Zondagsbrief 21 januari 2024

Zondagsbrief 21 januari 2024

Kerkdiensten


 

Datum Zondag 21 januari
Bevestiging en afscheid ambts-dragers
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 28 januari
Viering Heilig Avondmaal
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst dhr. J. Vleugel mevr. H. Blonk
Diaken van dienst mevr. F. van den Hout mevr. H. Egberts
Kerkrentmeester mevr. Th. van der Maas dhr. A. Blom
Welkom (bij de deur) mevr. Th. van der Maas
mevr. A. van Veen
dhr. J. Broeders
dhr. J. Vreeken
Collecten 1e Goederenbank
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Jongeren en de Bijbel
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. Th. van der Maas mevr. T. Blom
Organist dhr. J. Blankers dhr. J. Blankers
Autodienst mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 520619 of 06-11206140) dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140)
Bloemendienst mevr. J. Houben
Ouderling / Diaken
mevr. A. Mulder
Ouderling / diaken

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm of te horen bij Delta Kanaal 800.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!

Huwelijk Jürgen Vermeulen en Delfitri
Tot hun grote vreugde en dankbaarheid laten Jürgen Vermeulen en Delfitri ons weten, dat ze op maandag 15 januari in Indonesië officieel voor de wet getrouwd zijn.
Jürgen en Delfitri hopen begin februari terug te zijn in Nederland en te gaan wonen in Geertruidenberg, Haven 63. Het is hun voornemen om op 4 februari 2024 de dienst in de Emmakerk te bezoeken.
Tijdens de Pinksterdienst in de Geertruidskerk 2023 heeft Jürgen belijdenis van het geloof gedaan en heeft hij zich laten dopen. Als gemeente feliciteren we hen van harte met deze vreugdevolle en liefdevolle stap in hun leven en wensen hen de zegen toe van de Heer van alle leven en de Vader van
Jezus Christus, opdat zij door de inspiratie van de Heilige Geest tot zegen kunnen zijn voor de kinderen die hen eventueel worden toevertrouwd en voor allen die de Heer hen op hun levenspad brengt.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
- mevr. H. Verduijn - Timmermans, St. Amandusstraat 29, 4931 HT Geertruidenberg. Ter attentie.
- mevr. D. den Otter, Antonetta-Hoeve 14, 4941 GL Raamsdonksveer.Ter attentie.

Bloemendienst: mevr. J. Houben en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Afscheid en Bevestiging Ambtsdragers
In deze dienst worden dhr. Jacques Broeders en mevr. Heleen Weltevrede bevestigd in het ambt van ouderling in onze gemeente. Mevr. Henny Egberts zal worden bevestigd in het ambt van diaken.
Dhr. Broeders heeft zich ook beschikbaar gesteld om de taak van voorzitter van de kerkenraad op zich te nemen. Daarnaast zijn opnieuw beschikbaar als ouderling dhr. Jaco Vleugel en als kerkrentmeester dhr. Ad Blom. We nemen afscheid van de ouderlingen mevr. Gea Blankers, mevr. Corry van Noorloos en mevr. Hannie van den Bent en van de diakenen dhr. Wim Roose, dhr. Hans Houben en dhr. Eric Dommisse. Tevens nemen afscheid ds. Gert van de Weerd als voorzitter en dhr. Mark van der Sluijs als scriba.

De Kerkenraad in de komende jaren
Het ziet er naar uit (zie bovenstaand bericht), dat we in de komende tijd met een kleinere kerkenraad zullen functioneren. We zullen elkaar daarop moeten voorbereiden. We kunnen niet alles meer van de kerkenraadsleden verwachten, ook gemeenteleden zullen zelf meer moeten doen. De kerkenraad zal vaker dan we gewend zijn een beroep doen op meelevende leden van de gemeente. Alleen dan kan het kerkelijk leven voortgang vinden. We zijn dankbaar voor het vele werk dat in de afgelopen jaren weer verricht kon worden en hopen ook in de toekomst op uw begrip, meeleven en gebed om Gods onmisbare zegen.

DIaconaal nieuws
Voor de collecten van zondag 14 januari 2024 ook met bestemming MERCY SHIPS ontvingen we tot en met vrijdag 19 januari 2024 Euro 355,61 via Bank en SKG inclusief een gift van 150 euro. Dit bedrag is inclusief de telling van de collecte in de kerkzaal en is door de diaconie aangevuld uit eigen middelen zodat euro 500,00 kon worden overgemaakt.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!.

Diaconale collecte, zondagochtend 21 januari 2024, Voedselbank de Baronie / Geertruidenberg
Niet alleen met Kerst!!”
Onze hulp is het hele jaar door nodig om gezinnen te helpen die deelnemen aan het programma van de voedselbank. Naast het inzamelen van houdbare goederen is ook geld nodig voor het totale proces daarom heen. Geld voor stroom, materiaal, opslag en vervoer zijn een paar zaken waar wij mee kunnen helpen.

ctiviteiten Diaconie

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl .
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk, Onderhoudsfonds en Energie
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk, onderhoudsfonds en energie blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wat je bent, is Gods geschenk aan jou.
Wat je doet, is jouw geschenk aan God.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl