Zondagsbrief 2 oktober 2022

Zondagsbrief 2 oktober 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 2 oktober 09.30 uur
Startdienst
Zondag 9 oktober 09.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Plaats Emmakerk Emmakerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst dhr. J. Vleugel mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester mevr. M. Leusink dhr. C. Klootwijk
Begroeters mevr. H. Blonk
dhr. P. Knaap
dhr. J. Vleugel
dhr. W. van den Berg
Collecten Ontmoeting Kerk en Israël
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Bolivia Mission Abdulam, Fineke
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Lector mevr. T. Blom  
Organist dhr. J. Blankers dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. P. Hanemaaijer, tel.516047
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
dhr. D. Schermers, tel. 519859
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
Bloemendienst mevr. D. Molewijk
Ouderling / diaken
mevr. J. Oosterveen
Ouderling / diaken

De diensten worden live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.  

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Mevr. Blom – Honcoop, Berkenstraat 10, Raamsdonksveer inmiddels thuisgekomen is uit de Volckaert.
Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Heeft u berichten, geef ze even door aan de pastorale ouderlingen of de dominee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr en mevr. Visser – Vink, Biezenstraat 3, 4941 EB Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 50-jarig          huwelijksjubileum.
-          dhr en mevr. van de Steenhoven – Vrijvogel, Hertogshoef 229, 4941 KK Raamsdonksveer.      Gefeliciteerd  met hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Bloemendienst:  mevr. D. Molewijk en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN
Afscheid mevr. M. Leusink, bevestiging mevr. T. van der Maas
We zijn verheugd u te vermelden dat in de startdienst op zondag 2 oktober Mevr. Thosha van der Maas zal worden wordt bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.
In deze dienst neemt mevr. Marjan Leusink afscheid als ouderling-kerkrentmeester.      

STARTWEEKEND – VERGEET NIET OM MEE TE NEMEN!
Iedereen is heel hartelijk uitgenodigd om op zaterdag 1 en zondag 2 oktober deel te nemen aan het startweekend.
We beginnen het weekend op zaterdagmiddag om 16.00 uur in De Brug. Daar houden we een gezellige, gezamenlijke activiteit. Er is een afsluitende gezamenlijke maaltijd die rond 19.00 uur is afgelopen. Daarvoor vragen wij jullie om 2 broodjes en een stuk fruit mee te nemen. De broodjes zijn bedoeld voor gezamenlijk gebruik en het zou heel fijn zijn als ze een idee geven van de plaats waar je een goede herinnering aan hebt. Bijvoorbeeld een vakantieplek of een ander geliefd plaatsje.
Op zondag is er natuurlijk eerst de kerkdienst. Daaraan doet de cantorij mee. Het thema van de dienst is ‘Aan Tafel’. Dat thema benadrukt dat het gezamenlijk eten een kernwaarde van het christelijk geloof is. In de dienst zal er een kindermoment worden ingepland en er zal een programma voor de kinderen zijn. 
Na de dienst is er koffie en thee en daarna zijn er twee activiteiten naar keuze. Heel verrassend (en we zeggen er nu nog niets over) is de activiteit ‘happen en trappen’. Neem daarvoor de fiets mee! Je kunt ook kiezen om te gaan zingen. Rond 13.00 uur zijn de activiteiten gedaan en is er nog soep, een krentenbol en een worstenbroodje. Daarmee is het startweekend ten einde.  We hopen natuurlijk dat heel veel gemeenteleden aanwezig zullen zijn.

VORMING en TOERUSTING
Gesprekskring – woensdagavond 12 oktober 2022 De Brug
In de gemeente is een gesprekskring actief van mensen die elkaar eenmaal per maand ontmoeten rondom een theologisch boek. Aan de hand daarvan raken we met elkaar in gesprek over de tekst en wat die tekst voor ons betekent. Deze gesprekken kunnen alle kanten opgaan, al cirkelen ze toch ook echt om de vraag wat het christelijk geloof vandaag voor ons betekent. We komen eenmaal per maand, bij voorkeur op woensdagavond, van 20.00 – 21.30 uur bijeen in De Brug, naast de Emmakerk. De eerste avond zullen we de keuze maken voor een boek, waar we de rest van dit seizoen bij stilstaan. Heb je/heeft u belangstelling? U/Je bent van harte welkom in De Brug, op 12 oktober.
Wil je meer informatie? Je kunt altijd bellen: ds. Jos van den Hout: 0162-465350  

Bijbelkring – woensdagmorgen 12 oktober 2022; 10.00-11.30 uur De Brug
Het hart van de christelijke gemeente wordt gevormd door de omgang met de Heilige Schrift. Ook dit jaar komen we weer eenmaal per maand samen, bij voorkeur op een woensdagochtend in De Brug, van 10.00-11.30 uur. We lezen de bijbel volgens het principe van de Lectio Divina.  Het betekent dat we heel rustig de gelezen Bijbeltekst op onszelf laten inwerken. “Waar heb ik vragen bij?” “Waar ben ik het mee eens?” “Wat betekent dit voor ons, hier en nu?” Daarover raken we met elkaar in gesprek, tot opbouw van ons geloof.
Heeft u/heb je belangstelling?  U/je bent van harte welkom op woensdagmorgen 10.00 uur in De Brug. Wilt u/ wil je liever nog wat meer informatie? 
Je/u kunt altijd bellen: ds. Jos van den Hout: 0162-465350     

Geloofsverkenning – Ik ben niets.
De vraag naar zingeving is heel actueel: waarom ben ik er? Wat is de zin van mijn leven? Wat doe ik met mijn leven? Waar zoek je de antwoorden als je geen geloofsopvoeding hebt gehad en je dus niks bent? Het lijkt wel of geloven steeds meer een bricolage-geloof wordt: je raapt van alles samen uit verschillende religies en vormen van spiritualiteit en stelt zo je eigen geloof samen. Te vergelijken met een tapasbar: van allerlei kanten verzamel je ingrediënten en maak je het tot een smakelijk geheel wat past bij jou. Zijn er ook Bijbelse ingrediënten die een rol kunnen spelen bij een tapasbar van spiritualiteit. Voor al die mensen die van niets weten en "niks" zijn wil Corine Beeuwker-van Ede proberen uit te leggen wat het christelijk geloof inhoudt en hoe het misschien ook voor zin zoekende millenials van waarde kan zijn.
Corine Beeuwkes-van Ede, Ik ben niets, Bijbelse ingredienten voor een tapasbar van spiritualiteit (2019), schreef voor deze zoekers haar nieuwe boekje, dat wonderlijk goed past bij het jaarthema: Aan tafel. Ben je op zoek naar nieuwe geloofstaal? Heb je toch ook wat met het christelijk geloof? Dan zou dit boekje je kunnen helpen bij een verder groei van je geloof. Heb je belangstelling? Weet je anderen die belangstelling hebben?
Geef het door!  Jos van den Hout – tel 0162-465350; e-mail: josvandenhout@solcon.nl.

Hemelsbreed – geloofsverdieping
Vanouds kent de christelijke kerk een moment, waarop jonge mensen uitkomen voor het christelijk geloof en bereid zijn om mee te werken aan de opbouw van de christelijke gemeente. Jezus helpt mensen niet alleen te geloven, hij roept hen ook op, om Hem te volgen in de dienst aan God en de naaste. De afgelopen jaren zijn er telkens mensen geweest die aangaven dat ze behoefte hebben aan verdieping van hun geloof.
We spreken dan eenmaal in de veertien dagen af, soms ook met een ouderling of diaken en bespreken begrippen uit het christelijk geloof en wat dat betekent voor de manier waarop we in het leven staan.  Herkent u/jij de roepstem van de Goede Herder in je leven? Wil je Hem volgen en je geloof verdiepen, al weet je echt niet of je belijdenis wilt/kunt doen. Dan is daar alle ruimte voor. Het mooiste is, als we met meerdere mensen bij elkaar komen, dan kunnen de onderlinge gesprekken ons verder helpen.
Wilt u/ wil je liever nog wat meer informatie? 
Je/u kunt altijd bellen: ds. Jos van den Hout: 0162-465350     

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 30 september 2022 via SKG of RABO bank voor de collecten in de komende weken giften van 15 €, 2 x 50 €, 1 x 100 € en 1 x 25 €. Ook ontvingen wij voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Vredeswerk Colombia Vrouwen als vredestichters euro 103,00 €. Dit bedrag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal die in oktober gaat plaatsvinden
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 2 oktober; Kerk  & Israël
“Onopgeefbaar verbonden”
Kerk & Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierin zijn, belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, stimuleren van ontmoeting en gesprek met het jodendom en bestrijding van het groeiende antisemitisme.

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 2 x 10 €, 1 x 15 €, 1 x 25 € en 1 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Deel je brood en het smaakt beter,
deel je geluk en het wordt groter.



Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023



Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl