 1: Diaconale taakverdeling


Coördinatie Heilig Avondmaal
Uitgevoerd worden de volgende taken:
 • het tijdig (in de week voorafgaand) aanschaffen van avondmaalsbrood.
 • de beschikbare hoeveelheid avondmaalswijn in de gaten houden: speciale avondmaalswijn bestellen
 • het erop toezien dat de avondmaalskleden en servetten tijdig gewassen en gestreken zijn
 • het erop toezien dat op de zaterdag voor het HA de tafel in gereedheid wordt gebracht; denk voorts aan de sleutel van de kluis ivm avondmaals zilver.

Werelddiaconaat en Contact met de ZWO-werkgroep in onze Classis
Uitgevoerd worden de volgende taken:
 • jaarlijkse zendingsdienst
 • het medewerking verlenen aan de zondagen van het werelddiaconaat

Contactpersoon vanuit diaconie met wijkteams/pastorale teams
Activiteiten in dit blok zijn:
 • het contact onderhouden met de wijkteams/pastorale teams
 • zo nodig aanspreekpunt voor de dames van de bloemendienst
 • aanspreekpunt voor hulpverzoeken
 • het zorgen voor afvaardiging namens de diaconie bij trouw- en rouwdiensten


Bijlage 2: Diaconale activiteiten/werkzaamheden


Attentiebetoon
 • Jaarlijks een paasattentie voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder

Autodienst
Gemeenteleden voor wie het moeilijk is op eigen gelegenheid de kerkdiensten bij te wonen kunnen een beroep doen op de autodienst. Eén diaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van de autodienst, hieronder vallen de volgende taken:
 • Het doorgeven van de namen aan de chauffeurs
 • Het opstellen en bekend maken van het rooster aan de chauffeurs
 • De maandelijkse publicatie van het rooster in 't Kompas

Bij verhindering zijn chauffeurs ZELF verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger en dienen deze wijziging door te geven aan de coördinator.

Heilig Avondmaal
Eén diaken is verantwoordelijk voor de logistiek van het Heilig Avondmaal (aanschaf brood, wijn en druivensap) en het dekken van de avondmaalstafel. Deze diaken heeft ook een coördinerende rol bij de eventuele viering van het Heilig Avondmaal voor een klein gezelschap in De Brug

Vorming en toerusting
Jaarlijks worden diakenen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de landelijke diaconale dag.

Vertegenwoordiging in werkgroepen
Eén diaken wordt aangesteld als contactpersoon naar buiten toe en zal het college van diaken vertegenwoordigen in diverse werkgroepen. Bijv. naar de gemeente Geertruidenberg in het kader van de WMO

Collecteren
Tijdens de kerkdiensten zal zoals gewoonlijk de collecte worden uitgevoerd door minimaal één diaken.

Bloemendienst
De kosten i.v.m. de bloemendienst worden gefinancierd door de diaconie.
Indien de liturgisch bloemschikking een onderdeel wordt van de liturgie, zullen de kosten hiervan een aangelegenheid zijn van de kerk(rentmeesters)

Doopkaarsen
Bij een doopdienst is het de gewoonte de ouders van de dopeling een doopkaars te overhandigen namens de diaconie. Deze kaarsen kunnen o.a. worden besteld in Oosterhout (‘onder de toren’). Het ligt het meest voor de hand de diaken die is belast met attentiebetoon en bloemendienst ook een coördinerende rol te geven bij het bestellen van de doopkaarsen!

Diaconale activiteiten voor onze ouderen
 • Kerstviering voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder en alleenstaanden, die extra aandacht behoeven (in samenwerking met PCOB). De viering wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd
 • Een kerstattentie voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder(samen met de PCOB)
 • Ouderenreisje in het voorjaar voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder in samenwerking met de PCOB met als slotstuk een gezamenlijke maaltijd.
 • De eerder genoemde paasattentie voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder
 • organisatie en waar nodig financiering van het project Eten in de Brug
terug

Agenda

Geertruidskerk

zo 14 jul 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 16 jul 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 19 jul 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl