Reglement betreffende beheer en gebruik

Reglement op het beheer en gebruik van de
christelijke begraafplaats Slagenland
te Geertruidenberg

Beheerder: P.(Pieter).P.J.M. Voragen
p/a Willem van Oranjestraat 109
4931NJ Geertruidenberg
mobiel: 06-40031510
Email: voppjm@hotmail.com

Inhoudsopgave
1 ALGEMENE EN BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsbepalingen

2 DE BEGRAAFPLAATS
Artikel 2 Beheer
Artikel 2 Administratie
Artikel 4 Openstelling
Artikel 5 Tijden van begraven

3 INDELING VAN DE BEGRAAFPLAATS EN ONDERSCHEID VAN DE GRAVEN
Artikel 6 Uitgiften en onderscheid graven
Artikel 7 Termijn van uitgiften

4 VEREISTEN VOOR BEGRAVING OF BIJZETTING
Artikel 8 Vereisten voor begraving en bijzetting
Artikel 9 Begraving in bestaand graf
Artikel 10 Controle identiteit overledene

5 TARIEVEN
Artikel 11 Tarieven

6 VERLENGING EN OVERGANG GRAFRECHTEN
Artikel 12 Overschrijven grafrecht

7 OPGRAVING EN RUIMING
Artikel 13 Opgraving
Artikel 14 Ruiming

8 GEDENKTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN
Artikel 15 Toestemming en te stellen eisen
Artikel 16 Schade aan grafbedekkingen
Artikel 17 Historische graven

9 EINDE VAN GRAFRECHTEN
Artikel 18 Beëindiging van grafrechten

10 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 19 Bij begraven op de chr. Begraafplaats Slagenland is dit document leidend.
Artikel 20 Wanneer dit document wordt verstrekt en waar het is te raadplegen.
Artikel 21 Beslisrecht bij geschillen waarin dit document niet voorziet.
Artikel 22 In werking treden van dit document.


1 ALGEMENE EN BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Bestuur: het bestuur van de begraafplaats aan de Centraleweg te Geertruidenberg is het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse kerk te Geertruidenberg. De begraafplaats is eigendom van de Protestantse Kerk te Geertruidenberg.

2. Begraafplaats: de begraafplaats aan de Centraleweg 7a te Geertruidenberg.

3. Beheerder: degene die door het bestuur is belast met het beheer, de administratie en de dagelijkse leiding van de begraafplaats, die bevoegd is namens het bestuur opdrachten dienaangaande te verlenen en die bevoegd is de in dit reglement bedoelde grafrechten en vergunningen af te geven, alsmede degene die hem vervangt.

4. Graf: een particulier graf, urnengraf.

5. Algemeen graf: op de begraafplaats worden geen algemene graven of algemene urnengraven uitgegeven.

6. Particulier graf: een graf, eventueel met een grafkelder, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken, alsmede tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen.

7. Urnengraf: een particulier graf, eventueel met een grafkelder, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen.

8. Rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon met een uitsluitend recht op een particulier graf of een urnengraf.

9. Grafrecht: het uitsluitend recht op een particulier graf of een particulier urnengraf.

10. Grafakte: de overeenkomst waarin overeenkomstig de bepalingen van dit reglement door of namens het bestuur een grafrecht wordt verleend.

11. Wet op de Lijkbezorging: Onverkort wordt minimaal volgens de regels uit de wet op de lijkbezorging op deze begraafplaats begraven en onderhouden.

2 DE BEGRAAFPLAATS

Artikel 2 Beheer

1. Het beheer van de begraafplaats berust bij het bestuur.

2. Onder toezicht van het bestuur wordt een beheerder aangewezen. Deze persoon wordt belast met:
a. De administratie van de begraafplaats;
b. Het beheer van de begraafplaats;
c. Het onderhoud van de begraafplaats en van de afzonderlijke graven;
d. Het openen en sluiten van de graven.

Artikel 3 Administratie

3. Een register van alle op de begraafplaats begraven lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn op de Christelijke begraafplaats Slagenland, Centraleweg 7a te Geertruidenberg.
Een register van alle bijgezette asbussen, met de krachtens de wet voorgeschreven gegevens, waaronder de plaats van bijzetting van de asbus op de begraafplaats.
De administratie bevat een register van alle rechthebbenden van de graven met hun namen en adressen.

4. De rechthebbenden, en eigenaren van gedenktekens zijn verplicht de wijziging van hun adres tijdig aan het bestuur door te geven. Van de begraafplaats berust bij de administratie een plattegrond, waarop de graven genummerd zijn aangeduid.

5. De in het eerste lid bedoelde register zijn openbaar; het in het tweede lid bedoelde register niet.

Artikel 4 Openstelling

6. De begraafplaats is voor iedereen met toegangssleutel dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Iedere rechthebbende ontvangt een sleutel van de toegangspoort.
Het is verboden om ná zonsondergang en vóór zonsopgang zich op de begraafplaats te bevinden.
In verband met werkzaamheden op en rond de begraafplaats kan de beheerder bezoekers de toegang tot (een deel van) de begraafplaats tijdelijk ontzeggen.
Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en andere op en rond de begraafplaatsaanwezige of werkzame personen dienen zich ordentelijk te gedragen en zo nodig de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
Het is aan steenhouwers, hoveniers en andere personen verboden, anders dan met schriftelijke of mondelinge toestemming van of namens het bestuur, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen of anderszins op de begraafplaats te verrichten.
Kinderen onder de 16 jaar mogen de begraafplaats uitsluitend betreden onder begeleide van een volwassene.

7. De begraafplaats is verboden voor honden en katten al dan niet aangelijnd.

8. Motorrijtuigen en (brom)fietsen zijn op de begraafplaats niet toegestaan, tenzij voor het onderhoud van de begraafplaats, voor het delven van een graf of voor het vervoer van materialen zoals bijvoorbeeld voor het plaatsen van monumenten.

9. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en andere plechtigheden kunnen slechts plaatsvinden nadat deze tenminste vijf werkdagen tevoren zijn gemeld.

10. Datum en uur worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld.

11. Personen die handelen in strijd met dit reglement en zich niet houden aan de aanwijzingen van de beheerder, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.

12. Bij het opgraven van lijken en het ruimen van graven zijn geen andere personen aanwezig van degenen die met deze werkzaamheden zijn belast.

Artikel 5 Tijden van begraven

1. Het begraven van lijken en het bijzetten van asbussen geschiedt op maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

2. Begraving en bijzetting op een zondag of een erkende feestdag of op afwijkende tijdstippen is, behoudens in bijzondere gevallen met toestemming van het bestuur niet toegestaan.

3. Het tijdstip van begraven en bijzetten wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk vastgesteld door de beheerder, in overleg met de betrokken aanvrager of rechthebbende.

3 INDELING VAN DE BEGRAAFPLAATS EN ONDERSCHEID VAN DE GRAVEN

Artikel 6 Uitgifte en onderscheid graven

1. Graven worden uitgegeven aan één persoon of één rechtspersoon, mits wordt voldaan aan de voorwaarden dat de te begraven overledene een christelijke geloofsachtergrond heeft.

2. Particuliere graven kunnen zijn enkele graven en dubbele graven.

3. Particuliere enkele graven zijn 2 meter lang en 1 meter breed en bestemd voor het begraven en begraven houden van één persoon, of voor het bijzetten en bijgezet houden van maximaal één asbus met of zonder sierurn.

4. In een enkel graf worden de stoffelijke resten van 1 persoon bijgezet, onafhankelijk van de vorm of hoedanigheid van die stoffelijke resten.

5. Particuliere dubbele graven zijn maximaal 2 meter lang en 2 meter breed en bestemd voor het begraven en begraven houden van twee personen naast elkaar, of voor het bijzetten en bijgezet houden van maximaal 2 asbussen met of zonder sierurnen.

6. In een dubbel graf worden de stoffelijke resten van 2 personen naast elkaar bijgezet, onafhankelijk van de vorm of hoedanigheid van die stoffelijke resten.

7. Algemene graven worden op deze begraafplaats niet uitgegeven.

8. Particuliere enkele graven kunnen worden uitgegeven voor de begraving van een kind tot maximaal 4 jaar. Deze particuliere kindergraven meten dan 1,10 bij 1,10 meter.

9. Een urnengraf is groot 0,60 bij 0,60 meter en bestemd voor het begraven van maximaal twee asbussen met of zonder sierurnen.

10. Het bestuur behoudt zich het recht voor de indeling van het terrein van de begraafplaats, de bestemming van de gravenvelden en het realiseren van een columbarium later vast te stellen en / of te wijzigen.

Artikel 7 Termijn van uitgifte

1. Particuliere graven worden uitgegeven voor een termijn van minimaal twintig jaren. Deze termijn wordt telkens met minimaal tien jaar verlengd op verzoek van de rechthebbende, mits een zodanig verzoek binnen een jaar vóór het verstrijken van de termijn is gedaan.

2. Het grafrecht op een particulier graf of urnengraf geeft de rechthebbende het uitsluitend recht daarin lijken of asbussen te doen begraven en begraven te houden.

3. Bestaande uitsluitende grafrechten op particuliere graven voor onbepaalde tijd worden gerespecteerd. Er worden geen nieuwe uitsluitende grafrechten voor onbepaalde tijd gevestigd.

4. Het grafrecht wordt schriftelijk gevestigd door middel van een overeenkomst, genaamd grafakte. De grafakte wordt in tweevoud opgemaakt en moet zowel door de beheerder als de rechthebbende worden getekend.

4 VEREISTEN VOOR BEGRAVING OF BIJZETTING

Artikel 8 Vereisten voor begraving of bijzetting

1. Degene die een lijk wil doen begraven of een asbus wil doen bijzetten, of zijn gemachtigde, geeft daarvan uiterlijk vier werkdagen voorafgaande aan de dag waarop de begraving, bijzetting zal plaatsvinden, schriftelijk opdracht aan de beheerder.

2. De dag en het tijdstip worden in overleg met de aanvrager vastgesteld door de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag.

3.Indien de burgemeester verlof heeft verleend om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de opdracht aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gegeven.

4. Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving dient het verlof tot begraving van de ambtenaar van de burgerlijke stand of een ander wettelijk daarmee gelijkgesteld document te worden overgelegd.

5. Indien het lijk binnen 36 uur na het overlijden wordt begraven dient behalve het in het vierde Lid bedoelde verlof of document, ook het in het tweede lid bedoelde dag en tijdstip van de burgemeester te worden overgelegd.

6. Het gebruik van een geluidsinstallatie op de begraafplaats is toegestaan.

Artikel 9 Begraving in bestaand graf

1. Indien de begraving of de bijzetting in een reeds uitgegeven graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd.

2, De machtiging moet zijn ondertekend door de rechthebbende.

3. Indien de rechthebbende is overleden en hij in het graf moet worden begraven dan wel de asbus met diens resten in het graf moet worden bijgezet, dient daaraan voorafgaand een verzoek tot overschrijving van de grafrechten als bedoeld in art12, tweede lid, te worden gedaan.

4. Begraving of bijzetting van een asbus in een graf waarvan de uitgiftetermijn binnen vijf respectievelijk tien jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met vijf respectievelijk tien jaar.

5. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of gebruiker.

6. Rechthebbenden en gebruikers zijn behalve grafrechten ook een bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats verschuldigd, voor een gelijke termijn.

7. Bij verlenging van het grafrecht wordt ook de verplichting tot betaling van een bijdrage in algemeen onderhoud met dezelfde termijn verlengd.

8. De kosten van het grafrecht dienen voor de gehele termijn of de gehele verlengde termijn ineens betaald te worden; de bijdrage voor algemeen onderhoud begraafplaats moet jaarlijks in het eerste kwartaal worden betaald.

Artikel 10 Controle identiteit overledene

1. Tot de begraving of bijzetting wordt niet overgegaan dan nadat:
a: de beheerder heeft geconstateerd dat aan de in de artikelen 8, 9 en 10 opgenomen vereisten is voldaan.
b: Alleen bij begraving van een lijk, de beheerder de identiteit van het lijk heeft vastgesteld door vergelijking van het op de kist of een ander lijk omhulsel vermelde registratienummer met dat op een bijgevoegd document dat tevens de namen, overlijdens- en geboortedata van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat.

5 TARIEVEN

Artikel 11 Tarieven

1. De kosten voor het vestigen, overdragen of verlengen van een grafrecht op een graf voor de bijzetting van een asbus, voor het openen en sluiten van een graf, voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats, toestemming voor het aanbrengen van een tekst op een grafbedekking, van opgraving van een lijk, alsmede de eventuele andere kosten die verband houden met het gebruik van de begraafplaats of het gebruik van andere ruimten en voorzieningen of begrafenisplechtigheden, en administratiekosten, worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en openbaar gemaakt in een tarieflijst.

2. Indien in dit reglement of in de tarieflijst voor bepaalde diensten en kosten niet anders is aangegeven, dienen de kosten binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

6 VERLENGING EN OVERGANG GRAFRECHTEN

Artikel 12 Overschrijven grafrecht

1. Een grafrecht kan op verzoek van de rechthebbende worden overgeschreven op een nieuwe rechthebbende. In geval van overlijden van de rechthebbende kan het grafrecht worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen één jaar na het overlijden van de rechthebbende.

2. Indien de in het vorige lid bedoelde overschrijving niet binnen de termijn van één jaar is gedaan, kan het bestuur het grafrecht vervallen verklaren.

3. Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

4. Bij elke overdracht of overboeking wordt een nieuwe grafakte opgemaakt.

5. Voor elke overdracht of overboeking zijn de eventueel daarvoor vastgestelde kosten verschuldigd.

7 OPGRAVING EN RUIMING

Artikel 13 Opgraving

1. Lijken zullen, behalve op gezag van een gerechtelijke autoriteit, niet worden opgegraven dan met verlof van de burgemeester van de gemeente Geertruidenberg en met toestemming van de rechthebbende.

2. Voor opgraving zijn kosten verschuldigd.

Artikel 14 Ruiming

1. Graven en asbussen worden niet eerder geruimd dan na afloop van tien jaren na het begraven van het laatste lijk of het bijzetten van de asbus, tenzij bij wet een andere termijn is vastgesteld.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid worden particulier graven niet eerder geruimd dan met toestemming van de rechthebbende dan wel wanneer het recht op grond van het bepaalde in artikel 9 dit recht is vervallen en artikel 13.

8 GEDENKTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN

Artikel 15 Toestemming en te stellen eisen

1. Het plaatsen van grafkelders, monumenten, grafstenen of andere gedenktekens, alsmede het aanbrengen van bomen, heesters, vaste planten of andere beplantingen op graven door of namens een rechthebbende of gebruiker is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de beheerder.

2. De beheerder kan namens het bestuur vaststellen welke typen en formaten grafbedekking op de begraafplaats toegelaten worden.

3. De maximale hoogte van de grafbedekking bedraagt 1,75 meter boven het maaiveld.

4. Het bestuur kan voorts nadere regels vaststellen inzake o.a. de duurzaamheid en de maximale afmetingen van gedenktekens en beplanting voor de verschillende soorten graven.

5. Een grafbeplanting mag alleen bestaan uit heesters en vaste planten. Toestemming voor het aanbrengen van een grafbedekking kan worden geweigerd indien naar het oordeel van de beheerder de duurzaamheid van de materialen of beplanting onvoldoende is, de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is, de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats of indien aan eventuele andere voorschriften uit de in het vorige lid bedoelde regels niet wordt voldaan.

6. Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van kelders, gedenktekens of beplanting op graven komen voor rekening van de rechthebbende of gebruiker.

7. Het verwijderen van een grafbedekking of beplanting die zonder toestemming van of namens het bestuur is geplaatst dient door een rechthebbende op eerste aanmaning van de beheerder te geschieden.

8. Indien een rechthebbende nalatig is, kan het bestuur de grafbedekking of beplanting laten verwijderen op kosten van de rechthebbende.

9. Rechthebbenden en eigenaren zijn verplicht gedenktekens en grafbeplanting goed te onderhouden. Onder dit onderhoud wordt begrepen het rechtzetten, herstellen of vernieuwen, het verven van opschriften, alsmede het regelmatig snoeien van winterharde gewassen en het verwijderen van dode beplanting.

10. De beheerder kan namens het bestuur regels vaststellen voor het plaatsen van losse voorwerpen van glas, steen of een ander breekbaar materiaal of van kunststoffen op of bij een graf. Naar het oordeel van de beheerder aanstootgevende voorwerpen kunnen direct door hem worden verwijderd zonder dat een kennisgeving of enige vergoeding noodzakelijk is.

11. De beheerder is namens het bestuur bevoegd een grafbedekking voor haar rekening en risico tijdelijk weg te nemen, indien dit voor het beheer van de begraafplaats noodzakelijk is.

12. Het afnemen van een grafbedekking ten behoeve van een begraving of bijzetting in een graf geschiedt voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker.

13. Het plaatsen van een grafkelder is alleen toestaan met toestemming van of namens het bestuur, tegen eventueel nader vast te stellen voorwaarden en kosten.

Artikel 16 Schade aan grafbedekkingen

1. De in artikel 16 bedoelde kelders, gedenktekens of beplantingen worden geacht voor risico van de rechthebbende, gebruiker of eigenaar te zijn aangebracht. Schade als gevolg van brand, vorst, storm, wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van een gedenkteken ten behoeve van een bijzetting, en eventuele gevolgschade voor derden, is voor rekening van de rechthebbende, gebruiker of eigenaar.

2. De rechthebbende of gebruiker is verplicht de - door welke omstandigheden ook - aan een gedenkteken of beplanting toegebrachte schade op eerste aanschrijven te herstellen, indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het bestuur het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt.

3. Indien een situatie is ontstaan die direct gevaar oplevert voor het omvallen of inzakken van een grafmonument, grafkelder of het omvallen van een boom, kan de beheerder direct maatregelen treffen, voor rekening en risico van de rechthebbende.

4. Indien binnen twee maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het bestuur bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de gedenktekens of beplantingen over te gaan, waarbij geldt dat zij voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het recht van het bestuur tot herstel of vernieuwing op kosten van de rechthebbende over te gaan.

Artikel 17 Historische graven

1. Het bestuur houdt een lijst van graven die van historische of culturele betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het bestuur of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

2. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op deze lijst staan.

3. De lijst van historische graven wordt vastgesteld door het CvK en is geldig per 1-1-2023.

9 EINDE VAN GRAFRECHTEN

Artikel 18 Beëindiging van grafrechten

1. De grafrechten vervallen:
a. door het verlopen van de termijn;
b. indien de rechthebbende afstand doet van het recht;
c. indien de begraafplaats wordt opgeheven.

2. Het bestuur kan de grafrechten vervallen verklaren:
a. Indien de betaling van het gebruiksrecht en de algemene (jaarlijkse) onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht niet binnen drie maanden na aanvang van die (jaarlijkse) termijn is geschied;
b. Indien de rechthebbende - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een op grond van dit reglement op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt.

3. Indien de rechthebbende van een graf is overleden en het recht niet binnen één jaar is over geschreven.

4. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en in het tweede lid, vindt geen terugbetaling plaats van een deel van de kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten.

5 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is de rechthebbende of degene die opdracht heeft gegeven een grafrecht te vestigen of andere diensten te verrichten, een uitvaartverzorger inbegrepen, bij niet (tijdige) betaling van kosten die verband houden met werkzaamheden of diensten in verband met lijkbezorging, herdenkingen of andere plechtigheden, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. Het bestuur is dan gerechtigd om vanaf de factuurdatum aan de rechthebbende in rekening te brengen: op rente ad 1% per maand - een gedeelte van een maand als een maand gerekend - over het opeisbare bedrag; op administratiekosten, gesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 45,- per factuur; op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten; deze laatste worden wat omvang betreft bepaald door de door het bestuur met de inning belaste advocaat en/of incassobureau

10 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 19
Door vestiging van een grafrecht onderwerpen rechthebbende en zijn rechtsopvolgers, alsmede namens hem optredende uitvaartverzorgers of andere gemachtigden, zich aan de bepalingen van dit reglement, ook zoals dit eventueel nader wordt gewijzigd of aangevuld, en verplichten zij zich tot tijdige betaling van de daarop gebaseerde kosten en tarieven.

Artikel 20
Een exemplaar van dit reglement wordt bij de aanvraag voor een begrafenis en de uitgifte of verlenging van grafrechten kosteloos verstrekt en ligt voor belanghebbenden kosteloos ter inzage. Het reglement is ook op internet kosteloos te raadplegen.

Artikel 21
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of indien verschil van mening bestaat over de uitleg van haar bepalingen, beslist het College van Kerkrentmeesters.

Artikel 22
Dit reglement treedt in de plaats van alle voorgaande regelingen, besluiten, kernwaarden en reglementen van de begraafplaats, voor zover deze bestonden. Dit beheersreglement is in de vergadering van 23 mei 2022, met instemming van het College van kerkrentmeesters van de protestantse kerk te Geertruidenberg vastgesteld met de vermelding dat deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in werking treedt.
 
terug

Agenda

Geertruidskerk

zo 14 jul 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 16 jul 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 19 jul 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl