Zondagsbrief 18 februari 2024

Zondagsbrief 18 februari  2024

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 18 februari
Zondag Invocabit
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 25 februari
Zondag Reminiscere
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst dhr. J. Vleugel mevr. H. Blonk
Diaken van dienst mevr. F. van den Hout mevr. H. Egberts
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. C. de Rooij
Welkom (bij de deur) mevr. H. Blonk
dhr. W. Roose
mevr. H. Romijn
dhr. C. Paulides
Collecten 1e Gevangen in Nederland
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Werelddiaconaat Oeganda
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. M. van der Waal mevr. M. Leusink
Organist dhr. J. Blankers dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. H. Houben, tel. 06-50274064 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)  dhr. C. de Rooij, tel. 06-51641132
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. G. Knaap
Ouderling / Diaken
mevr. D. Molewijk
Ouderling / diaken

zondag Invocabit
Vandaag is het de eerste zondag van de 40-dagentijd, zondag Invocabit [in-vo-ka-biet]. Dat is Latijn voor: “Hij zal aanroepen”. Het komt uit Psalm 91, vers 15 waar staat: “Roept hij mij aan, ik zal hem
antwoorden”. God zal ons antwoorden, wanneer wij tot Hem roepen - ook als het lijden groot is.
In deze periode van inkeer hangt over de tafel een paars antependium. We zingen in deze tijd
geen Gloria.

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd – zondag 18 februari
De Veertigdagentijd van 2024 staat in het teken van teksten van Jeremia. De profetieën van Jeremia zijn zwaar van het oordeel, maar zijn gericht op een nieuw begin. Zeg maar: we lezen veel over het kruis met het oog op de opstanding en het nieuwe leven. De liturgische schikking heeft als basis de bolvorm. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. De boodschap was bedoeld voor de gehele samenleving. Denk ook aan het jaarthema “Ga mee”. Maar zijn woorden vielen niet in vruchtbare aarde. Zo is de (aard)bol van de liturgische schikking in het begin donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door.
Jeremia is geen geboren profeet. Zijn vader is een priester. Maar dan klinkt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.’  Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op. Jeremia’s bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping.  God zal evenwel voor hem zorgen. Hij zal hem de woorden in de mond geven en hem ter zijde staan. In de schikking is de bol nog donker, maar er zit al een bloesemtak in.
De tekst van vandaag is: ‘De HEER richtte zich tot mij …’  (Jeremia 1:4)

Uitzending diensten
De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”. De dienst uit de Emmakerk wordt ‘s avonds om 19.00 uur uitgezonden in audio op slogfm of te horen bij Delta Kanaal 800.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar, LEEF MEE!
In memoriam Adriaan Elias (Aad) van Houte
Op zondag 11 februari 2024 is overleden ons gemeentelid broeder Adriaan Elias (Aad) van Houte, op de leeftijd van 99 jaar. Dhr. Van Houte is afgelopen jaar vanwege zijn afnemende gezondheid verhuisd naar de gesloten afdeling van het Hoge Veer Bastion te Geertruidenberg. De laatste week at hij al niet meer en verzwakte hij meer en meer. Hij werd rustig als hij zag dat zijn dochters Ilona en Millie bij hem waren. Ze herinneren hem als een heel praktisch ingestelde vader die sociaal wel eens onhandig kon zijn, maar zeer gedreven kon zijn en alles voor zijn kinderen overhad.
De Dankdienst voor zijn leven, is a.s. dinsdagmiddag om 12.00 uur, hier in de Emmakerk, waar ook afscheid van hem genomen kan worden.
U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Laten we dhr. Van Houte in een moment van stilte gedenken.

In memoriam Hendrika (Riek) Vesteeg, weduwe van Antonie Pruijssers
Op dinsdag 13 februari 2024 is overleden ons gemeentelid zuster Hendrika (Riek) Pruijssers-Versteeg, op de leeftijd van 93 jaar. Mevr. Pruijssers woonde in de aanleunwoning bij het Hoge Veer Bastion te Geertruidenberg, waar ze een goede verzorging heeft ontvangen. Haar gezondheid ging de laatste tijd meer en meer achteruit, ze kon niet goed meer horen en niet goed meer zien, daardoor raakte ze ook meer en meer in een isolement. Geestelijk had ze het de laatste jaren bijzonder zwaar. Haar kinderen herinneren haar als een bijzonder zorgzame moeder, oma en overgroot-oma, die trots was op haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De Dankdienst voor haar leven is a.s. maandagmiddag, om 13.30 uur, in de Emmakerk, waarna ze begraven zal worden op de begraafplaats naast de Lambertuskerk te Raamsdonk.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Daarna is er gelegenheid de familie te condoleren en herinneringen aan Riek met elkaar te delen in Protestants Centrum De Brug naast de Emmakerk.
Laten we mevr. Pruijssers – Versteeg in een moment van stilte gedenken.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat hebben we behoefte aan mensen die het voor elkaar opnemen, voorbede doen voor een ander! Gezegende week toegewenst!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. Blom - Honcoop, Berkenstraat 10, 4941 KV  Raamsdonksveer. Ter attentie.
-          mevr. A. Mulder - de Bruin, Zuidwal 4, 4931 DD  Geertruidenberg. Ter attentie.
Bloemendienst: mevr. G. Knaap  en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen.

MEDEDELINGEN
Inleveren goederen voor de rommelmarkt
Wij willen u er graag aan herinneren dat u op zaterdag 24 februari uw goederen voor onze rommelmarkt weer af kunt geven. U bent weer hartelijk welkom tussen 10:00 – 12:00 uur.
De goederen kunt u kwijt op het pleintje naast de Emmakerk. De opbrengst is volledig voor de kerk. Goederen die wij wegens plaatsgebrek niet kunnen ontvangen zijn groot meubilair als fauteuils, bankstellen, tafels, kasten, ledikantjes, auto-kinderstoeltjes, koffers, televisietoestellen, computerschermen en computers. Maar ook videobanden, helmen, plastic bakken, onderkleding, badpakken, gordijnen, dekens, kussens en andere incourante goederen zoals oude schoenen of verouderde kleding hoeft u niet bij ons af te leveren. Deze goederen zijn echt nauwelijks te verkopen. Wij vragen u vriendelijk om deze niet-verkoopbare goederen zelf af te voeren naar de gemeentelijke stortplaats. De contactpersonen van de organisatie zijn Wil Vleugel, telefoonnummer 06-34037914 (ook op WhatsApp), met als
e-mailadres wilvleugel@hotmail.com en/of Wilma Heijblom, telefoonnummer 0162-520830 met als
e-mailadres wilmaheijblom66@gmail.com.

DIaconaal nieuws
Voor de collecten van zondag 11 februari 2024 met als bestemming Griekenland Opvang gestrande vluchtelingen ontvingen we tot en met vrijdag 16 februari 2024 Euro 240,80 via Bank en SKG. Dit bedrag is inclusief de telling van de collecte in de kerkzaal van afgelopen week.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!.

Diaconale collecte, zondagochtend 18 februari 2024, Veertigdagentijdcollecte: Binnenlands Diac
“Omzien naar gevangen”
Ruim 33.000 mensen zijn in Nederland gedetineerd met een kortere of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons niet te oordelen maar barmhartig naar hen om te zien. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen en meewerken aan het bieden van een nieuwe kans in de maatschappij.

Houdbare goederen voor de Voedselbank Geertruidenberg
Naast de inzameling rond Dankdag en Biddag  blijft het altijd mogelijk om houdbare goederen in de bak achter in de kerk te deponeren! Een van de diakenen zorgt dan dat deze op de bestemde plaats terechtkomen! Hartelijk dank!
Alle overige informatie kunt u vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk, Onderhoudsfonds en Energie
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk, onderhoudsfonds en energie blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

 
Geloof is niet iets wat je bewijst.
Het is iets wat je leeft.
Ovaal: Geloof is niet iets wat je bewijst.
Het is iets wat je leeft.
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 21 apr 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 23 apr 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 26 apr 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl